ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัด อบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ศาสนพิธี - ศีลศักดิ์สิทธ์” โดย...บาทหลวงวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 28 คน

เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 โดยการภาวนารูปแบบ Bibliodrama ด้วยบทเพลง "Dance of the Way" Bibliodrama เป็นการศึกษาพระคัมภีร์อาศัยการแสดงท่าทางแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์ ฟังพระวาจาด้วยหู หัวใจ มือ และสติปัญญา ด้วยวิธีการนี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น

เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และสาระสำคัญของพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ทั้งด้านเทววิทยาและข้อปฏิบัติเป็นแนวสังเขปเบื้องต้น และองค์ประกอบ ประโยชน์ของสิ่งคล้ายศีลในชีวิตของคริสตชน ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของพิธีกรรม โอกาสและวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับศีล

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120