เพื่อนร่วมงานที่เคารพ  พบกันครั้งนี้ขอนำเสนอ   ข้อคิดของครูคำสอนชื่อ Debbie Stollery ที่เขียนถึง คุณลักษณะ 6 ประการของการเป็นครูคำสอน โดยเผยแพร่ใน http://ww.rtjScreativecatechist.com ซี่งพ่อเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ลองอ่านดูและนำไปปฏิบัติ เพื่อท่านจะได้เป็นครูคำสอนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อะไรเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ท่านเป็นครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ แน่นอน ท่านต้องให้พื้นที่ชีวิตของท่านต่อพระจิตเจ้า ท่านต้องให้พระจิตเจ้าทรงนำทางท่านเสมอ ต่อไปนี้เป็นแนวทาง เพื่อที่จะเป็นครูคำสอนที่ทรงคุณภาพ


การภาวนาเป็นเครื่องมือที่จะนำพระพรของพระจิตเจ้า มาสู่ตัวท่าน ภาวนาเพื่อการเตรียมสอน ภาวนาให้กับผู้เรียน เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสกับพระเจ้า ในจิตใจของพวกเขา

 
ก่อนอื่นท่านจะต้องรับรู้ถึงนโยบายหรือแผนการของสังฆมณฑล หรือโรงเรียนในการสอน คำสอนนี้ ให้ทบทวนคู่มือที่จะใช้สอน รวบรวมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ประชุมปรึกษากับทีมงาน ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลอื่ นๆ จากแหล่งความรู้อื่น เช่น จากเว็ปไซต์ของศูนย์คำสอนประจำ สังฆมณฑลต่างๆ และเป็นต้น อย่าลืมว่าเป้าหมายของการสอนคำสอน ก็คือการทำให้ผู้เรียนมีความสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า    
     ท่านต้องทำความรู้จักผู้เรียนของท่านให้ดีที่สุด ยิ่งรู้รายละเอียด ภูมิหลังการศึกษา ครอบครัว การฝึกอบรม ลั กษณะนิสัยต่าง ๆ และเรียนรู้ว่าผู้เรียนของท่าน จะเรียนรู้ได้อย่างดีได้ด้วยวิธีใด การบรรยาย การใช้ศิลปะ การใช้การเคลื่อนไหว หรือการใช้เทคโนโลยี ท่านได้มีการภาวนาร่วมกันเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้เรียนได้มีความผูกพันกับพระเ ยซูคริสต์บ้างหรือไม่
     จากนั้น ให้ท่านตรวจสอบบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง ภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า ให้พระองค์ทรงนำทา งเรา ชี้แนะเรา ให้เราสามารถเลือกกิจกรรมการภาวนา เรื่องเล่าต่าง ๆ การสอน การแบ่งปัน บทเพลง ให้เหมาะสมกับบทเรียน


ให้จัดบรรยากาศของห้องคำสอนให้เหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้สร้างบรรยากาศแห่งการภาวนา ที่สะท้อนให้เห็นถึง เครื่อง หมายของพิธีกรรม ซีดีหรือวีซีดี รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ในการทำกิจกรรม โดยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ หยิบง่าย ใช้คล่อง ไม่ติดขัด


ให้ใคร่ครวญว่า ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างการเตรียมสอน อะไรเป็นข้อมูลใหม่อะไรที่ทำให้ท่านมีความหวัง มีความเป็นไปได้มีประโยชน อะไรที่ท่านยังกังวลใจอยู่ ทำอย่างไรที่จะทำให้ท่านหายกังวลใจ พระเ จ้า ตรัสอะไรกับท่านบ้างไหมในระหว่างการเตรียมสอน
นำเอากิจกรรมต่าง ๆ มาฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการนำการภาวนา การอ่าน เมื่อต้องอ่านอะไรก็ให้อ่านด้วยเสียงดังฟังชัด ให้ฝึกซ้อมมาก่อนที่บ้านโดยให้พี่ ๆ น้อง ๆ เป็นผู้ฟัง


ให้ภาวนาอีกครั้งหนึ่ง จงนั่งเงียบ ๆ อยู่กับพระเจ้า และทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้วางแผนจัดเตรียมไว้ ภาวนาวอนขอพระพรจากพระจิตเจ้า เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดใจต้อนรับข่าวดี และภาวนาให้ตัวท่านเอง จะได้สามารถเป็นเครื่องมื อที่ดีของพระคริสตเจ้า

เมื่อได้ทำเช่นนี้แล้ว ท่านก็พร้อมที่จะเปิดประตูห้องคำสอนและหยิบยื่นความรู้และความรักของพระเจ้า ไปให้กับผู้เรียนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Debbie Stollery จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสื่อสารและการอภิบาล เป็นที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาผู้นำของสังฆมณฑลริชมอน เป็นนักเขียน นักอบรม และชำนาญในการเล่าเรื่อง)

ด้วยความปราถนาดี
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

(สารคำสอน ปีที่ 20 ฉบับที่ 153 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2014/2557)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120