โดย...ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center; NCC) โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการฯ (ปี ค.ศ. 2011-ปัจจุบัน) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดคอร์สการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -1 พฤษภาคม 2012 โดยใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่จัดการอบรมฯ

ในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากที่ต่างๆ จำนวน 185 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นปี คือ ชั้นปี 3 รุ่นที่ 25 จำนวน 54 คน ปี 2 รุ่นที่ 26 จำนวน 45 คน ปี 3 รุ่นที่ 27 จำนวน 86 คน  และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2012 ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 จำนวน 54 คน ที่สำเร็จการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม

สถิตินักศึกษาแยกตามสังฆมณฑลและคณะนักบวช ในปี ค.ศ. 2012 มีดังนี้

1

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

37 คน

2

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

1  คน

3

สังฆมณฑลจันทบุรี

4  คน

4

สังฆมณฑลราชบุรี

 5 คน

5

สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 คน

6

สังฆมณฑลนครสวรรค์

18 คน

7

สังฆมณฑลอุดรธานี

1 คน

8

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 1 คน

9

สังฆมณฑลนครราชสีมา

5  คน

10

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

5  คน

11

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ      

8  คน

12

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

12 คน

13

คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล แม่ปอน

6  คน

14

คณะอูร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

4  คน

15

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ 

10 คน

16

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

4คน

17

คณะภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี 

3  คน

18

คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์     

4  คน

19

คณะภคินีพระกุมารเยซู

2  คน

20

20.คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง 

2  คน

21

คณะฟรังซิสกันแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลฯ

 2 คน

22

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

 5 คน

23

คณะศรีชุมพาบาล

  2  คน

24

คณะเยสุอิต

4  คน

25

คณะภราดาลาซาล

  1  คน

26

สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ คณะพระมหาไถ่

10 คน

27

สามเณราลัยคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 

2  คน

28

สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา สังฆมณฑลจันทบุรี 

2  คน

29

มูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่           

3  คน

30

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย

3  คน

31

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2  คน

 

รวมทั้งหมด185 คน

 

นักศึกษา รุ่นที่ 25 จำนวน 54 คน ที่สำเร็จการศึกษาอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2012

1

นางสาวอัญเจลา อัมรา      ศรชัยปัญญาู

คณะภคินีพระกุมารเยซ

2

ซิสเตอร์มารีอา พรนลัท      วงศ์เชิดศักด

ิ์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)

3

นางสาวคลารา  จันทนา      ลิทู

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เขตห้วยบง เชียงใหม่

4

ซิสเตอร์เซซีลีอา มานิดา    โรจนเครือวัลย์

คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)

