สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิ๊กที่ 16  จะสถาปนานักบุญใหม่ 7 องค์ ในวันอาทิตย์ประกาศข่าวดี(อาทิตย์แพร่ธรรม) 21 ตุลาคม 2012 ณ กรุงวาติกัน
1.บุญราศี มาเรียน โคป แห่งโมโลกัน
คุณแม่มาเรียน ได้นำกลุ่มซิสเตอร์จากนิวยอร์ค(สหรัฐอเมริกา) ไปหมู่เกาะฮาวาย ในค.ศ. 1883 ได้จัดระบบดูแลพยาบาลคนโรคเรื้อน

2.บุญราศี กาเตรี เตกาวิทา
บุญราศี กาเตรี บิดาเป็นเผ่าโมฮอก มารดาเป็นคริสตชน อาศัยอยู่เหนือนิวยอร์ค เป็นชาวอเมริกันชนเผ่าคนแรกที่เป็นนักบุญ  เธอได้รับศีลล้างบาปจากธรรมทูตเยซูอิต ในค.ศ.1676  เมื่อเธออายุ 20 ปี และเสียชีวิตในประเทศแคนาดาสี่ปีต่อมา

3.บุญราศี จาร์ค เบอร์ทีเออ
พระสงฆ์เยซูอิต เกิดที่ฝรั่งเศส เป็นมรณสักขี  8 มิถุนายน ค.ศ.1896 ที่มาดากัสการ์

4.บุญราศี เปโดร  กาลุงสด
ครูคำสอนฆราวาส ชาวเซยู ฟิลิปปินส์ เป็นมรณสักขี 2 เมษายน ค.ศ.1672 ที่เกาะกวม

5.คุณพ่อยอห์น แบปติส ปีอามาร์ตา 
พระสงฆ์อิตาเลี่ยน ผู้ตั้งคณะครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ สำหรับผู้ชาย และคณะผู้รับใช้สุภาพขององค์พระเจ้า สำหรับสตรี  สิ้นชีวิตปี ค.ศ.1913

6.บุญราศี การ์แมน ซัลเลส บารังเกรัส 
ชาวสเปญ ผู้ตั้งคณะซิสเตอร์แห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ทำงานอภิบาลเด็กหญิงด้อยโอกาสและโสเภณี ด้วยการให้การศึกษาเบื้องต้น ช่วยเหลือเยาวสตรี สิ้นชีวิตปี ค.ศ.1911

7.บุญราศี แอนนา  ชัฟเฟอร์
ฆราวาสสตรีชาวเยอรมันผู้ต้องการเป็นธรรมฑูต แต่ไม่สามารถเป็นได้ เพราะเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยต่อเนื่อง เธอได้ยอมรับสภาพป่วยไข้ ว่าเป็นหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เธอสิ้นชีวิต ในปี ค.ศ. 1925  มีผู้คนจาริกไปแสวงบุญที่หลุมศพของเธอ
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสอนเราว่า “อย่ากลัวที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนของเราต้องการคนดี ศรัทธา ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอ”

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
รายงาน 17 ตุลาคม 2012

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120