โดย...ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center; NCC) โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการฯ (ปี ค.ศ. 2011-ปัจจุบัน) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดคอร์สการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -1 พฤษภาคม 2012 โดยใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่จัดการอบรมฯ

ในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากที่ต่างๆ จำนวน 185 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นปี คือ ชั้นปี 3 รุ่นที่ 25 จำนวน 54 คน ปี 2 รุ่นที่ 26 จำนวน 45 คน ปี 3 รุ่นที่ 27 จำนวน 86 คน  และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2012 ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 จำนวน 54 คน ที่สำเร็จการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม

สถิตินักศึกษาแยกตามสังฆมณฑลและคณะนักบวช ในปี ค.ศ. 2012 มีดังนี้

1

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