5

นางสาวเทเรซา สุดาพร      รัตนพงไพรมูลนิธิ

บ้านมารีนา เชียงใหม่

6

นางสาวเทเรซา ศิริพรรณ  จรัสรัตนกวีมูลนิธิ

บ้านมารีนา เชียงใหม่

7

นางเทเรซา สมพร             กิจเจริญ

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

8

นางสาวเทเรซา สาวิตรี       ภูมิพรรดิ์

คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

9

ซิสเตอร์อันนา                    บุษบานุกานนท์

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

10

นางสาวมารีอา วรรณิศา     ทัพภิลา

ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา

11

นางมารีอา ภมิษา              จิรสุนทรชัย

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

12

ซิสเตอร์มารีอา                 วิภาลัยมะลิยัติ

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

13

นางสาวมาร์ตินัส ธิคณา      แซะพะ

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

14

นางสาวแบร์นาแด็ต วิภา    ใฝ่รุ่งโรจน์

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

15

เซอร์มารีเอตตา แคททียา   จงสมชัย

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

16

นางสาวเทเรซา เบญญานันท์    ผันพล

ีอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17

นางสาวมารีอา ภัทรวดี             บุญทิน

คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

18

นางสาวแบร์นาแด็ต สิริรัตน์     ครุวรรณ

ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย

19

นางสาวมารีอา สุกัญญา           ศรีประมงค์

ร.ร.เซนต์แอนดรูว์ บางเลน นครปฐม

20

ซิสเตอร์มารีอา อุไรวรรณ    คูหามงคลไพศาล

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

21

นางสาวเทเรซา อัญชลี      บำรุงวงษ์ม

ร.ร.เซนต์แอนดรูว์ บางเลน นครปฐ

22

นางสาวโรซา รัตนา             เชอมือ

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

23

ซิสเตอร์เทเรซาแห่งอาวีลา นงนุช   เรือนคำ

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

24

นางสาวเทเรซา พิไลวรรณ  ชาติมนตรี

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คลองลาน กำแพงเพชร

25

ซิสเตอร์คริสตินา เกศินี      สีวงศ์ศักดิ์

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ

26

นางสาวอักแนส ดวงจิตต์    ศรชัยปัญญา

คณะภคินีพระกุมารเยซู

27

ซิสเตอร์มารีอา วีรญา           ปูเพ

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

28

ซิสเตอร์มอนิกา ดวงใจ         กงแก่นท้าว

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

29

ซิสเตอร์เฮเลนา อารดา       อินทรวิเชียร

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ

30

นางสาวคาทารีนา นันท์นภัส วิจิตรเลิศล้ำ

ศูนย์สังคมพัฒนาบ้านแม่ตาวใหม่ จ.ตาก

31

นางสาวอันนา คำแก้ว       มงคลร

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คลองลาน กำแพงเพช

32

นางสาวเทเรซา กิตติมา     โสภานุสนธิ์

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

33

ซิสเตอร์โยอันนา สุนทรี     สว่างวงศ์

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ

34

นางสาวฟรังซิสกา  จันทร์เพ็ญ    สุทธาธาร

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

35

นางสาวมารีอาลอเรนซ์ ฉมามาศ   รอดชมภู

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

36

นางสาวลูซีอา ธนัชญา        แซ่ลี้

ร.ร.ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์

37

นางสาวมารีอา ประภาศรี    พันธุรัตน์

ร.ร.ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์

38

นางสาวเปาลา พิมพิไล          ตั้งเมธากุล

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

39

ซิสเตอร์เทเรซา วิชชุดา       ปุญญวัศพล

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ

40

นางสาวมารีอา อัญชลี          อุดมสิทธิพัฒนา

ร.ร.เซนต์เทเรซา หนองจอก

41

นางสาวมารีอา ภูริชญา       คล้ำมณี

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย

42

นางสาวมารีอา ประภาพร   ทรงเจริญ

ร.ร.ดาราสมุทร ภูเก็ต

43

นางมารีอา กมลมาลย์             ยอดทอง

ร.ร.เซนต์โยเซฟ ระยอง

44

นางสาวมารีอา ธยาน์มล   ยิ่งยืน

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

45

นางสาวมารีย์ อิกญาซีโอ วชิรวไล นาควิโรจน์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

46

นายเปาโล สมบัติ          แซ่เติ๋น

วัดนักบุญสเตเฟน เชียงราย

47

นายอลอยซีอุส สมคิด         กุศลส่ง

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

48

นายลูกา  ประวัติ             ครีษมายัน

วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง เชียงใหม่

49

นายยอแซฟ อภิวัฒน์        เขียวแก้ว

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

50

นายเปโตร ศักดิ์สิทธิ์          แซ่ลี

สำนักงานแพร่ธรรมคาทอลิกม้ง เพชรบูรณ์

51

นายอันเดร    อำนาจ         คันชอย

ร.ร.นิรมล ชุมพร

52

นายยากอบ ศุภชัย          พรมสาร

หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

53

นายมีคาแอล ณัฐวุฒิ       บุษบก

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

54

นายยอแซฟ สิริชัย           ทวีนิธินันท์

วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา แม่ฮ่องสอน

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่
อันดับที่ 1 -  ซิสเตอร์โยอันนา สุนทรี    สว่างวงศ์         จากคณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ  
                 - ซิสเตอร์มารีอา วิภาลัย   มะลิยัติ           จากคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่  
อันดับที่ 2 ซิสเตอร์เฮเลนา อารดา   อินทรวิเชียร     จากคณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ
อันดับที่ 3  ซิสเตอร์คริสตินา เกศินี    สีวงศ์ศักดิ์       จากคณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ   

รางวัลสำหรับผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี ได้แก่
ปี 1 รุ่นที่ 27 1. นายมัทธิว เสรี  เซซ่ง                         จากร.ร.อัสสัมชัญ ลำนารายณ์
                       2. นางเทเรซา ภารดี เทศชารี              จากร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์
ปี 2 รุ่นที่ 26 1. นางลูซีอา วัลลา   ผังลักษณ์               จากร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา
                       2. นายนิโคลัส สมพงษ์ วาปีกัง              จากสังฆมณฑลนครราชสีมา
ปี 3 รุ่นที่ 25 1. นางสาวเปาลา พิมพิไล ตั้งเมธากุล    จากวัดนักบุญเปโตร สามพราน

อนึ่ง การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนฯ จัดมาเป็นเวลา 25 ปี แล้ว ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) โดยจัดการอบรม คำสอนเป็น 3 วงจร หรือ 3 ภาคฤดูร้อน ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ แต่เนื่องจากในปีนี้ มีภาวะมหาอุทกภัย จึงทำให้การจัดการอบรมเหลือประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ดีทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณพระสงฆ์เจ้าเจ้าอาวาสวัด อธิการเจ้าคณะฯ ผู้ให้การอบรม ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานฯ เป็นอย่างมากที่สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของท่านเข้ารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ขอขอบคุณพระสงฆ์และคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาให้การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี้ และขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม  สามเณราลัยอัลฟอนโซคณะพระมหาไถ่ ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ในการจัดการอบรม และผู้มีอุปการคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย    ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Home

ประมวลภาพ

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com