เนื่องด้วยในแต่ละปีจะมีเด็กๆและเยาวชนเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในค่ายคำสอนซึ่งจัดตามเขตวัดต่างๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ประมาณ 5,000 คน ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จึงได้จัดสัมมนาการเตรียมค่ายคำสอนขึ้นให้กับบุคคลากรผู้จัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลประจำปี 2013 โดยจัดสัมมนาติดต่่อกันมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อจะได้มีแนวทางในการจัดค่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร คุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงาน เป็นวิทยากร ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2013 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้มาร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 114 คน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120