เพลงประกอบท่าทาง “เดินทางต่อไปด้วยความยินดี

ประมวลภาพชุดที่ 1

ประมวลภาพชุดที่ 2

ประมวลภาพชุดที่ 3

ประมวลภาพชุดที่ 4

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

ครูคำสอนทั้ง 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมบทบาทครูคำสอนใน “ปีแห่งความเชื่อ”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส  เป็นผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ (ดูรายชื่อได้ที่นี่) ร่วมมือกัน เชิญครูคำสอนทั่วถิ่นไทย จำนวน 715 คน  ซึ่งมาจากสังฆมณฑลต่างๆ ดังนี้

สังฆมณฑลจำนวนสังฆมณฑลจำนวน
กรุงเทพฯ 262 คน ราชบุรี 54 คน จันทบุรี 22 คน นครราชสีมา 79 คน  เชียงใหม่ 92 คน ท่าแร่-หนองแสง 41 คน นครสวรรค์ 6 คน อุบลราชธานี 51 คน สุราษฎร์ธานี 40 คน อุดรธานี 35 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ
2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตครูคำสอนและกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูคำสอนต่างสังฆมณฑล
4. เพื่อเสริมความรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนคำสอนให้กับครูคำสอน
5. เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ครูคำสอนแบบอย่างแต่ละสังฆมณฑล
6. เพื่อร่วมแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

วันแรก วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 แต่ละสังฆมณฑลเดินทางมาถึงวิทยาลัยแสงธรรม รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 14.00 น.รถบัส 11 คัน นำไปแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีคุณครูทัศนีย์ วีระสมวงษ์ อาสาสมัครสักการสถานฯ อธิบาย และชม      วีดีทัศน์ประวัติบุญราศีฯ

ต่อจากนั้นมีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป และพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวัดนักบุญเปโตร บทเทศน์ให้กำลังใจครูคำสอนว่าเป็นพระกระแสเรียก ที่สำคัญ ทั้งครูในโรงเรียน และครูตามหมู่บ้านบนดอย เป็นพิเศษในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และได้กล่าวถึงครอบครัวครูคำสอน คือ คุณครูบุญช่วย เวชยันต์ ที่วัดนักบุญ เทเรซา หน้าโคก จ.อยุธยา ซึ่งเป็นครูคำสอนที่สอนพระคุณเจ้าตอนเป็นเด็ก และครอบครัวของท่านก็มีลูกสาวที่มีกระแสเรียกเป็นซิสเตอร์หลายคน และเป็นอธิการิณีของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 1 ท่านด้วย

ต่อจากนั้น คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร ได้เลี้ยงอาหารเย็นครูคำสอน พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชที่มาร่วมแสวงบุญ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วัันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ฉลองนักบุญลูกา
ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล  นำภาวนาเช้า   แบ่งกลุ่มแบ่งปันพระวาจา ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แบ่งปันข้อคิด “ปีแห่งความเชื่อในชีวิตครูคำสอนไทยปัจจุบัน” ดำเนินรายการโดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

เวลา 11.15 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์  พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาล ศุระศรางค์ พระสงฆ์ 16 องค์ ร่วมพิธีฯ และมอบเกียรติบัตรครูคำสอนแบบอย่าง จำนวน 43 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่) ครูคำสอนที่ทำงานครบ 25 ปีในปีนี้ จำนวน 46 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

และในเวลา 14.00 -16.30 น. เข้ากลุ่มย่อย 13 กลุ่ม (ดูรายละเอียดกลุ่มย่อยได้ที่นี่

เวลา 18.30 -21.00 น. ราตรีสัมพันธ์และรับประทานอาหารเย็น  ก่อนเริ่มการแสดง พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการฯ จัดงานและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่ประสานงานและร่วมมือกันในการจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติในครั้งนี้ ต่อจากนั้นมีการแสดงจากสังฆมณฑลต่างๆ คือ การแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์การแพร่ธรรม     สู่ภาคอีสานของ 4 สังฆมณฑล คือ โคราช ท่าแร่ อุบลราชธานี อุดรธานี  นอกจากนี้มี การร้องเพลงปีแห่งความเชื่อเป็นภาษาชนเผ่าจากสังมณฑลเชียงใหม่ รีวิวประกอบเพลง จากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จันทบุรี และอัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ ส่วนสังฆมณฑลราชบุรี นำร้องเพลง “จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” พร้อมทำท่าทางประกอบเพลงด้วย

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ภาวนาเช้าโดยการสวดสายประคำ และพิธีบูชาขอบพระคุณ   ปิดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 เวลา 08.30 น. โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์   เมื่อเสร็จพิธีฯแล้ว ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัดิภาพ พบกันใหม่โอกาสหน้า

ทางคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดทุกองค์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกท่าน  ที่สนับสนุนให้ครูคำสอนของท่านเข้าร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้ และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนงานชุมนุมครูคำสอนฯนี้ทุกท่าน และขอพระเป็นเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วย
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120