หนังสือออกใหม่

 หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ใ นขณะเดียวกันทำให้มีความรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน  และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน

หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่า งเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป
(ราคาเ่ล่มละ 60 บาท)

ใบสั่งซื้อหนังสือ
 

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แ ละคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นหน้าหนังสือ หนา 347 หน้า
ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10% 
50 เล่ม    ลด 15%       
100 เล่ม   ลด 20%
ท่านสามารถมอบเป็นของขวัญแก่ครูคำสอน
เยาวชน และบุคคลที่สนใจ
สนใจติดต่อ โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (28 พฤษภาคม)

 

ดูทั้งหมด

 

 

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019) ความยาว 10 นาที

 

คำสอน 5 นาที : อัศจรรย์ทำให้ฟาติมามีพิธีแต่งตั้งนักบุญ

 

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30 วันที่ 27 เมษายน 2017

 

ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) เมื่อเช้าวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017

 

ถ้อยแถลงของการประชุม ครั้งที่ 11 ณ โคลัมโบ ศรีลังกา ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียถึง ประชาชนทุกคนแห่งเอเชีย

 

บทภาวนา พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ค.ศ. 2017

 

 

 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30 วันที่ 27 เมษายน (รายละเอียด)

ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) เมื่อเช้าวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017

สัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล 21-22 กุมภาพันธ์ 2017 ณ สังฆมณฑลนครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/ 2017 วันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2560 (อ่านต่อ....)

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด

 

อัศจรรย์ทำให้ฟาติมามีพิธีแต่งตั้งนักบุญ

 

ผลของพระจิต

 

คุณพ่อเปรโด โอเปก้า

 

านชุมนุมครอบครัวนานาชาติที่ดับลิน

 

ลักเซมเบิร์กต้อนรับแม่พระฟาติมา

 

สมณลิขิต เมตตาธรรมและความน่าสงสาร

 

ฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระแห่งฟาติมา

 

การมองข้าม มิใช่การยอมแพ

 

ฉลอง 50 ปี สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก และปีพระคัมภีร์

 

จดหมายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซีสถึงบรรดาพระสังฆราช

 

วีธีการไม่ใช้ความรุนแรง

 

DOCAT ทำอะไร

 

 อ่านทั้งหมด

 

100 ปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

 

ตัวตนแห่งพระเจ้า

 

บุญราศีมรณสักขีแห่งความเชื่อในพม่า

 

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์

 

นักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร ฉลอง 27 ธันวาคม

 

ครูคำสอนคือใคร

 

นักบุญนิโคลัส แห่งบารี

 

วันฉลองพระคริสตราชา

 

ข้อรำพึงภาวนาจากนิ้วมือทั้งห้า โดย...สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความสวยสดงดงามของความเงียบสงบ

 

ลวดของลิง

 

อุปมาของกีเอร์เกการ์ด

 

อ่านทั้งหมด

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

การเจริญเติบโตด้านความยุติธรรมและสันติสุข

 

การอบรมครั้งที่ 1
ความยุติธรรม – สิทธิสำหรับทุกคน

 

การอบรมครั้งที่ 2
สิทธิในการใช้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่าง
เพียงพอ

 

การอบรมครั้งที่ 3
ผู้หิวโหยและการแบ่งปันอาหาร

 

การอบรมครั้งที่ 4
การสร้างความเสมอภาคในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 

การอบรมครั้งที่ 5
สิทธิในการกำหนดอนาคตของเรา

 

การอบรมครั้งที่ 6
การสนอบตอบต่อความอยุติธรรม

 

การอบรมครั้งที่ 7
จากการถูกกดขี่สู่การปลดปล่อย

 

การอบรมครั้งที่ 8
การอยู่ด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน

 

การอบรมครั้งที่ 9
การผสานกลมกลืนกับผู้อื่น

 

การอบรมครั้งที่ 10
การผสานกลมกลืนกับสิ่งสร้าง

 

การอบรมครั้งที่ 11
ความเคารพตนเอง

 

การอบรมครั้งที่ 12
การสร้างสันติสุขกับพระเจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม โดยคพ.เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่
เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

 อ่านทั้งหมด

 

สองสิ่งที่ควรกระทำ

 

โครเนลีอัส

 

พระเจ้านอนหลับหรือ

 

คนเกียจคร้าน

 

ชื่อ

 

ประทีปของร่างกาย

 

ไม้เท้าออกดอก

 

เปลี่ยนชื่อ

 

หนีตาย

 

อย่ากลัว

 

 ดูทั้งหมด 

 

การเตรียมเด็กรับศีลอภัยบาปครั้งแรก โดย..คุณพ่ออันโตนีโอ

 

การร้องเพลงเป็นการภาวนาสองเท่า

 

ความวางใจในพระเจ้า

 

ความสุขแท้จริง

 

อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี

 

เราเป็นเถาองุ่นแท

 

หนทางสู่สวรรค์

 

สร้างบ้านบนศิลา

 

ภาวนากับเพลงสดุด

 

มนุษย์ภาวนาต่อพระเจ้า

 

เมล็ดมัสตาร์ด

 

เศรษฐีกับลาซารัส

 

ชาวสะมาเรียใจด

 

อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคน

 

 ดูทั้งหมด

 

พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

 

มารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า

 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

 

พระชนมชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้า

 

พระวรสารเรื่องปฐมวัย

 

ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

 

ฉลองพระนางมารีย์

 

ชีวิตของพระนางมารีย์

 

ชีวิตคริสตชน (พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม)

 

พระบัญญัติของพระเจ้า

 

ปีิพิธีกรรม

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จักการนมัสการศีลมหาสนิท

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

 

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองแลนเซียโน

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Girl

นักบุญบากีต้า

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง
(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

 

 

 

 

 

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
16.40 นาที

บุญราศีแห่งสองคอน
ผู้พลีชีพเพื่อความสำเร็จ
14.44 นาที

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
10 นาที

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสปิดงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ 29 ก.ย 56

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

ายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วง ตามเรามา ตอน ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอน
นานาชาติ 29 พ ย 2013
18.33 นาที

 “ประตูแห่งความเชื่อ” โอกาสปีแห่งความเชื่อเวลา 13 นาที

“50 ปีสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2”
เวลา 15 นาที

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึก
สู่สันติภาพ 16 นาที

Pope Francis presides at the Eucharistic Celebration on the occasion of the Day for Catechists, upon the conclusion of their pilgrimage from various countries of the world, followed by the recitation of the Angelus prayer.

Pope Francis meets the Catechists convened in Rome for their pilgrimage on the occasion of the Year of the Faith and of the International Catechists' Congress

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะบรรดาครูคำสอน โอกาสชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่กรุงโรม 27 พ.ย 2013
             8.56 นาที

 นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
16.19 นาที

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย  ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์
เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาส นธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย.. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศ าสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICA

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง