รายงานข่าว: โดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  โดยมี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ  คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ  และกรรมการฯจากศูนย์คริสตศาสนธรรมของแต่ละสังฆมณฑล ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  วิทยาลัยแสงธรรม และคณะนักบวช มา ร่วมประชุมฯสามัญประจำปี  ครั้งที่ 2 /2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโสเป็นประธานดำเนินการประชุมฯ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 26 ท่าน

ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ ของทุกครั้ง ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินงานของศูนย์ฯ ก่อน 1 วันในครั้งนี้คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ทางศูนย์อบรมฯ ได้เสนอว่าศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965–ปัจจุบัน จะครบรอบ 50 ปี ในปีหน้า ค.ศ.2015 จึงจะทำการฉลองครบรอบ 50 ปี ร่วมกัน ซึ่งนับตั้งแต่ศูนย์อบรมฯ ได้เริ่มต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย –โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และที่สามพราน ในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดฉลองศูนย์อบรมฯ ครบรอบ 50 ปี แน่นอนในปีหน้า ค.ศ.2015 วันและเวลาจะแจ้งในโอกาสต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 นั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอกิจกรรมในรอบ 6 เดือน (มกราคม –มิถุนายน 2557) และเสนอเพื่อการพิจารณาในโครงการต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้

1) พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  ได้แจ้งให้ทราบว่า พระอัครสังฆราชรีโน    ฟิสิเชลล่า ได้ออกจดหมาย (10 มิถุนายน ค.ศ. 2014) ในนามสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่  เชิญประชุมนานาชาติเพื่อไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจเรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ของพระสันตะปาปา ฟรังซิส โดยเน้นการฟื้นฟูงานอภิบาลของพระศาสนจักร  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2014  ณ กรุงวาติกัน ผู้ร่วมประชุมนอกจากบรรดาพระสังฆราชแล้ว บรรดาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงาน  คือ พระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวช ฆราวาส ครูคำสอน ผู้ประสารงานเยาวชน ครูคริสตศาสตร์ อาสาสมัคร ฯลฯ ทุกคนที่ร่วมงานใกล้ชิดกับพระสังฆราชในการประกาศพระวรสารใหม่ มาร่วมกันฟื้นฟูจิตตารมณ์ธรรมทูต และความชื่นชมยินดีของคริสตชน และในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นผู้แบ่งปันหัวข้อ “การประกาศ      พระวรสารใหม่ : สื่อมวลชน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วย
 
2) นักศึกษาที่จบการศึกษาด้านคำสอน ในปีการศึกษา 2556 มี ดังนี้
   2.1 ซิสเตอร์อุไรวรรณ คูหามงคลไพศาล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขา Religious Studies Major in Youth Ministry  ที่ Institute of Catechetics and Youth Ministry Of  Don Bosco Center of Studies, Paranaque City
   2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 24 คน
   2.3ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ภาคฤดูร้อน ชั้นปี 3 รุ่น 27 จำนวน 40 คน
   2.4 ศูนย์คริสตศาสนธรรมแม่ริม จ.เชียงใหม่ ชั้นปี 2 รุ่น 18 จำนวน 12 คน

3. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ รวมทั้งหมด 8,874 คน ดังนี้

สังฆมณฑล

จำนวน
(เด็กและเยาวชน)

จำนวน
(ผู้ใหญ่)

กรุงเทพฯ

973

191

จันทบุร

447

 

เชียงใหม่

5031

362

ท่าแร่-หนองแสง

128

 

ศูนย์เซนต์ปอลสองคอน

45

 

นครสวรรค์

(201)
รวมในค่ายฯคณะพระหฤทัย

 

นครราชสีมา

287

 

ราชบุรี

169

 

สุราษฎร์ธานี

60

 

อุบลราชธานี

191

 

อุดรธานี

396

 

คณะพระหฤทัยฯ
(จัดค่ายฯตามที่ต่างๆ)

1165

 

รวมสุทธิ

8,874

 

4. ในปี ค.ศ.2015 มีโครงการใหม่ 3 โครงการ ที่คณะกรรมการฯ จะดำเนินการด้วยกัน      ดังนี้
4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล ครั้งที่         13  วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2015 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี   สังฆมณฑล          สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ
4.2 โครงการ ฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ครบรอบ 50 ปี
       (รายละเอียดจะแจ้งในโอกาสต่อไป)
4.3 โครงการชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย             2015 วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2015 ณ สักการสถานบุญราศีแห่งสองคอนจ.มุกดาหาร

และในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้เรียนเชิญ คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี แบ่งปันในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัดกับงานคำสอน” ด้วย และในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  เพื่อสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจกับบุคลากรที่แต่ละศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพวกเขามาศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม ในศูนย์อบรมฯ แห่งนี้ด้วย

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120