สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เลือกหัวข้อสมัชชาสามัญของพระสังฆราช ครั้งที่ 13  ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-28 ตุลาคม 2012 ว่า  “การประกาศพระวรสารใหม่  สำหรับการถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน” เป็นการสานต่อสมัชชาสามัญของพระสังฆราช  ครั้งที่ 3  ซึ่งได้จัดมาก่อนแล้ว  วันที่  27  กันยายน ถึง  26  ตุลาคม  1974  เรื่อง  “การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน”  อัครสังฆราชนิโคลา  เอเตโรวิช เลขาธิการ  ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งที่ 7  ของการเตรียมสมัชชา  ยิ่งกว่าการสอดคล้องเรื่องเวลาและหัวข้อ นี่เป็นเครื่องหมายของความต่อเนื่องความสนใจของพระศาสนจักร  เพื่อประกาศพระวรสาร ในปัจจุบันเราแสวงหาข้อแนะนำ  เพื่อพันธกิจของพระศาสนจักรปัจจุบัน ตั้งแต่สมณลิขิตเตือนเรื่อง “การประกาศพระวรสารในยุคปัจจุบัน” (Evengelii nuntiandi – 8  ธันวาคม 1975) ซึ่งเป็นผลของสมัชชาครั้งที่สาม สำนักเลขาธิการเน้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ผูกพันเอกสารนี้กับสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  รวมทั้งตัวบทที่สภาอ้างอิง

หัวข้อแรกตามกำหนดการ คือ  การพิจารณาร่างเอกสารเตรียมสมัชชา  (Instrumentum Laboris) สำหรับการประชุมครั้งหน้า เจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างตัวบทไปให้บรรดาสมาชิกสมัชชาเตรียมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ เพราะวันต่อมาสมาชิกพระคาร์ดินัลของสมัชชามีประชุม

สมาชิกสมัชชามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน โครงสร้างของตัวบทและหัวข้อของการประชุม เช่น อัตลักษณ์ของบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการประกาศข่าวดีใหม่ (คือคริสตชนที่ห่างวัด) อัตลักษณ์ของคริสตชนในความสัมพันธ์กับพระวรสาร  และกับพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นพระวรสารเอง    มีการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญเอกของความเชื่อที่ถูกกระแสวิกฤติความเชื่อ  ซึ่งเป็นวิกฤติการถ่ายทอดความเชื่อที่น่าสนใจ

อีกหัวข้อหนึ่ง คือ ความล้มเหลวของการประกาศข่าวดีสมัยปัจจุบัน เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมปัจจุบัน ทำให้ทำการถ่ายทอดความเชื่อประสบความยากลำบาก  และเป็นการท้าทายคริสตชนและพระศาสนจักร

การประกาศปีแห่งความเชื่อ จึงเป็นโอกาสดี เพื่อพิจารณาพระพรแห่งความเชื่อที่เราได้รับจากพระเจ้า เพื่อมาดำเนินชีวิต และถ่ายทอดสู่ผู้อื่น

ครอบครัว เป็นสถานที่แรกสำหรับการถ่ายทอดความเชื่อ  เยาวชน ได้รับการสื่อสารความเชื่อในครอบครัว  ให้ประสบการณ์ทั้งเนื้อหาและการปฏิบัติความเชื่อคริสตชน การสอนคำสอนเป็นการขยายงานของครอบครัวที่หาใครมาแทนมิได้     (การสอนคำสอน) เป็นการสานต่องานของพระศาสนจักร  เป็นพิเศษในพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์  และการเทศน์ หรือพันธกิจของวัด  ความศรัทธาชาวบ้าน องค์กร และชุมชนพระศาสนจักร

สำนักงานเลขาธิการ  ขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งสำหรับสมัชชา  ครั้งที่ 13 และที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมเตรียมสมัชชาครั้งหน้านี้

ผู้ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการและเลขาธิการพิเศษของสมัชชา  ครั้งที่ 13 นี้คือ พระคาร์ดินัลโดนัลด์ วิลเลี่ยม  เวิร์ล  อัครสังฆมณฑลวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา  อัครสังฆราชปีแอร์ – มารีย์  คาร์เร  แห่งมองเปลลีเยร์  ฝรั่งเศส  อัครสังฆราชซัลวาตอเร  ฟิซิเชลลา ประธานสมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศพระวรสารใหม่

                                                                   พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
                                             จาก L’osservatore  Romano. 14  มีนาคม  2012, หน้า 6.

หมายเหตุ : พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จะเป็นตัวแทนสภาพระสังฆราชฯ ไทย ไปร่วมประชุมสมัชชาครั้งนี้
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120