บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จากสมณสาส์น  ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (AL)
โดย  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส


“ขอให้เราดำเนินชีวิตนี้ในฐานะครอบครัว  ให้เรามั่นคงเดินไปด้วยกัน สิ่งที่เราได้เคยสัญญาไว้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่กว่าที่เราสามารถมโนภาพได้ ขอเราอย่าเสียกำลังใจเพราะข้อจำกัดของเรา  หรืออย่าหยุดแสวงหาความรักที่สมบูรณ์  และความสนิทสัมพันธ์ซึ่งพระเจ้าทรงยื่นให้เรา” (AL 325)

เยซู มารีย์ โยเซฟ  ข้าพเจ้าทั้งหลายไตร่ตรองความงดงามแห่งความรักแท้

ข้าพเจ้าทั้งหลายหันมาหาท่านด้วยความไว้วางใจ

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ โปรดให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นสถานที่แห่งความสนิทสัมพันธ์การอธิษฐานภาวนา โรงเรียนแท้แห่งพระวรสาร  และพระศาสนจักรเล็กๆ ระดับบ้าน

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ

ขอครอบครัวอย่าประสบความรุนแรง  การปฏิเสธ และการแบ่งแยกอีก

ขอให้ทุกคนที่ได้รับความบอบช้ำหรือถูกทำให้สะดุด

ได้พบการปลอบประโลม และการเยียวยารักษา

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายใส่ใจยิ่งขึ้นอีกครั้งถึงความศักดิ์สิทธิ์

ความสำคัญ  และความงดงามของครอบครัวในแผนการของพระเจ้า

เยซู มารีย์ โยเซฟ  โปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด อาเมน

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120