คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม นำโดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้นำคุณครูคำสอนไทยจากสังฆมณฑลต่างๆจำนวน 50 คนร่วมงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติและแสวงบุญที่ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2013 การชุมนุมครูคำสอนนานาชาตินี้จัดขึ้นในโอกาสปีแห่งความเชื่อ ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน จัดโดยกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ โดยมีหัวข้อว่า "ครูคำสอน พยานแห่งความเชื่อ" มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,600 คน  ในจำนวนนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน คือ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร

หัวข้อในการประชุมครั้งนี้เน้นการไตร่ตรองเรื่องความเชื่อซึ่งเป็นเนื้อหาในภาคแรกของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในงานคำสอนเป็นผู้บรรยายหลายท่าน ซึ่งโอกาสอันสำคัญนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จมาเป็นวิทยากรแบ่งปันถึงคุณลักษณะของครูคำสอนกับการเป็นพยานถึงความเชื่อในโลกปัจจุบันด้วย

หัวข้อบรรยายในการประชุมครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้คือ
1.หัวข้อ “พระเจ้าทรงแสวงหาและเผยแสดงพระองค์แก่มนุษย์”
โดย Dr.Petroc Willey (Deputy Director of theMaryvaleInstitute ประเทศอังกฤษ)

2.หัวข้อ “พระศาสนจักรคือบุคคลแรกที่เชื่อ”
โดย Rev.do Manuel Jos? Jim?nez Rodr?guez (Chaplain for the National University of Colombia and Advisor to the office of Catechesis of the Columbian Episcopal Conference)

3.หัวข้อ “MemoriaFidei: the Dynamism of the Act of Faith” (Memoria, Event, Prophecy)
โดย Prof. Mons. PierangeloSequeri(คณบดีคณะเทววิทยาของภาคเหนือของประเทศอิตาลี)

4.หัวข้อ “Traditio et RedditioSymboli: Our “Yes” to God”
โดย P.RobertDodaro, O.S.A. (Dean of the InstitutumPatristicumAugustinianum of the Pontifical Lateran University) Italy

5.หัวข้อ “Credibility of Faith: Relationship between Faith and reason in the Transmission of the Faith”
โดย Rev.do KryzsztofKaucha (Professor of Fundamental Theology at the Catholic University of Lublin) Poland

6.หัวข้อ “An Instructional Theory of the Act of Faith”
โดย Dr.Jem Sullivan (Professor of Catechetics at the Faculty of Theology at the Domenican House of Studies) USA

7.หัวข้อ “The Continuation of “TraditioVerbi”: the Harmony of Scripture, Tradition and Magisterium”
โดย Rev.do Alberto Franzini(เจ้าอาวาสที่ Cremona   ประเทศอิตาลี)

8.หัวข้อ “The Reception of the Catechism of the Catholic Church in Catechesis: Experiences and Criteria for a full Reception”
โดย Prof. Jo?lMolinario (Theologian and Assistant Director of the InstitutSup?rieur de Pastoral Cat?ch?tique) Paris, France

9.หัวข้อ “Service to the Truth as an Expression of the Ecclesial Community”
โดย Bishop Javier Salinas Vi?als (Bishop of Mallorca and Member of the Internationa Council for Catechesis) Spain

พระสังฆราชOctavio Ruiz Arenas ซึ่งเป็นเลขาธิการสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ได้กล่าวสรุปเนื้อหาของการประชุมทั้งหมดไว้ดังนี้คือ
1.พระศาสนจักรคือบุคคลแรกที่รับผิดชอบการประกาศพระวรสารให้กับบุคลที่รับศีลล้างบาปแล้วและกับผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป หมู่คณะคริสตชนแต่ละแห่งจะต้องเป็นสถานที่แห่งการสอนคำสอน และเชื้อเชิญผู้คนให้กลับใจ อีกทั้งจะต้องเป็นสถานที่ที่เพาะบ่มคริสตังสำรอง นอกนั้น หมู่คณะคริสตชนต้องเ