ประมวลภาพ

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ จัดให้มีการพบปะศิษย์เก่าที่จบการศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม (คำสอน) จากกรุงโรม อิตาลี จากวิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร Castel Gandolfo มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา และมหาวิทยาลัยซาเลเซียน   เพื่อพบปะ ฟื้นฟูจิตใจ และจิตตารมณ์ครูคำสอน ซึ่งได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี ค.ศ.2014 และในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บ้านคณะ คาร์เมไลท์ (ชาย)  สามพราน จำนวน 14 คน ดังนี้

1.พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์    ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช
2.คุณพ่อปรีชา  ยั่งยืน คณะคาร์เมไลท์ (ชาย) สามพราน
3.คุณสมหวัง  วิชชุประภา ธุรกิจส่วนตัว
4.ซิสเตอร์สังวาลย์   วาปีทะ  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ
5.คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ  แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชและแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6.คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ  โรงเรียนนักบุญเปโตร
7.คุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว โรงเรียนดรุณาราชบุรี
8.คุณครูนพวรรณ เข็มทอง โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
9.คุณครูชวนชม อาจณรงค์ สามเณราลัยคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ
10.อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
11.คุณอรุณประภา สุขกสี ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
12.Mr. Antonio Anup Gonsalves (ศิษย์เก่าชาวอินเดีย)  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
13.คุณครูเพชรรัตน์ รงควงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
14.คุณครูกฤติยา อุตสาหะ  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

การพบปะฯ กันในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการภาวนาเช้าร่วมกัน และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ได้กล่าวต้อนรับพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และเพื่อสมาชิกครูคำสอนศิษย์เก่าฯที่มาร่วมงานฯ ต่อจากนั้นได้แบ่งปันรูปภาพที่ได้มีโอกาสไปประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโลก (Catholic Biblical Federetion-CBF) ที่เนมี อิตาลี และ มีโอกาสไปส่งซิสเตอร์ขวัญแก้ว ดุเจะโต๊ะ คณะแม่ปอน ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา และพักที่กัสแตล  กันดอนโฟ จึงมีโอกาสถ่ายภาพสถานที่ที่เราศิษย์เก่ากัสแตลฯ ได้เคยอยู่และเรียนที่นี่ เพื่อเห็นความก้าวหน้าของสถาบันฯแห่งนี้ ต่อจากนั้นพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้กล่าวทักทายและได้แจ้งว่าทางกรุงโรมก็มีแนวคิดว่าอยากรวม  ครูคำสอนศิษย์เก่ากัสแตลฯ ที่จบการศึกษาและทำงานด้านคำสอนในประเทศต่างๆมาที่กรุงโรมเพื่อพบปะ ฟื้นฟูจิตใจและให้การอบรมในบางหัวข้อเกี่ยวกับด้านคำสอน อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้พระคุณเจ้าจะพบกับพระสังฆราชที่รับผิดชอบฯ ในโอกาสที่ไปร่วมงานชุมนุมครูคำสอนในปีเมตตาธรรม ที่กรุงโรม อิตาลี ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2016 นี้ และพระคุณเจ้าได้พูดคุยกับศิษย์เก่าฯว่าเราจะเดินทางไปกรุงโรม เพื่อเยี่ยมสถาบัน ที่เราเคยเรียนและถือโอกาสฟื้นฟูจิตใจ สัก 2 วันและร่วมแสวงบุญร่วมกันสักครั้งหนึ่ง ในเรื่องนี้บรรดาศิษย์เก่าฯ ก็เห็นดีด้วยและได้กำหนดคร่าวๆในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2018  เพื่อการเตรียมการต่างๆล่วงหน้าต่อไป

หลังจากนั้น เราได้ร่วมพิธีบูชาของพระคุณ ภาษาอิตาเลียน  ณ วัดน้อยของคณะฯ และรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน และในภาคบ่ายพระคุณเจ้าได้แบ่งปันในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพของศิษย์พระคริสต์ (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ข้อ 36-37) คือ การอบรมต่อเนื่องสำหรับคริสตชนฆราวาส และสถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส ในการพบปะเป็นโอกาสดีที่เราได้มาพบกัน สวดภาวนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กำลังใจกันและกัน  ก็เป็นการพัฒนาคริสตชนฆราวาสที่เป็นครูคำสอนเช่นกัน ได้มีโอกาสเสนอคิดเห็นแก่กลุ่มด้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้เสนอว่าในโอกาสต่อไปเราน่าจะเชิญผู้ร่วมงานคำสอนที่จบด้านคำสอนจากสถาบันอื่นในประเทศอื่น เข้าร่วมกลุ่มกับ ครูคำสอนที่จบจากโรมด้วย เพื่อการร่วมมือกันในงานคำสอนต่อไป และได้เสนอว่าอยากให้มีกลุ่มครูคำสอนที่มีโอกาสร่วมกันฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอนร่วมกันบ้าง ในเรื่องนี้พระคุณเจ้าได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้ปรึกษาหารือกัน โดยแต่งตั้ง คุณพ่อปรีชา ยั่งยืน เป็นจิตตาธิการของกลุ่มครูคำสอนนี้ต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้เลือกคณะกรรมการศิษย์เก่าครูคำสอนฯ ชุดใหม่ โดยมีวาระ 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2016-2018 ดังนี้
คุณพ่อปรีชา ยั่งยืน จิตตาธิการคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณประธานฯ
คุณครูชวนชม อาจณรงค์ รองประธานคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพเลขานุการ          
ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะกรรมการฯอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม กรรมการฯ

ส่วนเหรัญญิก พระคุณเจ้ากล่าวว่า ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  เป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านทางพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ 

ขอขอบคุณครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ทุกท่านที่มาพบปะกัน และในปีหน้าเราจะพบกันที่อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ฯ จ.นครราชสีมา วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120