ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการฯ และศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล จัดสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกๆ 2 ปี และ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 วันที่ 30-31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม โดยมีศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคำสอนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศูนย์คริสตศาสนธรรม
ในปีแห่งความเชื่อ 
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และรู้จักกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม
3.เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และให้กำลังใจแก่กัน

ในครั้งนี้มีบุคลกรฯ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 36 คน 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ 9  คน 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี 6 คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรม นครราชสีมา 4 คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อุบลราชธานี 3คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรม ท่าแร่ 2 คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอล สองคอน  1 คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สุราษฎร์ธานี 2 คน
ศูนย์คริสตศาสนธรรม เชียงใหม่ 4 คน
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 2 คน
สำนักงานคณะกรรมการฯ 3 คน

ในวันที่ 30 มกราคม 2556 มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาฯ โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯ ต่อจากนั้นคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ กล่าวต้อนรับ และเวลา 19.30 น. คุณสมบัติ งามวงศ์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อทำความรู้จักกันและกัน

วันที่ 31 มกราคม 2556  มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก องค์อุปถัมภ์คณะนักบวชซาเลเซียน โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมเชียงใหม่ เป็นประธาน   หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว  ออกเดินทางไปศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เพื่อเยี่ยมชมศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ รับฟังแบ่งปันการทำงานของศูนย์ฯ   รับฟังการแบ่งปันงานด้านคำสอนและจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ  และเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ในภาคบ่าย  ล่องเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมวัดแม่พระลูกประคำ (วัดกาลหว่าร์)และดูงาน    คำสอนโรงเรียนกุหลาบวิทยา เยี่ยมชมวัดซางตาครู้ส และดูงานคำสอนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เยี่ยมชมวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยาและฟังบรรยายจากคุณพ่อวิชา   แสงหิรัญการ คุณพ่อเจ้าอาวาส  ระหว่างทางได้แวะเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม ตลาดน้ำอโยธยา  และเดินทางกลับบ้านผู้หว่าน

และในภาคบ่าย เวลา 15.45 น. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แบ่งปันหัวข้อ          “ ปีแห่งความเชื่อกับบทบาทหน้าที่บุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม” โดยศึกษาหนังสือก้าวไปสู่ปีแห่งความเชื่อ ต่อจากนั้นมีพิธีโปรดศีลอภัยบาป สวดสายประคำ และพิธีบูชาขอบพระคุณ  และในเวลาเย็นมีการจัดกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ร่วมกัน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์ คริสตศาสนธรรมอุบลราชธานีเป็นประธาน หลังอาหารเช้า ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณ
-กราบขอบพระคุณ พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับงานด้าน คริสตศาสนธรรม กำลังใจ ฯลฯ แก่บุคลากรทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย
-คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก สนับสนุนปัจจัยต่างๆมากมายให้กับคณะกรรมการฯและบุคลากรฯทุกท่าน
-ขอขอบคุณคุณผู้อำนวยการ/ผู้จัดการศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกท่าน ที่สนับสนุนบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาฯในครั้งนี้
-ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและแบ่งปันงานคริสตศาสนธรรม ฯลฯ เป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่ได้รับในโอกาสนี้ จะทำให้บุคลากรทุกท่านนำไปใช้ในการทำหน้าที่ในงานด้านคริสตศาสนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรของแต่ละ      สังฆมณฑลต่อไป  พบกันใหม่อีก 2 ปีข้างหน้า  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120