ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จ ัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียนครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “หลักธรรมคำสอนคริสต์ศาสนา – พระคัมภีร์” โดย...บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 มีเนื้อหาสาระศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของพระคัมภีร์ และการนำข้อคิดที่ได้จากพระคัมภีร์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของพระคัมภีร์ ให้ความเคารพต่อคำสั่งสอนของพระเจ้า        อ่านพระคัมภีร์และนำถ้อยคำที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120