วาติกัน  25 มิถุนายน 2020 (CNA)

อาร์บิชอป  ริโน  ฟิซิเคลล่า  ได้แถลง ข่าวที่วาติกัน ถึงหนังสือคู่มือสำหรับการสอนคำสอนฉบับล่าสุด  เพราะมีการพัฒนาหลายอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  เราจึงต้องปรับปรุงคู่มือนี้  เพื่อให้เคารพพระประสงค์สร้างสรรค์ของพระเจ้า  และศักดิ์ศรีมนุษย์

หนังสือ 300 หน้า ให้ข้อกำหนดสากลแก่บรรดาผู้อภิบาล และครูคำสอนในงานการประกาศข่าวดี หนังสือนี้ถูกเขียนโดยต่อเนื่องกับคู่มือของพระศาสนจักร ตั้งแต่  ค.ศ. 1971 และ 1997 เสนอการสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ใ นประเด็นที่กำลังเผชิญในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาด้านชีวจริยศาสตร์ใหม่ๆ ที่ไม่มีกล่าวถึงในคู่มือฉบับก่อนนี้

ปัญหาด้านชีวจริยศาสตร์ท้าทายการสอนคริสตศาสนธรรม  และหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นในการสอน ผู้สอ นจำเป็นต้องรับการอบรมที่ดีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิต

เราจำเป็นต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาต่างๆในวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี่ ต้องรับมือกับเรื่องเพศ (gender) และชีวจริยศาสตร์ในย่อห น้าที่ 373-378 และตอนท้ายของภาคนี้ก็ให้ “องค์ประกอบพื้นฐาน”  4 ประการ  สำหรับการช่วยตัดสินที่เกี่ยวกับเรื่องชีวจริยศาสตร์

“พระเจ้าเป็นจุดอ้างอิงของชีวิตเริ่มต้น และจุดสุดท้าย  ตั้งแต่การปฏิสนธิ จนถึงความตายแบบธรรมชาติ  บุคคลเป็นหนึ่งเดียวเสมอของจิต แ ละร่างกาย  วิทยาศาสตร์ก็เพื่อรับใช้มนุษย์  เราต้องยอมรับเงื่อนไข เพราะธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้าช่วยไถ่กู้เรา

สมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ได้เสนอคู่มือฉบับนี้ใน วันที่ 25 มิถุนายน  ค.ศ. 2020 อาร์คบิชอปริโน ฟิซิเคลล่า ได้บอ กบรรดานักข่าวว่า คู่มือนี้ต้องตอบ “ทุกเรื่องในสถานการณ์เหล่านี้” ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวจริยศาสตร์ เพราะสัมพันธ์ต่อมนุษย์ในมิติมนุษย์วิทยา คู่มือนี้มิได้ตอบทุกปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงเสนอปัญหาทั่วๆไป

จุดมุ่งหมายของคู่มือนี้  เพื่อบรรดาบิชอป ผู้อภิบาล  และชาวคาทอลิกทุกคนที่เกี่ยวข้องในการสอนความเชื่อ  ยืนยันได้ว่าการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  และข้อประยุกต์  มิใช่เป็นกลางด้านศีลธรรม

กิจการด้านศีลธรรมไม่สามารถยึดหลักด้านประสิทธิผลด้านเทคนิคอย่างเดียว คือจากผลประโยชน์ หรือจากแนวคิดที่มีอิทธิพล  เพราะมันขัดแย้งกับศักดิ์ศรีมนุษย์

คู่มือนี้รวมเรื่องชีวจริศาสตร์ด้วย เช่น  ฐานะบุคคลของทารกก่อนคลอด  การช่วยให้กำเนิดโดยอาศัยการแพทย์  คำนิยามเรื่องความตาย กา รุณยฆาต การดูแลแบบผ่อนคลาย   สุขภาพและการทดลองเกี่ยวกับมนุษย์  เช่น การจัดการด้านพันธุศาสตร์ และชีวเทคโนโลยี....
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเรื่องชีวจริยศาสตร์ ท่านสามารถค้นคว้าจากหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC 2373 - 2379) และสภาประมุขบาทหลวงสามารถพิจารณาสภาพแวดล้อมเฉพาะในแต่ละประเทศได้

                                                                                                                                     ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
                                                                                                                                               26/6/2020