โดยพระคุณเจ้าวีระ  อาภรณ์รัตน์

        แม้เราเพิ่งฉลองศีลมหาสนิทไป ผมเชื่อว่าการสอนเด็กให้รักพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเป็นเรื่องสำคัญเสมอ ปัจจุบันพระสงฆ์  นักบวช  และครูคำสอนบางคนอาจละเลย  และกีดกันเด็กๆ

        พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า “ปล่อยเด็กเล็กๆ  มาหาเราเถิด”  เพราะบรรดาศิษย์ได้กันไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาหา คงมีเหตุผล เช่นศิษย์เห็นพระเยซูเจ้าเหนื่อยแล้ว  อยากให้พระองค์พักผ่อนบ้าง หรือสังคมสมัยนั้นไม่ค่อยสนใจเด็กๆ  แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็น  ทรงได้ยิน  จึงตรัสเช่นนั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก เราน่าสนใจพาเด็กๆ  มาหาพระเยซู

        แต่พระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอนบางคนปัจจุบัน กว่าจะให้เด็กรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก  อาจจะอายุ 10 ขวบ  หรือ  ป.4 แต่พระศาสนจักรสอนว่า “เด็กที่อายุรู้ความ  รับศีลมหาสนิทครั้งแรกได้  อายุรู้ความคือ  7 ปีบริบูรณ์”  (จาก  คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป-11  เม.ย. 1971-ภาคผนวก)

       คุณพ่ออันตวน โทมัส ได้เริ่มกลุ่มเด็กเฝ้าศีลมหาสนิท โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Children of Hope (เด็กๆ แห่งความหวัง) มากกว่าสิบปี ได้รับเชิญให้ไปพูดกับเซอร์ร่าสิงค์โปร์ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010  เขาได้ส่งเสริมให้เด็กๆ  รักพระเย ซูเจ้าในศีลมหาสนิท พระอัครสังฆราชนิโคลัส  เจีย  ได้แต่งตั้งคุณพ่อเอร์บิน  เฟอร์นันเดส ให้รับผิดชอบเรื่องนี้  พยายามอบรมครูคำสอน  และให้ซิสเตอร์แอนเจลิน ลิม เป็นผู้ประ สานงานที่วัดพระจิตเจ้าเดือนละครั้ง

        ซิสเตอร์แอนเจลินกล่าวว่า “เด็กซึมซับทุกอย่างที่เขาเห็นและได้ยิน สำหรับซิสเตอร์เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เห็นเด็กๆ ภาวนากับพ่อแม่ต่อหน้าศีลมหาสนิท  มีบรรยากาศสงบ ชวนศรัทธาในห้องภาวนา เมื่อเราร้องเพลงปล่อยให้เด็กๆ  มาหาพระเยซูเจ้าเถิด”

        หลังจากจัดให้เด็กเฝ้าศีลมหาสนิท  8 ครั้ง  พวกเราพระสงฆ์และผู้ปกครองเข้าใจในแต่ละครั้งว่า  เราต้องทำเรียบง่าย  ตัวอย่างเช่น  ตอนแรกเราใช้เสียงสวดมาก คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก  ต้องมีกิจกรรมทำ ในที่สุดเราพบว่า เด็กชอบสวดภาวนาด้วยท่าทางร่างกายด้วย การคุกเข่า การคำนับ การทำเครื่องหมายกางเขน การเดินแห่ การถือเทียน  การสั่นกระดิ่ง  ทั้งหมดนี้ช่วยให้เด็กสำรวม  และสามารถเงียบในพิธี

        เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2011 มีเด็กๆ  30  คน  ตั้งใจนมัสการพระเยซู  พ่อแม่บางคนคิดว่าเด็กจะเบื่อ  หรืออยู่ยิ่งไม่ได้  แต่ต้องแปลกใจในเย็นวันนั้น

        ในด้านการสอนคำสอน ผู้ใหญ่ต้องมองแง่ดีของเด็ก พวกเขากำลังสร้างนิสัยและบุคลิกภาพ  ถ้าเราต้องการช่วยเขาให้เข้าหาพระเจ้า  เราต้องกล้าและอดทน ต้องมองข้ามองค์ประกอบภายนอกบ้าง  ต้องศึกษาและภาวนา บางครั้งเด็กๆ  อาจสอนผู้ใหญ่บางเรื่อง  หากเรารู้จักสังเกต เพื่อช่วยพวกเขาให้รักพระเยซูเจ้า ในแบบที่แตกต่างจากผู้ใหญ่... เมื่อเราต้องช่วยเด็กให้ภาวนา ต้องให้เขาประทับใจจาก พระวาจาของพระเจ้า มากกว่าการสอนความรู้ข้อความเชื่อเท่านั้น

        การนมัสการศีลมหาสนิท สำหรับเด็ก เป็นการประกาศพระวาจาแบบหนึ่ง ซึ่งพวกเขามีประสบการณ์ความเชื่อในเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน

        เด็กคนหนึ่ง  อายุ  7 ขวบ  มาร่วมนมัสการเฝ้าศีลมหาสนิทสม่ำเสมอ เมื่อได้ยินข่าวภัยพิบัติในประเทศต่างๆ  ในระหว่างภาวนาสำหรับมวลชน  เขากล้าภาวนาขอการอภัยจากพระเจ้า สำหรับที่มีบาปต่างๆ  ในโลก เราต้องยอมให้เด็กนำเราเข้าอาณาจักรพระเจ้าบ้าง

        อันที่จริง บางวัด บางโรงเรียน  ครูคำสอนกำลังทำอยู่ เช่น ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน  ขอเราสอนและนำเด็กให้รักศีลมหาสนิท  ภาวนาเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  โอกาส 60 ปีชีวิตสงฆ์  และเพื่อรัฐบาลไทยนำเราให้มีความเจริญและสันติสุข

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120