โดย...ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center; NCC) โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการฯ (ปี ค.ศ. 2011-ปัจจุบัน) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดคอร์สการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -1 พฤษภาคม 2012 โดยใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่จัดการอบรมฯ