พิธีแต่งตั้งครูคำสอน

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio)โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

 

พระคุณการุณย์ ปีนักบุญโยเซฟ

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่) (DIRECTORY FOR CATECHESIS)

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

 

25 ปีงานคำสอนไทย เรียบเรียงโดย.. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

 

สมณลิขิต “เครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์” ADMIRABILE SIGNUM
ความหมายและความสำคัญของคริสตสมภพ

 

การอภิบาลเยาวชน (สมณลิขิตChristus Vivit)

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย Thai Directory For Catechesis

 

หนังสือคู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

 

ศักราชใหม่ ของการสอนคำสอน

 

องค์ประกอบสร้างชีวิตจิตครูคำสอน

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

เอกสารข้อคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ (Declaration of the Catechists and the Compensation) ภาษาอังกฤษ     อิตาเลี่ยน

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)
เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่  เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

เอกสารข้อคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ   อิตาเลี่ยน

 

การเจริญเติบโตด้าน..ความยุติธรรมและสันติสุข สำหรับเยาวชน

 

วนจพิธีกรรมวันครูคำสอนไทย   บทภาวนาของครูคำสอน

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

พี่เลี้ยง (Sponsors)

 

คู่มือศีลอภัยบาป โดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

 

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ฮ่องกง วันที่ 2-12 กรกฎาคม 1996

 

บทภาวนา พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ค.ศ. 2017

 

ถ้อยแถลง ASIPA

 

ถ้อยแถลง การประชุมเรื่องคำสอนครอบครัว : สิ่งท้าทายในเอเชีย

 

คำสอนพระศาสนจักร เรื่องครอบครัว มาตรา 4 พระบัญญัติประการสี่

 

คู่มืออบรมผู้อ่านพระคัมภีร์

 

แถลงการณ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่อง การทำแท้ง

 

พระคริสต์กับครูคำสอน

 

ข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

 

เจตนาอธิษฐานของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สำหรับ ค.ศ. 2012

 

ครอบครัวเป็นสุข

 

สอนเด็กให้รักศีลมหาสนิท

 

พระสันตะปาปากับการส่งเสริมชีวิต

 

วันเปนเตกอสเต  สมโภชพระจิตเจ้า (วันเกิดพระศาสนจักร)

 

บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่16 (มิถุนายน 2011)

 

สมณสภาเพื่อครอบครัว

 

การภาวนาเพื่อคริสตชนในประเทศจีน

 

หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT)

 

รำพึงสายประคำ

 

แม่พระลาวาง

 

บทภานาของคร

 

บัญญัติ 10 ประการเสริมสร้างความรัในครอบครัว

 

บทภาวนาวอนขอพระหรรษทานผ่านคำเสนอวิงวอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

Notre  Dame de Vie Institute “สถาบันพระมารดาแห่งชีวิต”

 

หนังสือ101 คำถามและตอบเกี่ยวกับสี่สิ่งสุดท้าย   อ่าน

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม โดยคพ.เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร 

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่ เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

อบรมพระคัมภีร์ Course  “Rediscover Jesus in the lan...with Matthew”

 

สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส

 

สมัชชาจากกรุงโรมประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)
 

 

1. Lumen Gentium พระธรรมนูญด้านพระธรรม กล่าวถึงพระศาสนจักร

 

2. Dei Verbum สังฆธรรมนูญเรื่องการเผยความจริงของพระเจ้า

 

3. Sacrosanctum Concilium สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

 

4. Gaudium et Spes พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้

 

5. Inter Mirifica พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสื่อมวลชน

 

6. Unitatis Redintegratio พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสากลสัมพันธภาพ

 

7. Orientalium Ecclesiarum พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยบรรดาคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

 

8. Christus Dominus พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่การอภิบาลสัตบุรุษของพระสังฆราชในพระศาสนจักร

 

9. Optatam Totius พระสมณกฤษฎีกาเรื่องการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์

 

10. Apostolicam Actuositatem พระสมณกฤษฎีกา ว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส

 

11. Nostra Aetate คำแถลงของสภาสังคายนาเรื่องความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับศาสนาต่างๆ ที่มิใช่ศาสนาคริสต์

 

12. Ad Gentes พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร

 

13. Gravissimum Educationis คำแถลงเรื่องการศึกษาแบบพระคริสต์

 

14. Presbyterorum Ordinis พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติงานและชีวิตพระสงฆ์

 

15. Dignitatis Humanae คำแถลงของสภาสังคายนาว่าด้วยเสรีภาพในการถือศาสนา สิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลที่จะมีเสรีภาพทางสังคมและบ้านเมืองในเรื่องศาสนา

 

16. Perfectae Caritatis พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช

 

CR : http://www.cbct.net

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
(Rite of Christian Initiation of Adults)

 

RCIA คืออะไร

 

พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน

 

พิธีเลือกสรร

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 1

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 2

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 3

 

พิธีเตรียมตัวในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (เอฟฟาธา)

 

พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่วันเสาร์ศักดิื์สิทธิ์

 

สมณลิขิตในรูปแบบอัตตาณัติ (Motu Proprio)ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ดุจมารดาผู้น่ารัก

 

แนวทางเพื่อการศึกษา หรือการทำงานกลุ่มและการวิเคราะห์ประเด็นจาก สมณสาส์นเตือนใจ AMORIS LAETITIA
“ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

พระสมณสาร “ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

 

พระสมณสาสน์์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ี่ 6  ว่าด้วยกฎเกณฑ์แห่งการคุมกำเนิดของ “ชีวิตมนุษย์”

 

พระสมณสาสน์เตือนใจ เรื่อง การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน

 

สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องสิทธิและหน้าที่ของคริสตชนกับการเลือกตั้ง

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16 วันสันติภาพสากล (1 มกราคม 2012)  “ให้การศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ”

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสวันสันติสากล    1 มกราคม  ค.ศ. 2013

 

สาส์นเทศกาลมหาพรต ปี 2016 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จากสมณสาส์น  ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (AL)โดย  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส