เดือน "คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง
ไม่สิ้นเสียงสายประคำ"

 

ประกาศคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อพิธีกรรม

 

ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พ.ย 60

 

 

วันที่ 1-31 ตุลาคม ค.ศ. 2017
เชิญชวนคาทอลิกไทยร่วมสวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม
ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

ขอเชิญโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ส่งนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ Bible มีหลากหลายรูปแบบและประเภท ตามความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งในนามของโรงเรียน วัด หรือหน่วยงานก็ได้ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
YOUCAT รวมเล่ม

 

ดีวีดี คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี  30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม  ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นของขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน  และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

อบรมชีวิตจิตครูคำสอนปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม

 

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560

 

 

อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่  1-4 จำนวน 65 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในภาคเช้า:

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2017 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2017 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย...บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ, อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ให้ข้อแนะนำทางการศึกษาฯ ชี้แจงโครงการงานและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกัน

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

วันอาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (24 กันยายน)

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

การยอมรับผิดแบบที่ดี

 

คุณมีส่วนทำให้เกิดข้อขัดแย้ง

 

ช่วยกันขจัดการคอร์รัปชั่น

 

 

ในการยอมรับผิดจะไม่เกิดปัญหา ถ้าเรายอมรับด้วยจริงใจ  ไม่ถูกบังคับ การขอโทษแบบไม่จริงใจจะไม่เกิดผลดี และแสดงว่าคุณยังไม่รับผิดชอบ

 

ถ้าเราเร่งรีบเน้นความผิดของผู้อื่น เราจะค้นพบว่าเราก็มีส่วนในข้อขัดแย้งนั้นได้อย่างไร  บ่อยๆ เราจะพบว่า  ความผิดมีสองชนิด  อย่างหนึ่งคือ ความคิดและความรู้สึก  อีกประการหนึ่ง เป็นกิจการภายนอก

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสถาปนาสมณสภาเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยมอบหมายให้พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน  เป็นประธาน จึงเกิดการประชุมของคณะที่ปรึกษาสากลเกี่ยวกับความยุติธรรม  การคอร์รัปชั่น  องค์กรอาชญากรรม และมาเฟีย

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

14 กันยายน
ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
(The Exaltation of the Holy Cross, feast)

 

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ สาระสำคัญ 9 ประการที่ควรรู้

 

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสฉลองร้อยปีแม่พระฟาติมา

 

 

ธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นทั้งแหล่งที่มาและคำมั่นสัญญาของชีวิตนิรันดร และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สูงส่งที่แฝงไว้ถึงสิริรุ่งโรจน์ของธรรมล้ำลึกทั้งหมดนี้ ก็คือไม้กางเขน ซึ่งแขวนการไถ่ให้รอดของโลกนี้ไว้ ชัยชนะของไม้กางเขนเหนือบาปและความตายถูกรวบยอดอยู่ที่นี่ และทั้งหมดของชัยชนะ ของความยินดีต่อชัยชนะนี่แหละที่พระศาสนจักรทำการเฉลิมฉลองวันนี้

 

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งยึดถือกันมาตั้งแต่พระศาสนจักรแรกเริ่ม พระศาสนจักรจัดให้วันที่ 15 สิงหาคมเป็นวันสมโภชการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์

 

โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจัก์ษของแม่พระฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ โดยปฏิบัติเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม โดยคพ.เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13  (7-28 ตุลาคม  ค.ศ. 2012)เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่
เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

การเจริญเติบโตด้านความยุติธรรมและสันติสุข

 

การอบรมครั้งที่ 1
ความยุติธรรม – สิทธิสำหรับทุกคน

 

การอบรมครั้งที่ 2
สิทธิในการใช้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

 

การอบรมครั้งที่ 3
ผู้หิวโหยและการแบ่งปันอาหาร

 

การอบรมครั้งที่ 4
การสร้างความเสมอภาคในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 

การอบรมครั้งที่ 5
สิทธิในการกำหนดอนาคตของเรา

 

การอบรมครั้งที่ 6
การสนอบตอบต่อความอยุติธรรม

 

การอบรมครั้งที่ 7
จากการถูกกดขี่สู่การปลดปล่อย

 

การอบรมครั้งที่ 8
การอยู่ด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน

 

การอบรมครั้งที่ 9
การผสานกลมกลืนกับผู้อื่น

 

การอบรมครั้งที่ 10
การผสานกลมกลืนกับสิ่งสร้าง

 

การอบรมครั้งที่ 11
ความเคารพตนเอง

 

การอบรมครั้งที่ 12
การสร้างสันติสุขกับพระเจ้า

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองแลนเซียโน

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Girl

นักบุญบากีต้า

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

 

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง
(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
16.19 นาที

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึก
สู่สันติภาพ 16 นาที

 

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
10 นาที

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
16.40 นาที

 

 

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง