พระคุณการุณย์ที่จะอุทิศให้แด่
บรรดาวิญญาณในไฟชำระ

 

ประกาศคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อพิธีกรรม

 

สมัชชาจากกรุงโรม
ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

 

ก) พระการุณย์ครบบริบูรณ์ (A plenary indulgence)
พระการุณย์ครบบริบูรณ์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ จะมอบให้แก่บรรดาสัตบุรุษที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม
ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

ปัญหาที่ลุกลามไปทั่วโลกนี้เรียกร้องให้พวกเราต้องสร้างความตระหนักพร้อมกับต้องกระทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ทุกภาครัฐ ทุกศาสนา ทุกบริษัท องค์การและทุกสถาบันจะได้ช่วยกันปกป้องภัยดังกล่าว

 

 

 

 

 

ดีวีดี คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พ.ย 60

 

 

 

 

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 


ขอเชิญโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ส่งนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ Bible มีหลากหลายรูปแบบและประเภท ตามความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งในนามของโรงเรียน วัด หรือหน่วยงานก็ได้
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

 

 

 

 

 

 

 

อบรมชีวิตจิตครูคำสอนปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม

 

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560

 

 

อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่  1-4 จำนวน 65 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในภาคเช้า:

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2017 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2017 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย...บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ, อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ให้ข้อแนะนำทางการศึกษาฯ ชี้แจงโครงการงานและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกัน

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (19 พฤศจิกายน)

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

การให้อภัยในครอบครัว

 

ครบ 25 ปี หนังสือคำสอน

 

การเผาศพในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

 

ครอบครัวเป็นพื้นฐานการอบรมที่สำคัญสำหรับการให้และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากปราศจากการให้อภัย ก็ไม่มีความรักยืนนาน
ในบทภาวนา ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเยซูเจ้าสอนเราให้ขอพระบิดา “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”

 

เย็นวันพุธที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2017  โอกาสครบ 25 ปี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church ค.ศ. 1992) สมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ได้จัดประชุมที่กรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ปราศรัย  สรุปใจความดังนี้

 

สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม (Congregation for the Doctrine of Faith) ได้ออกเอกสารชื่อ “เพื่อกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า” (Ad Resurgendum Cum Christo) แนวปฏิบัติสำหรับการเผาศพ  ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกอนุญาตแล้ว  แต่คริสตชนคาทอลิกไม่ทราบว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้...

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

พระคุณการุณย์ที่จะอุทิศให้แด่
บรรดาวิญญาณในไฟชำระ

 

ความสุขแท้จริง 8 ประการ
สำหรับครูคำสอน

 

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสฉลองร้อยปีแม่พระฟาติมา

 

 

ก) พระการุณย์ครบบริบูรณ์ (A plenary indulgence)
พระการุณย์ครบบริบูรณ์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ จะมอบให้แก่บรรดาสัตบุรุษที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

 

ครูคำสอนที่ฟังเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ถามคำถามซ้ำๆ
เพราะเขามีหูของพระคริสตเจ้า

 

โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจัก์ษของแม่พระฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ โดยปฏิบัติเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

การเจริญเติบโตด้านความยุติธรรมและสันติสุข

 

การอบรมครั้งที่ 1
ความยุติธรรม – สิทธิสำหรับทุกคน

 

การอบรมครั้งที่ 2
สิทธิในการใช้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

 

การอบรมครั้งที่ 3
ผู้หิวโหยและการแบ่งปันอาหาร

 

การอบรมครั้งที่ 4
การสร้างความเสมอภาคในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 

การอบรมครั้งที่ 5
สิทธิในการกำหนดอนาคตของเรา

 

การอบรมครั้งที่ 6
การสนอบตอบต่อความอยุติธรรม

 

การอบรมครั้งที่ 7
จากการถูกกดขี่สู่การปลดปล่อย

 

การอบรมครั้งที่ 8
การอยู่ด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน

 

การอบรมครั้งที่ 9
การผสานกลมกลืนกับผู้อื่น

 

การอบรมครั้งที่ 10
การผสานกลมกลืนกับสิ่งสร้าง

 

การอบรมครั้งที่ 11
ความเคารพตนเอง

 

การอบรมครั้งที่ 12
การสร้างสันติสุขกับพระเจ้า

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองแลนเซียโน

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Girl

นักบุญบากีต้า

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

 

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง
(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
16.19 นาที

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึก
สู่สันติภาพ 16 นาที

 

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
10 นาที

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
16.40 นาที

 

 

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแ ข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง