ประมวลภาพ

โดย...ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ภาพ:ไอทีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center : NCC) ได้จัดการอบรม คริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี  เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 - 2016 เป็นระยะเวลารวม 30 ปีแล้ว และในปีนี้ก็ได้จัดการอบรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 28 เมษายน ค.ศ. 2016 โดยมีซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ    คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต- ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยใช้ห้องเรียน และห้องประกอบการต่างๆ    ของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่ในการจัดการอบรมฯ

อนึ่ง ในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 94 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นปี คือ ปี 1 รุ่นที่ 31 จำนวน  35  คน  ปี 2 รุ่นที่ 30 จำนวน 29 คน  ปี 3 รุ่นที่ 29 จำนวน 30 คน และในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2016 ได้จัดพิธบูชาขอบพระคุณ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 29 คน มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้มีความประพฤติดีและมีน้ำใจดี โดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ณ  ห้องประชุม  Lux Mundi  Aula  วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 29 ที่สำเร็จการศึกษา  ในปี ค.ศ.2016
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลสังกัด
1 นางสาว เทเรซา วิจิตราแดงลีท่า  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
2 นางสาว เลารา ศศิวิมล อารักษ์สกุล  มูลนิธิบ้านมารีน่า เชียงใหม่
3 นาง เทเรซาฯ บุญเหรียญ  เพริศพรายงาม  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
4 เซอร์ เบดา มารีย์ นันทนาสายเสมา  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
5 นาง มารีอา จารุวรรณ  คงทอง   โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
6 นางสาว เอลีซาเบ็ธ กฤติยา วงศ์นีรนาท  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
7 นางสาว เทเรซา วิภาภรณ์ อินทรักษ์  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
8 เซอร์ เอเดรียน พรทิพย์สะโน คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
9 นางสาว โรซา ศศิวิมล สมรวาณิชการ  คณะภคินีศรีชุมพาบาล
10 นางสาว เลารา วีกุญญา ปณิดา  หม่อโป๊ะกู่ ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ เชียงราย
11 นางสาว มารีอา ภิญญาพัชญ  คณพศไพศาลกุล  โรงเรียนดรุณา  ราชบุรี
12 เซอร์ เรมีย์ วิรัตน์  ชาวขุนห้วย  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
13 ซิสเตอร์ มารีอา นิดดา บุตรสงกา   คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
14 นางสาว เทเรซา นาฏลดา  บุญจักรศิลป์  โรงเรียนมารดานฤมล บางวัว
15 นาง มารีอา วิไลวรรณ โพธินิล  โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพฯ
16 นางสาว อักแนส พรพรรณ    ทองอำไพ โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง
17 นางสาว คลารา วาสนา  พะโกล คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
18 ซิสเตอร์ แบร์นาแด๊ต ชฎาพรจอวา คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
19 ซิสเตอร์ มาร์ธา นฤมล  แดงมา คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
20 นาง มารีอา กอแรตตี ประภา  เฉลยทิพย์ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี
21 นางสาว เลารา วีกุญญา อาทิตยา    สุขใจ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
22 นาย ยาโกเบ กุศล มัธยมชาติ โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี
23 นางสาว ฟรังซิสกา อริศรา ชาวปากน้ำ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนก English Program)
24 นางสาว มารีอา มักดาเลนา เอลีญา  ดวงใจไพรวัลย์ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
25 นางสาว เซซีลีอา อาภรภรณ์  พิมพ์นาจ  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
26 นางสาว เซซีลีอา ณัฐริกา ปัญญาทิพย์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
27 นางสาว มารีอา สุจิตตรา    ว่องไว  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
28 นางสาว มารีอา วิไล    สุภารส  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
29 นางสาว เทเรซา ดนุชรี  ตันทโอภาส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่
อันดับที่ 1
นางเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  บุญเหรียญ เพริศพรายงาม
จาก  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เชียงใหม่เกรดเฉลี่ย 3.94
อันดับที่ 2
นางสาวอักแนส พรพรรณ ทองอำไพ
จาก  โรงเรียนนารีวุฒิ  บ้านโป่งเกรดเฉลี่ย  3.89
อันดับที่ 3
ซิสเตอร์มารีอา นิดดา    บุตรสงกา
จาก  คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่เกรดเฉลี่ย 3.86

รางวัลสำหรับผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี ได้แก่
ปี 1 รุ่นที่ 31
นางสาวมารีอา ลอเรนซ์    แสงจันทร์   อุธาโชติวนาลุญ
จาก  โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
นางสาวเทเรซา วันวิสา    อย่างวิชัยกุล
จาก  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ปี 2 รุ่นที่ 30
นางสาวเทเรซา นิรมาน   วงศ์ธนะชัย
จาก  วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
นางสาวแบรทา  วิภา    กิจฉลอง
จาก  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย)
ปี 3 รุ่นที่ 29
นายยาโกเบ  กุศล    มัธยมชาติ
จาก  โรงเรียนนารีวิทยาราชบุรี
นางสาวอักแนส พรพรรณ   ทองอำไพ
จาก  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง
 

โอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ ขอกราบขอบพระคุณพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นครูผู้สอนวิชา “พันธกิจและงานอภิบาล” และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดการอบรม ขอขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ ว่องประชาณุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรมและคณะผู้บริหารวิทยาลัยแสงธรรม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการอบรมฯ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ขอขอบพระคุณคุณพ่อทุกท่านที่มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและโปรดศีลอภัยบาปให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการอบรม ขอขอบพระคุณบรรดาคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรมและบุคลากรทุกคนในศูนย์ NCC ตลอดจนผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้การจัดการอบรมฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120