คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานฯ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการฯ ได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2022 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2022 วันนี้เป็นวันแรก มีการรายงานและแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของศูนย์คริสตศาสนธรรมในแต่ละสังฆมณฑล ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอล สองคอน ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม -มิถุนายน 2022 มีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 28 ท่าน และมีกรรมการฯ ที่มารับหน้าที่ในวาระใหม่ จำนวน 7 ท่าน และในโอกาสวันนี้ฉลองนักบุญ ยออากิมและอันนา พวกได้ภาวนาเป็นพิเศษเพื่อระลึกถึงพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ หมั้นทรัทย์ อดีตประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และอดีตประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และภาวนาให้กับผู้ที่มีนามนักบุญยออากิมและอันนา ด้วย

วันที่ 27 กรกฎาคม  มีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 26 ท่าน พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แบ่งปันการแต่งตั้งครูคำสอนตามเอกสาร "ศาสนบริกรดั้งเดิม" (Antiquum Ministerium) ผลจากการประชุมทางซูม FABC-OE (8 และ 10 มิถุนายน 2022) ในการแต่งตั้งครูคำสอนในประเทศไทย ทางคณะกรรมการฯ จะจัดทำกฎเกณฑ์การแต่งตั้ง ครูคำสอนที่เหมาะกับบุคลากรที่ทำงานในประเทศไทยต่อไป ภายในเดือนตุลาคม ค.ศ.2022 ต่อจากนั้น : ปรึกษาโครงการคำสอนที่จะกระทำร่วมกัน 1.โครงการสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023 ณ สังฆมณฑลเชียงราย

2.โครงการจัดอบรมคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 (DC) ขอให้เริ่มศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับศูนย์คริสตศาสนธรรม บุคลากรคำสอนที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ก่อน ดังนั้นจึงจะจัดการอบรมฯ นี้ ร่วมกับการสัมมนาบุคลากรฯ วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023
 
3.โครงการชุมนุมครูคำสอนไทย ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในปี ค.ศ.2024 /พ.ศ.2567 ณ สักการสถานบุญราศีแห่งสองคอน จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมครูคำสอนร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2025 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 มกราคม ค.ศ.2023 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 กรกฎาคม ค.ศ.2023

ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุม และขออขอบคุณกรรมการฯหลายท่านที่หมดวาระและขอต้อนรับกรรมการฯที่มารับหน้าที่ใหม่ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพร

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120