พระศาสนจักรคาทอลิกสนใจเยาวชนเป็นพิเศษ เห็นได้จากการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจัดสมัชชาพระสังฆราชเรื่องเยาวชน ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 และได้ออกสมณลิขิต หลังสมัชชาชื่อ Christus vivit (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 ถึงเยาวชนและประชากรทั้งหมดของพระเจ้า ให้สนใจการอภิบาลเยาวชน

สาระเนื้อหาประกอบด้วย 9 บท จำนวน 299 ย่อหน้า
บทที่ 1 พระวาจาของพระเจ้ากล่าวอะไรถึงเยาวชน (5-21)
บทที่ 2 พระเยซูเจ้าเคยหนุ่ม (22-63)
บทที่ 3 เธอเป็น “เดี๋ยวนี้”ของพระเจ้า (64-110)
บทที่ 4 สาระยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชน (111-133)
บทที่ 5 หนทางของเยาวชน (134-178)
บทที่ 6 เยาวชนต้องมีรากที่มา (179-201)
บทที่ 7 การอภิบาลเยาวชน (202-247)
บทที่ 8 กระแสเรียก (248-277)
บทที่ 9 การไตร่ตรอง (278-298)
สรุป (299)

คุณพ่อโรซาโน ซาล่า คณะซาเลเซียน ผู้มีส่วนสำคัญคนหนึ่งในสมัชชา และเอกสารฉบับนี้ ได้กล่าวว่าสาระสำคัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาเน้น คือ บทที่ 4
- พระเจ้าทรงเป็นความรัก (ข้อ 112-117)
- พระคริสตเจ้าทรงช่วยกู้เธอ (118-123)
- พระองค์ทรงพระชนม์ (124-129)
- พระจิตเจ้าทรงให้ชีวิต (130-133)
ส่วนในบทที่ 7 การอภิบาลเยาวชน เป็นแนวทางที่แนะนำเราว่า ต้องร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน (ข้อ 203-206)

-การปฏิบัติ 2 อย่างคือ Outreach(การสัมผัสชีวิต) และ Growth (การเติบโต)ผ่านประสบการณ์และกลับคืนพระชนมชีพ   การเติบโตในความรักฉันพี่น้อง  ชีวิตชุมชนและการรับใช้ (ข้อ 209-215)

- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นแบบบ้าน ครอบครัว การรู้จักฟังกัน  มีความสัมพันธ์ ที่ดี(ข้อ 216-220)

- สถาบันการศึกษา การอบรมครู และผู้บริหาร การสอนคำสอน คุณค่าศีลธรรมและวัฒนธรรม(ข้อ 221-223)

- เรื่องที่ต้องพัฒนา คือ การนมัสการศีลมหาสนิท  ปีพิธีกรรม เป็นพิเศษสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ สมโภชพระจิตและคริสตมาส  วันฉลองต่างๆช่วยให้มีประสบการณ์ความเชื่อที่ชื่นชมยินดี

-การช่วยเหลือผู้อื่น คนจน – ดนตรี กีฬา ธรรมชาติ การเข้าค่าย  เป็นโอกาสประกาศข่าวดีแก่เยาวชน (ข้อ 224-229)

- มีที่ปรึกษา (mentor) เป็นคริสตชนที่ดี สนใจพระศาสนจักรและสังคม รู้จักฟังเยาวชน เคารพเสรีภาพ ต้องมีการอบรมต่อเนื่องให้พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่เป็นที่ปรึกษา (ข้อ 246)
 

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป