การรับศีลมหาสนิทของเด็ก
มีคำถามเป็นประจำมากมายเรื่องการรับศีลมหาสนิท   คำตอบเหล่านี้ตอบโดยยึดถือกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิกเป็นหลัก

การดำเนินการให้เด็กรับศีลมหาสนิทจำเป็นต้องกระทำอะไร

เพื่อให้เด็กรับศีลมหาสนิทจำเป็นต้องให้เด็กมีความรู้อย่างเพียงพอ  และได้รับการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจตามความสามารถของสติปัญญาของเขาเกี่ยวกับความหมายในธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า  และสามารถรับพระกายของพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อและความศรัทธา (เทียบ C.913)

เมื่อใดจึงถือว่าเด็กมีความรู้อย่างเพียงพอ  หรือสามารถใช้เหตุผล เพื่อที่จะรับศีลมหาสนิทได้

ถือว่าเด็กสามารถใช้เหตุผลได้เมื่ออายุครบ 7 ปีบริบูรณ์  (เทียบ C.97.2)

ควรให้เด็กเริ่มรับศีลมหาสนิทเร็วเท่าที่สามารถเมื่อเขาถึงวัยที่สามารถใช้เหตุผลได้หรือไม่

ควรเอาใจใส่ให้เด็กเริ่มรับศีลมหาสนิทโดยเร็วเมื่อเขาถึงวัยที่สามารถใช้เหตุผล  ซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ปรารถนาให้เขารับศีลอภัยบาปก่อน  แล้วจึงเริ่มให้เขารับศีลมหาสนิท (เทียบ C 914)
ในการคำนึงถึงการใช้เหตุผล  คำนึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมิใช่ตามอายุของเขา  อย่างไรก็ตาม  กฎหมายพระศาสนจักรข้อ 97.2 มีไว้เพื่อเป็นที่ถือว่าอายุ 7 ปีนั้นสามารถใช้เหตุผล  แต่สิ่งนี้ควรให้เหมาะสมกับอายุ  เว้นแต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่ชี้ให้เห็นแตกต่างออกไป  กฎเกณฑ์เดียวกันนี้ได้บอกไว้ในคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (GDC 1971 ภาคผนวก) “อายุที่เหมาะสมสำหรับรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการนี้ (ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท) ตามเอกสารของพระศาสนจักรคือ อายุรู้ความ (สามารถใช้เหตุผล)  เด็กที่จะรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทจะต้องมีอายุรู้ความ กล่าวคือมีอายุประมาณ 7 ปีขึ้นไป  ตั้งแต่อายุนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเริ่มมีข้อบังคับให้ไปรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท (Decree “Quam singulari, I, AAs 2 (1910)582)...  ที่สำคัญคือ  จงระวังอย่าขยายข้อบังคับให้รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทออกไปเลยขอบเขตที่มันมีผลบังคับจริงๆ”่

เมื่อใดจึงถือว่าเด็กได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสมเพื่อรับศีลมหาสนิท (ลักษณะเดียวกันในการไปรับศีลอภัยบาป)

ถือว่าเด็กคนหนึ่งได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสมเพื่อรับศีลมหาสนิท (ลักษณะเดียวกันในการไปรับศีลอภัยบาป)  เมื่อเขาสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาของเรา พระองค์ทรงรักเรา พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
จากข้อความเข้าใจเหล่านี้ ทีละเล็กทีละน้อยเด็กๆ สามารถเข้าใจถึงความมุ่งร้ายของบาป  ซึ่งทำให้ขุ่นเคืองพระทัยพระเจ้าพระบิดา  และพระเยซูคริสตเจ้าให้ความรู้   ความเชื่อและการอุทิศตนต่อศีลมหาสนิทที่เขารับนั้นเข้าใจได้ง่าย ซึ่งดูได้จากการที่เด็กสามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างพระกายของพระคริสตเจ้า และแผ่นปังธรรมดา เป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดที่จะรับศีลมหาสนิทเมื่ออยู่ในอันตรายใกล้ตาย (vid no.13 infra)

คุณพ่อเจ้าอาวาสควรกระทำอย่างไรถ้าสงสัยว่าเด็กนั้นสามารถใช้เหตุผลได้หรือไม่ หรืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับศีลมหาสนิทหรือไม่

ในมุมมองที่ถูกต้องของสัตบุรุษเพื่อจะรับศีลมหาสนิท  ถ้าสงสัยว่าเด็กมีความสามารถในการใช้เหตุผลหรืออยู่ในสถานที่พร้อมจะรับศีลมหาสนิท  คุณพ่อเจ้าอาวาสควรตัดสินในทางที่เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับศีลมหาสนิท (เทียบ C 914)

คุณพ่อเจ้าอาวาสควรปฏิเสธให้ผู้พิการทางสติปัญญารับศีลมหาสนิทหรือไม

คุณพ่อเจ้าอาวาสไม่ควรมีความพอใจในการปฏิเสธให้ผู้พิการทางสมองได้รับศีลมหาสนิท ที่ได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสม และที่กำหนดไว้ว่า  “ตามภูมิปัญญาของเขา” (เทียบ C 913.1)  และผู้ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหรือสังคม พวกเขาควรเตรียมการเป็นพิเศษให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการอบรมคำสอนเท่าที่สภาพของเขาจะอำนวย (เทียบ C 777.4)
ผู้พิการทางสติปัญญาอาจจะไม่สามารถสร้างความคิดและไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างพระกายของพระคริสตเจ้าและอาหารทั่วไป  แต่บางครั้งพวกเขาสามารถชื่นชมถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอาหารที่เป็นศีลมหาสนิทในบริบทของการแสดงออกถึงความเคารพของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนคริสตชน  บางสังฆมณฑลหรือสภาพระสังฆราชบางแห่งมีอำนาจอนุญาตให้ผู้พิการทางสติปัญญารับศีลมหาสนิท่

ข้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดในการให้เด็กที่อยู่ในอันตรายใกล้ตายรับศีลมหาสนิทคืออะไร

ข้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดสำหรับเด็กที่อยู่ในอันตรายใกล้ตายได้รับศีลมหาสนิท คือ  พวกเขาสามารถแยกแยะได้ว่าพระวรกายของพระคริสตเจ้าแตกต่างจากอาหารธรรมดา  และสามารถรับศีลมหาสนิทด้วยความเคารพ (เทียบ C 913.2)

การรับรองว่าเด็กผู้นั้นสามารถใช้เหตุผล ได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสมได้รับศีลอภัยบาปแล้ว และในไม่ช้าจะไดรับศีลมหาสนิทเป็นหน้าที่ของใคร

ประการแรกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ทำหน้าที่แทนพ่อแม่  และเป็นหน้าที่ของคุณพ่อเจ้าอาวาสเช่นเดียวกันด้วย  ที่จะรับรองว่าเด็กนั้นสามารถใช้เหตุผล ได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสม  ให้ได้รับศีลมหาสนิทโดยเร็วเท่าที่ทำได้  (เทียบ C 914)
เมื่อเด็กเข้าสู่วัยสามารถใช้เหตุผล การขาดการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเชื่อว่ามาจากพ่อแม่ญาติพี่น้อง คุณพ่อเจ้าอาวาส   หน้าที่อันจริงจังนี้ตกอยู่กับพวกเขา  คุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทคนแรกในการยับยังมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสมรับศีลมหาสนิทด้วย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120