มกราคม
เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระเจ้า ด้วยความพยายามในการภาวนาและเมตตาธรรมฉันพี่น้อง เพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร และร่วมมือกันในการเผชิญข้อ  ท้าทายของมนุษยชาติ

กุมภาพันธ์
เพื่อบรรดาผู้ที่ต้องทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้ลี้ภัยและอยู่ชายขอบสังคม ขอให้พวกเขาได้รับการต้อนรับและกำลังใจจากชุมชนของเรา

มีนาคม
เพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ขอให้พวกเขาได้รับการค้ำจุน โดยอาศัยการภาวนาและความช่วยเหลือด้านวัตถุจากพระศาสนจักรทั้งมวล

เมษายน
เพื่อบรรดาเยาวชนจะได้รู้จักตอบสนองกระแสเรียกด้วยใจกว้างขวาง  โดยพิจารณาถึงการถวายตนแด่พระเจ้าอย่างจริงจัง ในชีวิตสงฆ์หรือชีวิตนักบวช

พฤษภาคม
เพื่อคริสตชนในแอฟริกา ด้วยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระเมตตา จะได้เป็นพยานเชิงประกาศกถึงการคืนดี ความยุติธรรม และสันติ

มิถุนายน
เพื่อผู้นำระดับชาติจะได้อุทิศตนทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยุติการค้าอาวุธ ซึ่งคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากมาย

กรกฎาคม
เพื่อพี่น้องของเราที่หันเหออกจากความเชื่อ จะได้ค้นพบการประทับอยู่ของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และได้ค้นพบความงดงามของชีวิตคริสตชนอีกครั้ง
 
สิงหาคม
เพื่อบรรดาศิลปินในยุคสมัยของเรา ขอให้ผลงานจากอัจฉริยภาพของพวกเขา ช่วยให้เราค้นพบความงดงามของสิ่งสร้าง

กันยายน
เพื่อเขตวัดของเรา ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากจิตตารมณ์ธรรมทูต จะได้เป็นสถานที่ซึ่งความเชื่อได้รับการถ่ายทอด และมีเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์

ตุลาคม
เพื่อผู้ทำงานทุกคนจะได้รับการเคารพและปกป้องสิทธิของเขา และให้ผู้ที่ไม่มีงานทำได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความดีส่วนรวม

พฤศจิกายน
เพื่อคริสตชนในเอเชีย ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารทั้งด้วยวาจาและกิจการ จะได้ส่งเสริมการเสวนา สันติภาพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น ๆ

ธันวาคม
เพื่อบรรดาผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนคริสตชน จะใช้ปรีชาญาณและประสบการณ์ของพวกท่าน ในการถ่ายทอดความเชื่อ และให้การศึกษาอบรมแก่ชนรุ่นใหม่

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120