มิถุนายน 2011

        เพื่อพระสงฆ์ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับดวงหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า  จะเป็นประจักษ์พยานอย่างแท้จริงถึงความรักของพระเป็นเจ้า ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และเอาใจใส่

         พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเชิญเราให้ภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ และการบริการสัตบุรุษ ให้เราภาวนาก่อนอื่นใด ให้พระสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกับดวงหฤทัยของพระคริสตเจ้า ไม่สามารถเป็นอย่างอื่น ที่ช่วยให้ศาสนบริการมาจากดวงหฤทัยของพระสงฆ์หนึ่งเดียว คือ พระเยซูคริสตเจ้า คนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่  พระคริสตเจ้าทรงอยู่เหนือฐานะสงฆ์ตามพิธี  และพันธสัญญาเดิม  ทรงเปลี่ยนฐานะสงฆ์แก่นแท้ภายในให้มีรากฐานในความรัก  ดวงหฤทัยของพระองค์เป็นศูนย์กลางและบ่อกำเนิดแห่งพันธสัญญาใหม่  ทรงกระตือรือร้นตลอดกาลในสวรรค์  ซึ่งพระองค์ไม่หยุดอธิษฐานวิงวอนพระบิดาเพื่อเรา

         ดวงหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง และหลักฐานของสงฆ์สามัญของสัตบุรุษทั้งปวง ผู้ได้รับศีลล้างบาป  เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นสงฆ์ด้วยดวงหฤทัย  คริสตชนทุกคนจึงสามารถเป็นสงฆ์กับพระองค์ และในพระองค์   ถวายชีวิตของตนแด่พระบิดาสำหรับพี่น้องหญิงชาย เราจึงกลายเป็นธรรมทูตอาศัยการภาวนา การทำงาน ทั้งความสุขและความทุกข์ยากในแต่ละวัน

         พระสงฆ์ศาสนบริการในฐานะศักดิ์สงฆ์แห่งศีลล้างบาป ตามเจตนาอธิษฐานในส่วนที่สอง  เราต้องภาวนาให้พระสงฆ์เป็นประจักษ์พยานอย่างแท้จริงถึงความรักของพระเป็นเจ้า  ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ พระสงฆ์ประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของพระศาสนจักร  เป็นผู้เลี้ยงแกะ  ผู้นำประชาสัตบุรุษ  เป็นพิเศษผู้ยากไร้ที่สุด  เป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้คน กับ ครอบครัว กับชุมชน เพื่อสะท้อนให้ประชาชนเห็นดวงหฤทัยของพระคริสตเจ้า

         สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่ 16 ได้ตรัสถึงบทบาทของพระสงฆ์ในชุมชน ในสารโอกาสวันภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก ปี 2008 ว่า

         “ในบรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อบริการพระวรสาร คือ  บรรดาพระสงฆ์  ผู้ได้รับเรียกให้เทศน์ประกาศพระวาจา ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิเศษ  ศีลมหาสนิท  และศีลอภัยบาป ได้ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อช่วยคนต่ำต้อย  ผู้ป่วย ผู้ทนทุกข์  คนยากจน และผู้ต้องประสบความลำบากในบางประเทศในโลก ที่บางครั้งมีหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสพบปะแท้จริงกับพระเยซูคริสตเจ้า”

         สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนเราให้ภาวนาสำหรับบรรดาพระสงฆ์ เพราะพวกท่านเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ  เหมือนทุกคน  สามารถรู้สึกท้อใจ เสียใจ และโดดเดี่ยว พวกท่านต้องการการสนับสนุนด้วยคำภาวนาของเรา พวกท่านต้องการให้ชุมชนสนับสนุนและรักท่าน ดังนั้นเราสามารถส่งเสริมกิจการบางอย่างพร้อมด้วยการภาวนา  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเขตวัด  โรงเรียน  และกิจการคาทอลิก  มีบรรยากาศแห่งการชื่นชม และเห็นคุณค่าของพระสงฆ์  มิใช่คอยวิจารณ์ต่อต้านจับผิด  เราต้องสอนลูกหลาน และสมาชิกในชุมชนเขตวัดให้ใกล้ชิดพระสงฆ์  ร่วมมือทำงาน  ให้การสนับสนุน สร้างบรรยากาศแห่งความเคารพรักพระสงฆ์ในชุมชนคริสตชน ในครอบครัวให้ส่งเสริมกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์  ซึ่งเราต้องการ และ ร่วมใจกันภาวนาจริงๆ

        แปลจาก SHALOM ปีที่  26  เล่มที่ 6 (มิถุนายน  2011) กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

        แปลโดย พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

        31 พฤษภาคม  2011

       

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120