ซิสเตอร์เอมมา  กูนันโต คณะอุร์สุลิน ชาวอินโดนีเซีย ผู้ประสานงานของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  โซนเอเชียอาคเนย์  (CBF-SEA) จัดประชุมสมาชิกผู้ทำงานเกี่ยวกับพระคัมภีร์  ครั้งที่ 6  วันที่  6-11 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 ที่บ้านอูร์สุลิน บันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อ พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกปัจจุบันของเรา

มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ กัมพูชา 1 คน เมียนม่าร์ 2 คน  เวียตนาม 2 คน ไทย 8 คน ฟิลิปปินส์ 17 คน และอินโดนีเซีย 20 คน รวม 48 คน

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อสามารถประยุกต์สมณลิขิต  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini)
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์  ข้อมูล  ในการนำสมณลิขิตนี้ไปปฏิบัติในสังคม
3.   เพื่อทำแผนหรือโครงการร่วมกันสำหรับประชาสัมพันธ์สมณลิขิต  และนำข้อแนะนำนี้ไปยังกลุ่มและศาสนบริการต่างๆ

นอกจากการถวายมิสซา การภาวนา Bibliodrama  รับประทานอาหาร  การฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับสมณลิขิต  และการรายงานของสมาชิกแต่ละประเทศ  ทำให้เรารู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น

เรามีโอกาสไปเยี่ยมอาสนวิหารนักบุญเปโตร ของบันดุง  กิจการโรงเรียน  สำนักงานวัด เครดิตยูเนี่ยน  ทีมงานของวัดได้เชิญผู้นำศาสนาอิสลาม 2 ท่าน มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับเรา ทำให้ทราบว่า ประเทศอินโดนีเซียพี่น้องส่วนมากเป็นมุสลิม  ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ การสร้างความสามัคคี  การพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเรานับถือศาสนาที่เป็นคนส่วนใหญ่  หรือส่วนน้อยของประเทศ ขอให้เราสร้างสะพานแห่งความเคารพรักต่อกัน

ทีมงานของอาสนวิหารได้แบ่งปันงานอภิบาล  และงานศาสนสัมพันธ์  การจัดอาหารเลี้ยงคนยากจน  และเทศกาลคริสต์มาสก็เชิญผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนาต่างๆ มาร่วมฉลองด้วย

มีโอกาสไปชมการแสดงวงดนตรีอังกะลุง  จากเด็กๆ และเยาวชนของบันดุง ซึ่งหลังเลิกเรียนมีฝึกอังกะลุง  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ทำให้เกิดสมาธิและความสามัคคี ทำให้เรารักดนตรีพื้นบ้านมากขึ้น  (อยากมาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่บ้าง)

พวกเราคนไทยทั้ง  8 ที่ร่วมประชุมได้รายงานต่อสมาชิกว่า
1.สร้างสื่อ -  เรากำลังรวมเล่มพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่  ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
                 ใหม่
             -  นำสาระของสมณลิขิตไปใช้อบรมและลงเว็บไซต์
2.สร้างคน -  เราจะส่งเสริมสัตบุรุษให้รักการอ่านพระคัมภีร์  รักพระวาจามากขึ้น
             -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสมณลิขิตนี้ แก่พระสงฆ์ นักบวช สามเณร
                 ฆราวาส ยิ่งขึ้น
             -  ส่งเสริมให้คนเรียนพระคัมภีร์มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชน
3.สร้างทีม -   รวบรวมผู้รับการอบรมพิเศษด้านพระคัมภีร์มาพบปะ เสริมศักยภาพในวิถี
                 ชุมชนวัด

การประชุมผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์  โซนเอเชียอาคเนย์  มีทุก 3 ปี เช่น ครั้งที่ 4  ที่เมืองตาไกไต ฟิลิปปินส์ 19-21  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2005 มีสมาชิก 31 คน  ครั้งที่  5 ที่กากันยังดิออรอ ฟิลิปปินส์ 11-17  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2008 สมาชิก 25 คน

เรารู้สึกว่ามีไฟในใจต้องทำงานด้านพระวาจามากขึ้น

“เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็น และได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน 1:2-3)

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120