สมณสภาเพื่อครอบครัว  เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนกลาง  ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2  เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม ค.ศ. 1981  (พ.ศ. 2524) ทดแทนคณะกรรมการเพื่อครอบครัว (Committee for  the Family)  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้ก่อตั้งใน ค.ศ. 1973  (พ.ศ. 2516) สมณสภามีบทบาทเพื่อ

        +  ส่งเสริมงานอภิบาลครอบครัว

        +  ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของครอบครัวในพระศาสนจักร  และในสังคมบ้านเมือง เพื่อให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        สภาทำงานเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสนจักร