ประชุมผู้แทนศิษย์เก่าครูคำสอนรุ่นที่ 15-16

เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2013 ผู้แทนศิษย์เก่าครูคำสอนรุ่นที่ 15-16 ได้มาประชุมพบปะกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในเขตวัดต่างๆ ณ ศูนย์คำสอนแม่ริม โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้นำการประชุม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2013 ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพบปะผู้ปกครอง ของนักศึกษาเพื่อเป็นโอกาสรู้จักกันระหว่างคณะผู้ให้การอบรมและผู้ปกครอง ในรูปแบบ Family Night โดยมีการรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน สวดสายประคำ และมีการรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์งานแพร่ธรรมของศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 มีผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ 40 คน

และในวันที่ 17 มีนาคม 2013 ทางศูนย์ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2555 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษารุ่นที่ 17 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวน 6 คน โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี

รายชื่อนักศึกษารุ่นที่ 17  มีดังนี้
1.เอลีซาเบท สมจิตรลัดดา ปัญญาบุญกุศล
2.มารีอา จิระภา  สกลทรัพย์
3. เทเรซา มาลี   บุญจิตรวิมล
4.อันดรูว์ จิรัฏฐ์   มงคลศิริมาศ
5. เปาโล สุทัศน์   สิทธิกิจ
6. เปาโล วันชัย    ป่าเกรียงไก

ประมวลภาพ

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120