25 ปีงานคำสอนไทย เรียบเรียงโดย.. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

 

สมณลิขิต “เครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์” ADMIRABILE SIGNUM
ความหมายและความสำคัญของคริสตสมภพ

 

ารอภิบาลเยาวชน (สมณลิขิตChristus Vivit)

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย Thai Directory For Catechesis

 

หนังสือคู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

 

ศักราชใหม่ ของการสอนคำสอน

 

องค์ประกอบสร้างชีวิตจิตครูคำสอน

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

เอกสารข้อคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ (Declaration of the Catechists and the Compensation) ภาษาอังกฤษ     อิตาเลี่ยน

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)
เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่  เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

เอกสารข้อคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ   อิตาเลี่ยน

 

การเจริญเติบโตด้าน..ความยุติธรรมและสันติสุข สำหรับเยาวชน

 

วนจพิธีกรรมวันครูคำสอนไทย   บทภาวนาของครูคำสอน

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

พี่เลี้ยง (Sponsors)

 

คู่มือศีลอภัยบาป โดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

 

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ฮ่องกง วันที่ 2-12 กรกฎาคม 1996

 

บทภาวนา พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ค.ศ. 2017

 

ถ้อยแถลง ASIPA

 

ถ้อยแถลง การประชุมเรื่องคำสอนครอบครัว : สิ่งท้าทายในเอเชีย

 

คำสอนพระศาสนจักร เรื่องครอบครัว มาตรา 4 พระบัญญัติประการสี่

 

คู่มืออบรมผู้อ่านพระคัมภีร์

 

แถลงการณ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่อง การทำแท้ง

 

พระคริสต์กับครูคำสอน

 

ข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

 

เจตนาอธิษฐานของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สำหรับ ค.ศ. 2012

 

ครอบครัวเป็นสุข

 

สอนเด็กให้รักศีลมหาสนิท

 

พระสันตะปาปากับการส่งเสริมชีวิต

 

วันเปนเตกอสเต  สมโภชพระจิตเจ้า (วันเกิดพระศาสนจักร)

 

บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่16 (มิถุนายน 2011)

 

สมณสภาเพื่อครอบครัว

 

การภาวนาเพื่อคริสตชนในประเทศจีน

 

หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT)

 

รำพึงสายประคำ

 

แม่พระลาวาง

 

บทภานาของคร

 

บัญญัติ 10 ประการเสริมสร้างความรัในครอบครัว

 

บทภาวนาวอนขอพระหรรษทานผ่านคำเสนอวิงวอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

Notre  Dame de Vie Institute “สถาบันพระมารดาแห่งชีวิต”

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม โดยคพ.เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร 

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่ เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

อบรมพระคัมภีร์ Course  “Rediscover Jesus in the lan...with Matthew”

 

สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส

 

สมัชชาจากกรุงโรมประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

 

สมณลิขิตในรูปแบบอัตตาณัติ (Motu Proprio)ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ดุจมารดาผู้น่ารัก

 

แนวทางเพื่อการศึกษา หรือการทำงานกลุ่มและการวิเคราะห์ประเด็นจาก สมณสาส์นเตือนใจ AMORIS LAETITIA
“ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

พระสมณสาร “ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

 

พระสมณสาสน์์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ี่ 6  ว่าด้วยกฎเกณฑ์แห่งการคุมกำเนิดของ “ชีวิตมนุษย์”

 

พระสมณสาสน์เตือนใจ เรื่อง การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน

 

สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องสิทธิและหน้าที่ของคริสตชนกับการเลือกตั้ง

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16 วันสันติภาพสากล (1  มกราคม  2012) “ให้การศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ”

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสวันสันติสากล   1 มกราคม ค.ศ. 2013

 

สาส์นเทศกาลมหาพรต ปี 2016 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จากสมณสาส์น  ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (AL)โดย  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
(Rite of Christian Initiation of Adults)

 

RCIA คืออะไร

 

พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน

 

พิธีเลือกสรร

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 1

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 2

 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่ 3

 

พิธีเตรียมตัวในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (เอฟฟาธา)

 

พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่วันเสาร์ศักดิื์สิทธิ์