รายงานข่าวและภาพโดย: ศูนย์ NCC
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center – ศูนย์ NCC) จัดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 36 แล้ว ในปี 2023 มีนักศึกษาครูคำสอน นักบวช ผู้ฝึกหัด สามเณร ฆราวาสผู้สนใจ จากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑล คณะนักบวชชายและหญิง  และครูคำสอนจาก สปป ลาว รวมทั้งหมด 85 คน   ชั้นปี 1 รุ่นที่ 36 จำนวน 38 คน   ชั้นปี 2 รุ่นที่ 35 จำนวน 47 คน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม -28 เมษายน 2023 โดยใช้ห้องเรียนวิทยาลัยแสงธรรมเป็นที่จัดอบรมฯ และพักที่ศูนย์ NCC 

จำนวนนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2023

สังกัด

ชั้นปี 1

ชั้นปี 2

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1

3

สังฆมณฑลเชียงใหม่

2

1

สังฆมณฑลนครราชสีมา

1

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

1

1

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

1

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

1

คณะภคินีศรีชุมพาบาล

2

1

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

2

3

ศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอล สองคอน

1

 

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

2

คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์

1

1

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

6

5

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ (ผู้ฝึกหัด/ครูคำสอน)

5

8

คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)

3

3

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

1

5

คณะพระกุมารเยซู

1

 

คณะพระตรีเอกภาพ

 

1

คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

 

5

คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

 

4

คณะพระมหาไถ่

6

 

คณะลาซาล

2

 

คณะวินเซนต์เชี่ยน

1

1

แผนกอภิบาลคนหูหนวก สภาพระสังฆราชฯ

 

1

มิซซังสะหวันนะเขด-คำม่วน สปป ลาว

2

 

                                       รวมแต่ละชั้นปี

38

47

                                         รวมทั้งหมด

85

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้
1.มุ่งผลิตครูคำสอนที่มีคุณภาพ มีความสำนึกในการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในงานคำสอน งานอภิบาล และงานประกาศข่าวดี เพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านคำสอน และผู้นำกลุ่มคริสตชน
3.เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อร่วมกันเป็นหมู่คณะ รัก และรับใช้ซึ่งกันและกัน ด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า

ทางศูนย์ NCC   จัดการอบรมโดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยแสงธรรม และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆ  มีการจัดการอบรมในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้ นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาการภาวนาในชีวิตคริสตชน จัดให้มีการฝึกปฏิบัติจิตภาวนา ณ วิทยาลัยแสงธรรม    ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการสอนคำสอนผู้ใหญ่ จัดให้เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อบทบาทหน้าที่ของคริสตชน บทบาทของพ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง (Sponsors) ร่วมพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันล้างบาป  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ   และ รายวิชาหลักศาสนสัมพันธ์ จัดศึกษาดูงานด้านศาสนสัมพันธ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (บางบัวทอง) และมัสยิดท่าอิฐ (ปากเกร็ด) เป็นต้น

นอกจากนั้น ทางศูนย์ฯ จัดให้มีการไปแสวงบุญร่วมกัน ทั้ง 2 ชั้นปี ที่วัดในเขต 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่  กิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย    การดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดภาวนา การแบ่งปันพระวาจา ปฏิบัติกิจศรัทธาเดินรูป สวดสายประคำ ฯลฯ
  
ในวันปิดคอร์สการอบรม ทางศูนย์ฯ ได้จัดพิธีอำลาและขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ที่ครบวาระ และต้อนรับผู้อำนวยศูนย์ฯ ท่านใหม่ คือ  ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ คณะอูร์สุลินสหภาพโรมัน เข้ารับหน้าที่ในวาระใหม่ และจัดพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรมฯ วันที่ 28 เมษายน 2023 โดยมีคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรมเป็นประธาน  ณ วัดน้อยบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน   มีพระสงฆ์ นักบวช นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฯ ประมาณ 90 คน

ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานฯ และคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสต   ศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการอบรมฯ คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารตัน์  อธิการบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน ที่เอื้อเฟื้อวัดน้อยในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดและปิดการอบรมฯ และร่วมพิธีกรรมในวันอาทิตย์  ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนในการต้อนรับนักศึกษาในการไปศึกษาดูงานและแสวงบุญในทุกๆสถานที่   ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน และขอขอบคุณเจ้าอาวาสวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน อธิการเจ้าคณะนักบวช  ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกสังฆมณฑล หน่วยงานสภาพระสังฆราช ฯลฯ ที่สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี้ด้วย
          
ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพร และตอบแทนในน้ำใจอันดีของทุก ๆ ท่าน  
 

 

Home