รายงานโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ทั้งหมด 18 ท่าน ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2013 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2013  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม 2013 มีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมในแต่ละศูนย์คริสตศาสนธรรม และสรุปเป็นแผนงานของคณะกรรมการฯ ประจำปี ค.ศ.2012  (
ดูเอกสารได้ที่นี่)
 

ในวันที่ 29 มกราคม 2013 คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด และคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ แบ่งปันหัวข้อ “แผนการสอนหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตังกับ    วิถีชุมชนวัด (BEC)” (ดูเอกสารได้ที่นี่)   ประเมินผลงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4  (ดูเอกสารได้ที่นี่) เสนอแผนงานปี 2013 (ดูเอกสารได้ที่นี่)   เสนอโ ครงการกิจกรรมปีแห่งความเชื่อ – ศึกษาหนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT) และประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1.สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (ดูแผ่นพับได้ที่นี่)
2.คอร์ส Bibliodrama ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 และคอร์สผู้นำ Bibliodrama ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านผู้หว่าน
3.คอร์ส The Joy of Discovery in Bible study –John ; (JOD-John) หรือ The Joy of Discovery in Bible study ; (JOD) ในวันที่ 23-26 ตุลาคม 2556 ณ บ้านผู้หว่าน

อนึ่ง ในวันที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 17.15 น.คณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่พักอยู่ในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการฯ และนักศึกษา 35 คน   ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นสวดภาวนาทำวัตรเย็น และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เสร็จพิธีฯ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน นักศึกษาได้ฉายภาพกิจกรรมของนักศึกษาในศูนย์ฯ    มีการแสดงของนักศึกษา ต่อจากนั้นพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ให้โอวาท ในโอกาสนี้คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส มอบของขวัญให้กับนักศึกษาแต่ละคน ด้วย

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120