อาร์คบิชอป ริโน ฟิซิเคลล่า สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ได้ประกาศเรื่องคู่มือการสอนคำสอนฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2020 เนื่องจากมีการพัฒนาหลายอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เราจึงต้องปรับปรุงคู่มือนี้เพื่อให้เคารพพระประสงค์สร้างสรรค์ของพระเจ้าและศักดิ์ศรีมนุษย์ หนังสือนี้ต่อเนื่องจากคู่มือฉบับแรก (ค.ศ. 1971) และ ฉบับที่สอง (ค.ศ.1997) เพื่อช่วยผู้อภิบาล นักบวช และครูคำสอน ในประเด็นที่เรากำลังเผชิญในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดิจิตัล และวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
ตั้งอยู่ในความต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของ คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (GCD :1971) ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงอนุมัติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 1971 และหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC : 1992) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1992 คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีความโดดเด่นโดยเน้นถึงความสำคัญอันดับแรกของการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า (kerygma) ในกระบวนการของการประกาศพระวรสาร ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคำสอนในเรื่องการประกาศพระเยซูเจ้า (kerygmatic) และเงื่อนไขทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สอนคำสอนต้องเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางวัฒนธรรมสองอย่างที่ได้รับการเน้น ประการแรก คือปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมดิจิทัล ซึ่งนำมาสู่ความเกี่ยวพันกับประการที่สอง คือวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมีคำนำ คำกล่าวนำ บทสรุป รายการคำย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:
เนื้อหา
อักษรย่อ
คำนำ
บทนำ(ข้อ 1-10)
าคที่ I : การสอนคำสอนในพันธกิจการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร
บทที่ 1 : การเผยแสดงและการส่งผ่าน (ข้อ 11-54)
บทที่ 2 : เอกลักษณ์ของการสอนคำสอน (ข้อ 55-109)
บทที่ 3 : ครูคำสอน (ข้อ 110-129)
บทที่ 4 : การอบรมครูคำสอน (ข้อ 130-156)

ภาคที่ II : กระบวนการของการสอนคำสอน
บทที่ 5 : การเรียนการสอนเรื่องความเชื่อ (ข้อ 157-181)
บทที่ 6 : คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 182-193)
บทที่ 7 : วิธีการในการสอนคำสอน (ข้อ 194-223)
บทที่ 8 : การสอนคำสอนในชีวิตของบุคคล (ข้อ 224-282)

ภาคที่ III : การสอนคำสอนในพระศาสนจักรท้องถิ่น
บทที่ 9  : ชุมชนคริสตชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสอนคำสอน (ข้อ 283-318)
บทที่ 10 : การสอนคำสอนในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย (ข้อ 319-393)
บทที่ 11 : การสอนคำสอนที่ให้บริการในการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม (ข้อ 394-408)
บทที่ 12 : องค์กรที่ให้บริการในการสอนคำสอน (ข้อ 409-425)

บทสรุป (ข้อ 426-428)
นี่คือภาพรวมของ คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ สำหรับการสอนคำสอน โดยย่อ!

(*หมายเหตุ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม กำลังแปลเป็นภาษาไทย)