ข่าว...สุดหทัย นิยมธรรม  ภาพข่าว...วชิรวไล นาควิโรจน์

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center; NCC) จัดอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม -24 เมษายน 2013 โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่จัดการอบรมฯ

ในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 166 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นปี คือ ปี 1 รุ่นที่ 28 จำนวน 66 คน ปี 2 รุ่นที่ 27 จำนวน 55 คน ปี 3 รุ่นที่ 26 จำนวน 46 คน และในวันที่ 25 เมษายน 2013 ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 46 คน (
ดูรายชื่อนักศึกษา รุ่น 26 ที่จบการศึกษา)  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้มีความประพฤติดีและมีน้ำใจดี โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม  Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

รางวัลสำหรับผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี ได้แก่
ปี 1 รุ่นที่ 28    นางสาวเซซีลีอา สุชานรี ปั้นทอง        โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ
                     บราเดอร์มีคาแอล อิทธิพล ไชยะเสน    สังฆมณฑลท่าแขก-สะหวันเขต สปป.ลาว
ปี 2 รุ่นที่ 27    นางสาวลีเดีย ลัดดา เหลืองศศิพงษ์    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกหญิง
                     นายเอมมานูแอล รณชัย ด่านศรีกุล     โรงเรียนอัสสัมชัญลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
ปี 3 รุ่นที่ 26    นางสาวเทเรซา วราภรณ์ บุญทองมาก  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
                     นายเปโตร ปรีชา ศรีพรปิยรัศมี            วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.แม่ฮ่องสอน
 
อนึ่ง การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนฯ จัดมาเป็นเวลา 26 ปีแล้ว ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน (ค.ศ. 2013) โดยจัดการอบรม คำสอนเป็น 3 วงจร หรือ 3 ภาคฤดูร้อน ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณพระสงฆ์เจ้าเจ้าอาวาสวัด อธิการเจ้าคณะฯ ผู้ให้การอบรม ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานฯ เป็นอย่างมากที่สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของท่านเข้ารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ขอขอบคุณพระสงฆ์และคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาให้การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน นี้ และขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม สามเณราลัยอัลฟอนโซคณะพระมหาไถ่ ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ในการจัดการอบรม และผู้มีอุปการคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย    ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120