กลุ่มวิถีคริสตชน  (The Catechumenal  Way) ได้เชิญบรรดาพระสังฆราชเอเชียมารับการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มวิถีคริสตชนสากล  ที่กาลิลี (Domus  Galilaeae)  ประเทศอิสราเอล  ระหว่างวันที่ 6-12  พฤศจิกายน  ค.ศ. 2012 มีผู้ร่วมประชุม  (Convivence)  จำนวนประมาณ  250 คน จาก  26 ประเทศ

การไปกาลิลีครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พ่อร่วมประชุมกับบรรดาพระสังฆราช  จากทวีปเอเชียเป็นจำนวนมาก  คือประมาณ 130 องค์  จากประเทศอินเดีย  60 องค์ จากฟิลิปปินส์  14 องค์  พม่า 11 องค์  จากเวียตนาม  9 องค์ ฯลฯ จากประเทศไทยองค์เดียว นอกนั้นมีพระสงฆ์  60 องค์  มีฆราวาสและครอบครัวธรรมทูต  (Ad Gentes) 70 คน

สถานที่พัก  บนเนินเขาความสุขแท้  (Beatitudes) อยู่ด้านเหนือของทะเลสาบกาลิลี วิวสวยมากๆ ใช้เป็นที่อบรม มีห้องประชุม  วัด  ห้องพัก และบ้านเณร  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2 เป็นผู้เสกเมื่อวันที่  24  มีนาคม ค.ศ. 2000  ตรัสว่า  “พระอาจารย์ทรงกำลังรอท่านที่นี่  บนภูเขานี้” (เทียบ  มธ 28: 10)

ประวัติและพัฒนาการ

คุณกิโก  อากูเอลโล  คุณการ์เมน เฮอร์นันเดซ  และคุณพ่อมารีโอ  เปสซี่ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้ที่สลัมปาโลเมรัส  กรุงมาดริด ประเทศสเปน  ตั้งแต่  ค.ศ. 1964 เริ่มสอนคำสอนประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าโดยยึดหลัก  3 ประการคือ พระวาจา  พิธีกรรม  และชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประชาชนให้มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน  และมีวุฒิภาวะทางความเชื่อ  กลุ่มวิถีคริสตชนค่อยๆ ขยายไปยังสังฆมณฑลอื่นในประเทศสเปน ใน  ค.ศ. 1968  มาที่บางวัดในกรุงโรม  และในประเทศต่างๆ  นับเป็นการส่งเสริมพันธกิจการประกาศข่าวดี  มิใช่ในแดนมิสซังเท่านั้น  แต่ในประเทศคาทอลิกที่ถูกโลกียนิยมครอบงำด้วย  จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการสอนคำสอนผู้ใหญ่  ตามพิธีศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่  (RCIA - 6  มกราคม  ค.ศ. 1972)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้กล่าวกับสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชน วันที่  12  มกราคม ค.ศ. 2006  ว่า  “กิจการธรรมทูตของพวกท่านมีเจตนาเพื่อให้อยู่ในหัวใจของพระศาสนจักร  ในการประสานกลมกลืนกับแนวปฏิบิติ และความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรท้องถิ่นที่พวกท่านทำงาน ด้วยการทำให้พระพรพิเศษที่พระเยซูเจ้าทรงปลุกให้ตื่นขึ้น  โดยอาศัยการเริ่มชีวิตคริสตชน”  ทางสันตะสำนักได้รับรองสถานะ  (Statut)  กลุ่มวิถีคริสตชน  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  ค.ศ. 2008์

สิ่งที่พ่อได้รับ

1.      ประทับใจในขบวนการสอนคำสอนผู้ใหญ่ แก่ผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้ว  ให้มีการอบรมต่อเนื่องเรื่องพระคัมภีร์  สัปดาห์ละ 2 วัน  คือ  วันอังคารศึกษาพระวาจา  และวันเสาร์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ซึ่งตรงกับปัญหา  (ความต้องการ) ของเราคือ  คริสตชนคาทอลิกส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องพระคัมภีร์  ไม่ค่อยมีทัศนคติการประกาศพระวรสาร  และไม่ค่อยรักการภาวนาจากใจ

2.      ทีมคำสอน  ประกอบด้วยพระสงฆ์ ครูคำสอนผู้ชายและผู้หญิง หรือครอบครัวอาสาสมัครแพร่ธรรม ซึ่งอย่างน้อยทีมคำสอนมี  3 คนช่วยกัน  และเป็นพยานชีวิต  พ่อมั่นใจว่าดีกว่าครูคำสอนปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว  สำคัญคือ ครูคำสอนเติบโตมาจากกระบวนการของกลุ่มวิถีคริสตชนเอง

3.      การประชุมครั้งนี้ไม่แจกกำหนดการ แต่ทีมเตรียมขั้นตอนดี เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป การแบ่งปัน  (กลุ่มใหญ่)  การไปสถานที่สำคัญ  เช่น ไปทับกา  (Tabgha) ที่พระเยซูเจ้าถามนักบุญเปโตรว่า  “ท่านรักเราไหม”    ไปกาเปอร์นาอุม  บ้านของนักบุญเปโตร    ไปนาซาเร็ธ    เยรูซาเล็ม  เบธเลเฮม

อันที่จริงคุณพ่อเปโตร  อูร์บานี (PIME) ได้ตั้งกลุ่มวิถีคริสตชน  ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  และวัดพระแม่มหาการุณย์  นนทบุรี ได้  28 ปีแล้ว พ่อคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกับประสบการณ์ของสองวัดนี้  และมาประชาสัมพันธ์กับทีมคำสอนของเราต่อไป

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13 เรื่องการประกาศข่าวดีแบบใหม่เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน  ที่กรุงโรม วันที่  7-28  ตุลาคม ค.ศ. 2012  เกี่ยวข้องกับบุคคล  3 กลุ่ม คือ บรรดาคริสตชน ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า และผู้รับศีลล้างบาปแล้วแต่ห่างวัด แนวการสอนคำสอนของกลุ่มวิถีคริสตชนมุ่งกลุ่มที่  1  และ  3 จึงน่าสนใจ

พระสังฆราช  วีระ อาภรณ์รัตน์

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120