โรม  27-29 มกราคม ค.ศ. 2015                                                                                พระอัครสังฆราชรีโน ฟิสิเชลล่า

สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคำสอนในสภาพระสังฆราชจากประเทศต่างๆ ของยุโรป  ระหว่าง 27-29 มกราคม ค.ศ. 2015 ที่กรุงโรม

ผู้ร่วมประชุมครั้งนี้  ได้แก่  บรรดาอธิการ พระสังฆราชประธานคณะกรรมการคำสอ นในสภาพระสังฆราชฯ  และผู้อำนวยการสำนักงานคำสอนระดับชาติ  ของ 18 ประเทศ คือ อัลบาเนีย  เบลเยี่ยม เบลารุส  บอสเนีย – เฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย  โครเ อเชีย  สาธารณรัฐเชค  เดนมาร์ค  ฝรั่งเศส  เยอรมัน อังกฤษ – เวลส์ ฮังการี  ไอร์แลนด์  อิตาลี  ลิทัวเนีย โปแลนด์  โปรตุเกส  โรมาเนีย  สก็อตแลนด์  สโลวาเกีย สโลเวเนีย  และ สเปน และตัวแทนจากสภาพระสังฆราชตุรกี

ตัวแทนของสภาพระสังฆราชแห่งยุโรป คือ มงซินญอร์ Djuro Hrani? ประธานสภาเพื่อคำสอน  และคุณพ่อ Michel Remery รองเลขาธิการของสภา

การประชุมนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการพบปะระดับเขต ซึ่งครั้งแรกจัดเมื่อ 11-12 ธันวาคม ค.ศ. 2014  ที่เมืองพูเอบลา ประเทศเม็กซิโก เกี่ยวกับเขตทวีปลาตินอเมริกา (12 ประเทศ)  จุดมุ่งหมายของการประชุมเพื่อสำรวจสภาพการสอนคำสอนในโลก ในฐานะเป็นพันธกิจของเรา
หัวข้อการประชุม

1.บทบาทของการสอนคำสอนในบริบทการประกาศข่าวดีใหม่
2.ความจำเป็นของคู่มือทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน
3.คุณค่าของหนังสือคำสอน
4.ความจำเป็นที่ต้องเสนอความเชื่อเข้าในวัฒนธรรม
5.คุณค่าของการประกาศครั้งแรก การเป็นประจักษ์พยาน  ของชุมชนก่อนการเสนอเนื้อหา
6.ระหว่างการเริ่มชีวิตคริสตชน  ศีลศักดิ์สิทธิ์ และชีวิตคริสตชน
7.บุคคลที่รับผิดชอบงานคำสอน  และการอบรมครูคำสอน

ในเดือนต่อๆ ไป จะมีการประชุมเช่นนี้อีก  เพื่อสำรวจถึงหัวข้อและการท้าทายงานคำสอนทั่วโลก

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  http://www.novaevangelizatio.va/content/nvev/en/news/ICC-EU-20151.html
10 มีนาคม 2015

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120