รายงานโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2015      ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

ในวันที่ 27 มกราคม 2015 เริ่มการประชุมด้วยการสวดทำวัตรด้วยกัน ต่อจากนั้นคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ  และ  มีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของคณะกรรมการฯ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ    และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
 
ซึ่งในช่วงแรกของการประชุมฯนี้ ได้พิจารณาถึงการ
1.การส่งบุคลากรศึกษาต่อด้านคำสอนระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย    ซาเลเซียนที่กรุงโรม เพื่อช่วยเหลืองานด้านสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้จะนำเสนอสภาพระสังฆราชฯ
2.รณรงค์ให้แต่ละสังฆมณฑลฯ ได้สรรหาบุคลากรมาศึกษาต่อสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558
3. รายงานความก้าวหน้าและการทำงานของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
•ฝึกอบรมชีวิตจิตครูคำสอนให้กับนักศึกษาฯ ที่พักในศูนย์ฯ โดยการจัดให้มีการทำกิจศรัทธาประจำวัน และฟื้นฟูจิตใจ เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณ การเข้าเงียบ การดำเนินชีวิตในหมู่คณะ การร่วมกลุ่มกับกลุ่มวิถีชุมชนวัดนักบุญเปโตร ฯลฯ
•การจัดสร้างศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC และจัดพิธีเสกและเปิดศูนย์หนังสือฯ ในวันฉลองวันครูคำสอนไทย และฉลองศูนย์อบรมฯประจำปีในวันที่ 16 ธันวาคม 2015
•ร่วมมือกันกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดคอร์สการอบรมหลักสูตรชุดชีวิตคริสตัง
• ร่วมมือกับร้านดอกไม้ Luxury-Flower จัดคอร์สการจัดดอกไม้พื้นฐานให้กับนักบวช ครูคำสอนและผู้สนใจ เป็นต้น

ในช่วงเย็นคณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษา จำนวน 20 คน (ส่วนชั้นปี 4 จำนวน 14คนไปฝึกสอนฯ ตามโรงเรียนต่างๆ)  ที่พักที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ร่วมสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  ณ ศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรมระดับชาติ
 
ในวันที่ 28 มกราคม 2015 พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แบ่งปันการไปดูงานสำนัก
พิมพ์พระคัมภีร์ที่ประเทศเกาหลี และกล่าวถึงการส่งเสริมให้มีโครงการรณรงค์ด้านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น  ต่อจากนั้นได้พิจารณเรื่องโครงการในปี ค.ศ.2015 ดังนี้
1.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2015 ณ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
2.จัดโครงการศึกษาหนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT I) โดยรณรงค์ให้แต่ละศูนย์ คริสตศาสนธรรมรณรงค์ให้เยาวชนได้ศึกษาหนังสือฯ นี้อย่างจริงจัง ใช้เวลาศึกษาตลอดปี 2015
3.จัดโครงการชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2015 ณ สักการสถาน          พระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน จ.มุกดาหาร
4.จัดโครงการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 50 ปี ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016/2559 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน จ.นครปฐม

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120