โดย คพ.ชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์

เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน ณ.วังธารรีสอร์ท ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คณะครูคำสอนโม้งได้เข้าเงียบประจำปี ฟื้นฟูจิตใจ ซึ่งมีการเทศน์โดย คพ.ปฏิญญา สิริธารารัตน์ ในเรื่อง การเป็นผู้นำฝ่ายจิต เพื่อให้ครูตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการอภิบาลสัตบุรุษ และในวันสุดท้าย ได้มีการรือฟื้นคำปฏิญญาณ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของครูคำสอนด้วยใจรักและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนต่อหน้าพระเป็นเจ้า ครูคำสอนโม้งในเขตวัดพระมหาไถ่มีทั้งหมด 11 คน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120