บทเรียนพระคัมภีร์

เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ จิตตาภิบาล หรือผู้รับผิดชอบงานคำสอนต้องคิดถึงการสอนคำสอนในโรงเรียน จริยศึกษา  คริสตศาสตร์สำหรับสอนนักเรียน  และเยาวชนของเรา

สำหรับผู้คุ้นเคยในแวดวงคำสอนจะทราบว่า
1. คณะกรรมการคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  ได้จัดทำชุดชีวิตคริสตตัง  ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 9 เล่ม
2. ฝ่ายวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัดทำสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา    ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งหมด 12 เล่ม
3. ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆณฑลกรุงเทพ  ได้จัดทำจริยะศึกษา  สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 12 เล่ม
4. คณะเซนต์ปอล เดอ  ชาร์ตร  ได้จัดทำ  คริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 3

ในปีนี้แผนกพระคัมภีร์  ฝ่ายบุคลาภิบาล  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ทำ บทเรียนพระคัมภีร์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น”

คุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร  ผู้จัดการแผนกฯ ได้เขียนในคำนำว่า  “โครงสร้างหัวข้อพระคัมภีร์ มาจากหนังสือ Bible History for everyone Stories  from the Old and New Testaments ประกอบด้วย ข้อคิดไตร่ตรอง  คำอธิบายภาคปฏิบัติ และแนวทางศึกษา (คำถาม กิจกรรม  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้) โดย คุณพ่อ  อาทานาซีอุส ดานีเอเล็ตตี OCD ประเทศฟิลิปินส์

คณะผู้จัดทำของเรา มี 13 คน และคณะผู้ตรวจทาน 6  คน
เนื้อหาสาระในแต่ละชั้น ประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญๆในพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พิมพ์เสร็จแล้ว ราคาเล่มละ 50 บาท 
ติดต่อได้ที่ แผนกพระคัมภีร์ คุณมนต์สิงห์ ไกรสมสุข
2/4  หมู่ 6  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110  โทรศัพท์  0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-0120 E-mail: bangkokbible@yahoo.com
“อาศัยการอ่านและการศึกษาพระคัมภร์  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว และได้รับการยกย่อง” (DV 26)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120