ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

สาส์นวันสันติภาพสากล ปี ค.ศ.2020

 

เครื่องหมายที่น่าชื่นชม

 

สมณลิขิต “เครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์”

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์นวันสันติภาพสากล สำหรับวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020  หัวข้อ  สันติภาพเป็นการเดินทางแห่งความหวัง:การเสวนา การคืนดีกัน  และการกลับใจ ในมิติระบบนิเวศน์....

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตชื่อ Admirabile Signum (เครื่องหมายที่น่าชื่นชม) เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของภาพวันพระคริสตสมภพ ซึ่งประกาศข่าวดีธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า เพื่อพระเจ้าเสด็จมาพบปะมนุษย์ทุกคน เราจึงตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์สอน 3 ประการคือ...

 

สมณลิขิต “เครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์”
ADMIRABILE SIGNUM
ความหมายและความสำคัญของคริสตสมภพ
 

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง YOUCAT

 

มรณสักขีไทย...มรณสักขีญี่ปุ่น

 

คำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2020

 

 

ฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีคาทอลิกมากที่สุดในเอเชีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง เยาวชนคาทอลิก ที่เมืองอิโลอิโล เพื่อหาวิธีประกาศข่าวดีใหม่สำหรับเยาวชน มีผู้นำเยาวชน 1200 คน จาก 19 ประเทศมาร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง YOUCAT ระหว่าง 7-10 พฤศจิกายน 2019...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 และเสด็จประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เราได้ขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”  และได้ยินเพลงของคริสตชนญี่ปุ่น “ให้ปกป้องทุกชีวิต”...

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษา หลักสูตรคำสอนภาคฤดูร้อนประจำปี ค.ศ. 2020 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2020 สำหรับการอบรม เริ่ม 17 มีนาคม - 24 เม.ย.2020 ..รายละเอียด..

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งวันอาทิตย์พิเศษทุกปีเพื่อพระคัมภีร์

 

ปีพระวาจาของพระเจ้า

 

 

 

 

 

ทุกปีนับจากนี้ไป 1 ในวันอาทิตย์แรกของปี เป็นวันที่เน้นและให้ความสำคัญต่อพระวาของพระเจ้า...
(1.15 นาที)
 

 

เนื่องจาก ปี ค.ศ. 2019 ครบ  50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ค.ศ. 2020  ครบ 1600  ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม   นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูคำสอนไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6

 

กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี

 

 

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562 คณะกรรมการฯ คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโสเป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ....

 

วันที่ 14-16 ตุลาคม ค.ศ. 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์ จ.นครปฐม และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา...

 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2019 แผนกคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดงาน "กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี" ขึ้น ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสสรี.....

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

ปีพระวาจาของพระเจ้า

 

โป๊ปเจิมถวายสมัชชาเรื่องอะมาชอนต่อนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี

 

โป๊ปฟรังซิสทรงเปลี่ยนกฎหมายพระศาสนจักร

 

 

เนื่องจาก ปี ค.ศ. 2019 ครบ  50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ค.ศ. 2020  ครบ 1600  ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม  นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ  ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) ...

 

วันศุกร์ที่  4 ตุลาคม  ฉลองนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ระหว่างมีพิธีการปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ ในสวนวาติกัน โป๊ปฟรังซิสภาวนาเพื่อสมัชชาเรื่องอะมาซอน  ในความคุ้มครองของนักบุญ  โป๊ปฟรังซิสทรงอ้างบ่อยในสมณสาส์น  Laudato si (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)ว่า “ทุกสิ่งในโลกเกี่ยวข้องกับเรา”

 

โป๊ปฟรังซิสได้ปรับปรุงกฎหมายพระศาสนจักร  เพื่อให้มีกระบวนการใหม่สำหรับถอดถอนนักพรตที่ออกจากหมู่คณะ อธิการนักบวชสามารถประกาศถอดถอนสมาชิก.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

เครื่องหมายที่น่าชื่นชม

 

มรณสักขีไทย...มรณสักขีญี่ปุ่น

 

บุญราศี โยเซฟอุทัย พองพูม
ครูคำสอนหลักความเชื่อ

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตชื่อ Admirabile Signum (เครื่องหมายที่น่าชื่นชม) เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของภาพวันพระคริสตสมภพ ซึ่งประกาศข่าวดีธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า เพื่อพระเจ้าเสด็จมาพบปะมนุษย์ทุกคน เราจึงตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์สอน 3 ประการคือ...
 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 และเสด็จประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เราได้ขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”  และได้ยินเพลงของคริสตชนญี่ปุ่น “ให้ปกป้องทุกชีวิต”...

 

มีเพียงพยานปาก 2 พยานเท่านั้น คือ ฯพณฯ Pierre BACH อดีตสมณประมุขเขตปกครองทางศาสนาสะหวันนะเขต ผู้รู้จักเขาเพียงน้อยนิด และคุณครู กะนี ครูสอนหลักความ เชื่อชาวลาว ผู้ได้ใช้ชีวิตกับครูอุทัยอยู่หลายปี...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา วันที่ 21-27 มกราคม 2019

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี
แห่งการสถาปนามิสซังสยาม
(6.29 นาที)

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สารคดีนักบุญ
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
(9.22 นาที)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6
(9.21 นาที)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.) 

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาไทย)  (11 น.)

สารคดีนักบุญพระอัครสังฆราช
ออสการ์ โรเมโร
(11.30 นาที)

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 เชิญร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา
วันที่ 21-27 มกราคม 2019
(4.12 นาที)

กุญแจสู่สมัชชาพระสังฆราช
เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก
(3.58 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 15
ของสมัชชาพระสังฆราช
27 ต.ค. 2018 (6.32 น.)

สารจากบรรดาผู้นำพระศาสนจักร
ถึงเยาวชน (3.48 น.)

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

คุณพ่อซาเวียร์ เกโก
(4.50 นาที)

CBF รณรงค์ปีพระคัมภีร์ ธันวาคม 2019 ถึง 30 กันยายน 2020
(
พากษ์ไทย, บรรยายไทย)
(3.46 นาที)

พระสังฆราชยอห์น บัปติสต์ โปรดม
(6.46 นาที)

Pope Francis’ best message
to the youth (ภาษาไทย)

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงตั้งวันอาทิตย์พิเศษทุกปีเพื่อพระคัมภีร์
(1.15 นาที)

สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (4.46 นาที)

 

 

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม
พากษ์ไทย (2.38 นาที)

เพลง ศิษย์พระเยซู...ประกาศความรัก
โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6
(วันที่ 14-16 ตุลาคม 2019)

เพลง ศิษย์พระคริสต์ ประกอบท่าทาง
โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภั ย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

หน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีทำบทเรียนและมีแบบฝึกหัด ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก มี 4 ภาค อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสว ดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรีย นรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง