รายงานข่าวโดย...คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...คุณสมหวัง วิชชุประภา และนางสาวณัชชา ฮีมินกูล

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ /ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ คริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  ได้จัดพบปะ ฟื้นฟูจิตใจ และจิตตารมณ์ครูคำสอนศิษย์เก่า Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE”  Castel Gandolfo กรุงโรม อิตาลี  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน มีศิษย์เก่าฯ มาร่วมงาน 11 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

จบการศึกษาปี ค.ศ.

สถานที่ทำงาน

1.คุณสมหวัง วิชชุประภา

1980-1982

ธุรกิจส่วนตัว

2.คุณราตรี ช้อยเครือ

1983-1985

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

3.ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ

1990-1992

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

4. คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

1990-1992

ศูนย์คริสตศาสนธรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5.คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ

1991-1993

โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน

6.คุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว

1992-1994

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

7.คุณครูศรีทอง ศรีเสน

1992-1994

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

8.คุณนพวรรณ เข็มทอง

1993-1995

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

9.คุณครูชวนชม อาจณรงค์

์1994-1996

ธุรกิจส่วนตัว

10.คุณพ่อปรีชา ยั่งยืน

1996-1998

คณะคาร์เมไลท์ชาย

11.คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

1997-2000

วิทยาลัยแสงธรรม

เริ่มการฟื้นฟูจิตใจฯ ด้วยการภาวนาทำวัตรเช้าร่วมกัน และพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าฯ ทุกท่านและดีใจที่บรรดาศิษย์เก่าฯ ได้รวมตัวกัน และมาพบปะ ฟื้นฟูจิตใจและจิตตารมณ์ครูคำสอน ในโอกาสนี้  และกล่าวว่า พระศาสนจักรไทยได้สนับสนุนให้มีฆราวาส ไปศึกษาต่อด้านคำสอนที่ Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE” Castel Gandolfo กรุงโรม ตั้งแต่ปี 1978-2005 มีทั้งหมด 41 ท่าน ที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาที่นั่น
 
ในระหว่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศเกาหลี ในโอกาสงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย และได้พบกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส และเยาวชน ทำให้เห็นว่าพระองค์สนใจพระศาสนจักรในเอเชีย และให้แรงบันดาลใจกับหลายๆฝ่าย  และในโอกาสงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ได้มีเพลงที่แต่งขึ้นคือเพลง Koinonia และพ่อได้ฟังเพลง Koinonia  ภาษาเกาหลี (5.07 นาที) ในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนเอเชีย สิงหาคม ค.ศ. 2014  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค้นหาความหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยเข้าใจความหมายดีขึ้น  และปรารถนาให้มีคนนำไปแต่งเป็นบทเพลงภาษาไทย   Koinonia เป็นคำภาษากรีก หมายความว่า Community Communion  มีส่วนร่วม  การแบ่งปันสิ่งที่ตนมี ของขวัญร่วมแบ่งปัน การรวบรวม ฯลฯ  ยังหมายถึง  สภาพแห่งมิตรภาพ และเอกภาพที่ควรมีภายในพระศาสนจักรของพระคริสต์ ในพันธสัญญาใหม่มีคำนี้ 19 ครั้ง  Fellowship 12 ครั้ง    Sharing  3  ครั้ง     Participation   2 ครั้ง  และ Contribution2  ครั้ง

พื้นฐานความสัมพันธ์  เริ่มจากความสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับชุมชนคริสตชน ศัพท์นี้ใช้ครั้งแรกภาษากรีกใน  กจ 2:42 ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม “คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก  ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง  ร่วม ‘พิธีบิขนมปัง’ และอธิฐานภาวนา”

Communion  คือ การบิขนมปัง ซึ่งบรรดาศิษย์จำพระเยซูเจ้าได้ ที่ทรงกระทำระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

และในพระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารข้อ 102-103 ได้กล่าวว่า “บรรดาฆราวาสเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพระเจ้า แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับศีลบวชเป็นศาสนบริกร การตระหนักถึงเอกลักษณ์และพันธกิจของฆราวาสในพระศาสนจักรมีเพิ่มมากขึ้น  ...และข้อ 103 กล่าวว่า “พระศาสนจักรตระหนักถึงสิ่งที่บรรดาสตรี จะนำมาให้แก่สังคม จากความรู้สึกอ่อนไหว สัญชาตญาณ และความสามารถพิเศษซึ่งโดยทั่วไปเป็นลักษณะของสตรีมากว่าบุรุษ เช่น ความใส่ใจของสตรีที่มีต่อผู้อื่นเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะการเป็นมารดาข้าพเจ้ายินดีที่ได้เห็นสิ่งนี้ในบรรดาสตรีจำนวนมาก      ที่แบ่งปันความรับผิดชอบงานอภิบาลร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ให้ความร่วมมือในการเป็นเพื่อนร่วมทางกับบุคคล ครอบครัวและกลุ่มต่างๆ ฯลฯ ...”

