ประมวลภาพ

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส  เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับ   สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดโครงการอบรมกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian initiation of Adults - RCIA) ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมอินเขาใหญ่รีสอร์ท    อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์และคณะ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจาก 4 สังฆมณฑลอีสาน คือ นครราชสีมา 33 คน อุบลราชธานี 14 คน อุดรธานี 11 คน ท่าแร่- หนองแสง 18 คน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  4 คน และคณะเซนต์ปอล เดอชาร์ตร 4 คน  วิทยากรและผู้ประสานงานจัดการอบรมฯ 16 คน   รวมทั้งหมด 100 คน

อนึ่ง หลายวัดมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรมแก่ผู้ใหญ่ที่สนใจชีวิตคริสตชน โดยจัดสอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ หรือในวันธรรมดา และพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการตามที่พระศาสนจักรพยายามรื้อฟื้นนำแบบสมัยแรกเริ่มมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอีกครั้ง และในการประชุมพระสังฆราช  ในสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2  (คศ.1962-1965)      จึงได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขพิธีประกอบศีลล้างบาปผู้ใหญ่ กำหนดให้รื้อฟื้นการเตรียมเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่    ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้นตอน เพื่อให้เวลาเตรียมเป็น คริสตชน ต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังที่สมณกระทรวงคารวกิจ  ได้ประกาศใช้ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults ตัวย่อ คือ RCIA)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1972  

ในการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ และสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดขึ้นสอดคล้องกับแผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2010 – 2015 สภาพระสังฆราชฯ  บทที่ 2 ข้อ 21 ค คือ “สร้างและพัฒนาชุมชนวัด : สนับสนุนให้สมาชิกของพระศาสนจักรอย่างถ่องแท้ถึงพันธกิจการประกาศข่าวดี การสร้างและพัฒนาชุมชนวัด รวมทั้งหน้าที่ต้อนรับคริสตชนใหม่ในชุมชนวัดของตน ซึ่งมีกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนเป็นเครื่องมือสำคัญ”

ดังนั้น  ในการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม         (คำสอน) ผู้ใหญ่ ในคู่มือการสอนคำสอนทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน (GDC)  คู่มือแนะแนวการสอน        คำสอนในประเทศไทย (TDC)  และพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1.ทำไมต้องสอนคำสอนผู้ใหญ่ (GDC ข้อ 59,173)  และ หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.คริสตชนผู้ใหญ่หมายถึงใครบ้าง (TDC ; 2010
3.แนะนำหนังสือคำสอนผู้ใหญ่ และ สาธิตการสอนหนังสือก้าวไปด้วยกัน (Our Journey Together)
4.แนะนำขั้นตอนพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)
5.ฝึกปฏิบัติขั้นตอนพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน 3 พิธี คือ
   5.1 พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน
         โดยคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และผู้เข้ารับการอบรมจากสังฆมณฑลนครราชสีมา 
   5.2 พิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชน
         โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณสมบัติงามวงศ์ และผู้เข้ารับการอบรมจาก
         สังฆมณฑลอุบลราชธานีและอุดรธานี
   5.3 พิธีพิจารณาความตั้งใจฯ โดยคุณครูอรพินท์ ชมจินดา และผู้เข้ารับการอบรมจาก
         สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6. แบ่งปันประสบการณ์ด้านคำสอนผู้ใหญ่ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ซิสเตอร์บังอร จันทร์ลา คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ (สอนคำสอนวัดเซนต์หลุยส์) คุณณรงค์ ถนอมเล็ก     ผู้สอนคำสอนผู้ใหญ่ล่ามภาษามือให้กับคนหูหนวก (แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล) คุณครูอรพินท์ ชมจินดา (ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ สอนคำสอนผู้ใหญ่อาสนวิหารอัสสัมชัญ) คุณวชิรวไล นาควิโรจน์ (คริสตชนใหม่ และพี่เลี้ยงผู้เรียนคำสอนผู้ใหญ่อาสนวิหารอัสสัมชัญ)  โดยคุณสมบัติ งามวงศ์  เป็นผู้ดำเนินรายการ
7. แบ่งปันประสบการณ์ด้านคำสอนผู้ใหญ่ จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี
โดยมีคุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ ซิสเตอร์โยแซตตา จำปา กัญญพงษ์ คณะรักกางเขนอุบลฯ โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้ดำเนินรายการ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตธรรม และสังฆมณฑลนครราชสีมา ขอขอบคุณพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมรับประทานอาหารเย็นและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ด้วย และขอขอบคุณบรรดาผู้อำนวยการและผู้ร่วมงานในศูนย์คริสตศาสนธรรมสี่สังฆมณฑลอีสาน และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ประสานงานให้พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาสในแต่ละสังฆมณฑลเข้าร่วมรับการอบรมฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หากท่านสนใจ เอกสารเกี่ยวกับ กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ได้ที่
เวปไซต์ www.thaicatechesis.com และ เวปไซต์ www.kamsonbkk.com  และ
(
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่)

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120