มกราคม

  เจตนาทั่วไป  : บรรดาผู้รับเคราะห์จากภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
  เพื่อบรรดาผู้รับเคราะห์จากภัยพิบัติตามธรรมชาติ ได้รับความบรรเทาใจ และความช่วยเหลือทางวัตถุ ที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ฟื้นฟูชีวิต
  เจตนาด้านธรรมทูต :  การอุทิศตนเพื่อสันติภาพ
  เพื่อการอุทิศตนของบรรดาคริสตชนเพื่อสันติภาพ  เป็นประจักษ์พยานถึงพระนามของพระคริสตเจ้า  ต่อหน้าชายหญิงทุกคนผู้มีน้ำใจดี

กุมภาพันธ์

  เจตนาทั่วไป  :  การมีน้ำใช้
  เพื่อประชาชนทุกคนจะมีน้ำใช้  และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน
  เจตนาด้านธรรมทูต :  สุขภาพบรรดากรรมกร
  เพื่อพระเจ้าทรงสนับสนุนบรรดากรรมกรให้มีสุขภาพดี  อีกทั้งช่วยผู้เจ็บป่วยและคนชราในเขตที่ยากจนที่สุดในโลก

มีนาคม

  เจตนาทั่วไป  :  การสนับสนุนบรรดาสตรี
  เพื่อทุกคนในโลกตระหนักถึงการสนับสนุนบรรดาสตรี  เพื่อการพัฒนาสังคม
  เจตนาด้านธรรมทูต :  บรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน
  เพื่อพระจิตเจ้าประทานความเพียรแก่บรรดาผู้ทนทุกข์ ด้วยการเลือกปฏิบัติ  การเบียดเบียน หรือการสิ้นชีวิตเพราะพระนามพระคริสตเจ้า เป็นพิเศษในเอเชีย

เมษายน

  เจตนาทั่วไป  :  พระกระแสเรียก
  เพื่อเยาวชนจำนวนมากจะได้ยินการเรียกของพระคริสตเจ้า และติดตามพระองค์ในชีวิตสงฆ์และนักบวช
  เจตนาด้านธรรมทูต :  พระคริสตเจ้า  ความหวังสำหรับชาวอาฟริกา
  เพื่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังแน่นอนสำหรับบรรดาชายหญิงของทวีปอาฟริกา

พฤษภาคม

  เจตนาทั่วไป  :  ครอบครัว 
  เพื่อความริเริ่ม ซึ่งป้องกันและค้ำจุนบทบาทของครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสังคม
  เจตนาด้านธรรมทูต :  พระนางมารีย์  ผู้นำทางของบรรดาธรรมทูต
  เพื่อพระนางมารีย์  ราชินีของโลกและดาราแห่งการประกาศพระวรสาร  ทรงติดตามบรรดาธรรมทูตทั้งหลายในการประกาศพระบุตรเยซู

มิถุนายน

  เจตนาทั่วไป  :  พระคริสตเจ้า  การประทับในศีลมหาสนิท
  เพื่อบรรดาผู้มีความเชื่อ จำการประทับที่มีชีวิตในศีลมหาสนิท  ของพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์  ผู้ทรงคอยติดตามพวกเขาในชีวิตประจำวัน
  เจตนาด้านธรรมทูต : บรรดาศริสตชนชาวยุโรป
  เพื่อบรรดาคริสตชนในยุโรป จะค้นพบอัตลักษณ์แท้ของตนและมีส่วนร่วมการประกาศพระวรสาร ด้วยความกระตือรือร้นยิ่งใหญ่

กรกฎาคม

  เจตนาทั่วไป :  ความปลอดภัยในการทำงาน
  เพื่อทุกคนสามารถทำงานด้วยความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่มั่นคง
  เจตนาด้านธรรมทูต :  บรรดาอาสาสมัครคริสตชน
  เพื่อบรรดาอาสาสมัครคริสตชนในดินแดนธรรมทูต  จะเป็นพยานถึงความรักเมตตาของพระคริสตเจ้า

สิงหาคม

  เจตนาทั่วไป : เพื่อบรรดานักโทษจะได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และความเคารพให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์
  เจตนาด้านธรรมทูต : การเป็นพยานของเยาวชนถึงพระคริสตเจ้า
  เพื่อบรรดาเยาวชนผู้ได้รับเรียกให้ติดตามพระคริสตเจ้า  จะเต็มใจประกาศและเป็นพยานถึงพระวรสาร  ตราบสิ้นพิภพ

กันยายน

  เจตนาทั่วไป  :  เพื่อบรรดานักการเมืองปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ ด้วยความซื่อสัตย์  ยึดหลักคุณธรรม  และความรักสัจธรรม
  เจตนาด้านธรรมทูต :  ความช่วยเหลือสำหรับบรรดาพระศาสนจักรที่ยากจนที่สุด
  เพื่อบรรดาชุมชนคริสตชนมีความปรารถนาที่เติบโตขึ้นในการส่งบรรดาธรรมทูต พระสงฆ์  และฆราวาส พร้อมกับความช่วยเหลือไปยังพระศาสนจักรที่ยากจนมากๆ

ตุลาคม

  เจตนาทั่วไป : การประกาศพระวรสารใหม่
  เพื่อการประกาศพระวรสารใหม่จะก้าวหน้าในประเทศคริสตชนดั้งเดิม
  เจตนาด้านธรรมทูต : วันธรรมทูตสากล
  เพื่อการฉลองวันธรรมทูตสากล ช่วยให้เราฟื้นฟูการอุทิศตนจริงจังในการประกาศข่าวดี

พฤศจิกายน

  เจตนาทั่วไป :  บรรดาศาสนบริกรแห่งพระวรสาร
  เพื่อบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์  และศาสนบริกรทั้งหลายแห่งพระวรสาร  จะเป็นพยานซื่อสัตย์กล้าหาญถึงพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและทรงกลับคืนชีพ
  เจตนาด้านธรรมทูต :  พระศาสนจักรผู้จาริก
  เพื่อพระศาสนจักรผู้จาริกบนโลก  จะฉายแสงสว่างสู่นานาชาติ

ธันวาคม

  เจตนาทั่วไป : เพื่อบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วโลก จะได้รับการต้อนรับด้วยความใจกว้างและความรักแท้ เป็นพิเศษจากชุมชนคริสตชนทั้งหลาย
  เจตนาด้านธรรมทูต : พระคริสตเจ้า แสงสว่างสำหรับมนุษยชาติ
  เพื่อพระคริสตเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองสู่มนุษยชาติ  ด้วยแสงที่ฉายส่องสว่างจากเมืองเบธเลเฮม  และผู้อื่นไตร่ตรองได้ในโฉมหน้าของพระศาสนจักร

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
1  สิงหาคม 2011

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120