อย่างไรก็ดี ในการมาพบปะ และฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ซึ่งก็มีสตรีจำนวนมากกว่าบุรุษ ซึ่งมีอยู่ 2 ท่าน ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความสุขในการทำงานคำสอนแก่กันและกัน  ศิษย์เก่าบางท่านได้แบ่งปันความสุขและประสบการณ์แก่กันและกัน ดังนี้
คุณสมหวัง วิชชุประภา จบการศึกษาในปี ค.ศ. 1980-1982   ได้แบ่งปันว่า ตั้งแต่จบการศึกษาด้านคำสอนมาก็มีความคิดว่าจะรับใช้พระศาสนจักรในด้านการสอนคำสอน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ตลอด  ได้มีโอกาสมาช่วยงานศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ และวัดฟาติมาอยู่ 2-3 ปี และก็ได้ทำงานในหลายอย่าง ปัจจุบันได้ทำงานด้านโรงเรียนและมีโรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ เป็นของครอบครัว และก็มีความตั้งใจว่า ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะทำหน้าที่ในการเป็นครูคำสอนต่อๆไป

คุณครูราตรี ช้อยเครือ จบการศึกษาในปี ค.ศ. 1983-1985  ทำงานที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว และไ ด้รับการสนับสนุนจากพระสังฆราชรัตน์ บำรุงตระกูล และคุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ให้ไปศึกษาต่อด้านคำสอนที่กรุงโรม และในอนาคต อยากทำงานคำสอนที่เป็นชีวิตมากว่า อยากเตรียมรุ่นน้องๆ เข้ามาต่องาน และจะเสียสละเพื่อดูแล พระสงฆ์ผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณต่อการให้โอกาสในการศึกษาและทำงานคำสอน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นและทำด้วยชีวิตจริงๆ

 

 

 คุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว จบการศึกษาในปี ค.ศ. 1992-1994 ได้แบ่งปันว่าได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนด้านคำสอนจากพระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ ให้มาเรียนที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน  และทุกครั้งที่สอนคำสอนจะสวดภาวนาให้กับนักเรียนที่จะสอนเสมอ และประทับใจคุณพ่อดอมินิโก ที่ดูแลเราที่ Castel Gandolfo ที่เข้าใจเราเสมอ และประทั บใจพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ที่สุภาพและดูแลคำสอนตลอดมา และภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครูคำสอน

 

 

คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ จบการศึกษาในปี ค.ศ. 199091992 ได้แบ่งปันว่าตั้งแต่แรกก็ทำงานสอนคำสอนและก็ได้รับทุนให้ไปเรียนท ี่Castel Gandolfo ทำงานคำสอนมาตลอด ได้มีโอกาสดีๆในชีวิต จากการที่ตอบรับว่าไปเรียนด้านคำสอน จึงมีวันนี้   ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานสิ่งดีๆมากมายให้กับตนเอง และการเป็นครูคำสอนไม่รวยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพร ชีวิตท ี่เหลืออยู่ก็ถวายเพื่อพระเป็นเจ้า 

 

 

คุณครูนพวรรณ เข็มทอง จบการศึกษาในปี ค.ศ. 1993-1995 ได้แบ่งปันว่า เมื่อจบการศึกษาด้านคำสอนที่ Castel Gandolfo ได้ทำงานที่ศู นย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี 11 ปี และได้ย้ายมาทำงานที่โรงเรียนดาราสมุทรเป็นเวลา 8 ปี ตลอดการทำงานด้านคำสอน พระเจ้าก็ประทานพระพรมากมาย ปัจจุบันรับตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือนักเรีย นและอภิบาลพวกเขาให้เป็นเยาวชนที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีครอบสุข ช่วยเหลือผู้ปกครอง ฯลฯ ชีวิตครูคำสอนของตนใน ทุกวันนี้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการงานและครอบครัว และทำงานทั้งในโรงเรียนและเขตวัด


 

ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ จบการศึกษาในปี ค.ศ. 199091992 ได้แบ่งปันว่า เมื่อจบการศึกษาด้านคำสอนที่ Castel Gandolfo มาก็ 22 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสทำงานด้านคำสอนอย่างจริงจัง ก็เพิ่งมารับหน้าที่ผู้อำนวยการที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ก็ได้มีโอกาสทำงานคำสอนโดยตรงมากขึ้น และจากการแบ่งปันของครูคำสอนฆราวาส ทำให้นักบวชได้รับ    แรงบันด าลใจในการรับใช้พระเจ้า ทำงานด้านคำสอนและงานอภิบาลเป็นอย่างมาก ขอบคุณศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน และยินดีต้อนรับเสมอ
 
และในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยกันว่า หากศิษย์เก่าฯ รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น สามารถเป็นแกนหลักในการตั้งกลุ่มครูคำสอนหรือชมรมครูคำสอนในประเทศไทย ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ในเรื่องนี้เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ในโอกาสนี้ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ได้ประชาสัมพันธ์งานฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติครบ 50 ปีด้วย และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุ วรรณ ประชาสัมพันธ์คอร์สการอบรมพระคัมภีร์ 2     คอร์สคือ The Joy of Discovery in Bible Study  ในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 และ Bibliodrama วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน
ก่อนจบได้เสนอให้เลือกคณะกรรมการฯ ดำเนินงานของกลุ่มศิษย์เก่าฯ นี้ด้วย ดังนั้นรายนามคณะกรรมการฯ มีดังนี้
1.พระสังฆราชวีระ   อาภรณ์รัตน์     จิตตาธิการ
2.คุณพ่อปรีชา  ยั่งยืน                  รองจิตตาธิการ
3.คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ        ประธาน
4. คุณครูชวนชม   อาจณรงค์        รองประธาน
5. คุณครูสุดหทัย   นิยมธรรม          เลขานุการ
6.ซิสเตอร์สังวาล   วาปีทะ            เหรัญญิก
7.คุณครูกมลา   สุริยพงศ์ประไพ      ประชาสัมพันธ์
8.คุณสมหวัง  วิชชุประภา             ฝ่ายจัดหาทุน

ปิดการพบปะ ฟื้นฟูจิตใจ และจิตตารมณ์ครูคำสอน ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อปรีชา ยั่ งยืน คณะภราดาคาร์เมไลท์ ศิษย์เก่าฯ มีนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาและบรรดาเณรเล็กของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ จำนวนหนึ่งมาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย

นัดพบปะกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120