ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บุคคลตัวอย่างในคริสต์ศาสนา พระแม่มารีย์-นักบุญ” โดย...บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณะบดีคณะศาสนศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 คน

เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 ด้วยการภาวนารูปแบบ Bibliodrama เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในคริสต์ศาสนา ชีวประวัติของพระแม่มารีอา เหตุการณ์สำคัญในชีวิตและคุณธรรมสำคัญของพระแม่มารีอา บทสอนและแนวทางในการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระแม่มารีอามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งประวัติโดยสังเขปและคุณธรรมของนักบุญหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างในคริสต์ศาสนาเช่น นักบุญเปโตร-เปาโล, นักบุญออกัสติน-นักบุญ มอนิกา, นักบุญดอมินิก ซาวีโอ, นักบุญมารีอากอแร็ตตี, คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา, พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ฯลฯ
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120