“สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศ  ให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย  เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์  กับเรา  ความสนิทสัม