วันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์มิซังเชียงใหม่ ศูนย์แพร่ธรรมฯ และคณะกรรมการครูคำสอนได้จัดการ สัมมนาครูคำสอนประจำปี วันแรกให้เรียนรู้พระสมณสาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร" พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นวิทยากร และ "วิถีชุมชนวัด วิถีใหม่ของความเป็นคริสตชน" คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน หัวหน้าแผนกวิถีชุมชนวัดเป็นวิทยากร

ส่วนวันที่สองเป็นเวทีเสวนาร่วมกันของครูคำสอนและคุณพ่อเจ้าวัด และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ มีครูคำสอนและคุณพ่อเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๑๓๗ คน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120