รายงานข่าวโดย...
คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

          คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2012 เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2012 ณ บ้านผู้หว่าน ซึ่งมีคณะกรรมการจากทุกสังฆมณฑลมาร่วมประชุม จำนวน 24 คน  เพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินงานด้านการอบรมคริสตศาสนธรรมของแต่ละสังฆมณฑล และพิจารณา กำหนดการงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2012 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

          นอกจากนี้ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯ ชี้แจงโครงการในปี ค.ศ.2012 และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แบ่งปันการศึกษาบทเรียนจากหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิกซึ่งจัดทำโดยศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาร่วมกันในโอกาส ปีแห่งความเชื่อ (Year of Faith) เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2012 โอกาสครบ 50 ปี ของการเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และครบ 20 ปี การพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล)

          (ผู้สนใจบทเรียนหลักความเชื่อคาทอลิก สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมในแต่ละสังฆมณฑล ดูที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ www.thaicatechesis.com หัวข้อศูนย์ คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย)

          หลังจากจบการประชุมในวันแรก พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ/ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมกับคณะกรรมการฯ ที่มาร่วมประชุมฯ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ที่พัก ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center-ศูนย์ซีซี) ซึ่งมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการฯและนักศึกษาให้การต้อนรับ จากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในโอกาสตรุษจีนนักศึกษาได้กล่าวอวยพรและมอบส้มให้กับพระคุณเจ้าและคณะกรรมการฯทุกท่าน  ส่วนทางคณะกรรมการฯได้มอบอั่งเปาให้กับนักศึกษาทุกคนเช่นเดียวกัน

          (ปัจจุบันมีนักศึกษาที่พักในศูนย์จำนวน 30 คน ไปฝึกสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียนคาทอลิก 5 คน และทางศูนย์ฯ กำลังจะเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2012 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicatechesis.com หัวข้อศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ส่วนสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2555   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.thaicatechesis.com หัวข้อสาขาวิชาคริสศาสนศึกษา หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่ละสังฆมณฑล)

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120