อพย 20:2-17

ฉธบ 5:6-21

หนังสือคำสอน 95

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน
เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์
ให้พ้นจากการเป็นทาส

ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา

ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบน
หรือซึ่งอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน

ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพหรือนมัสการรูปเหล่านั้นเพราะเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของท่าน เป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้มีคู่แข่ง เป็นพระเจ้าที่ลงโทษความผิดบิดา
ที่เกลียดชังเราไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักเรา
และปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน”

“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน 
เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาสท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา

“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน 
ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา

ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละเว้นโทษ
ผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม

อย่ากล่าวนามองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของท่านอย่างไม่สมควร......

ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม

จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งหมดในหกวัน
แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน 
ในวันนั้นท่านต้องไม่ทำงานใดๆ
ไม่ว่าจะเป็นท่าน 
บุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง สัตว์ใช้งานหรือคนต่างถิ่นที่อาศัยอยู่กับท่าน
เพราะในหกวัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้า แผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านี้
แต่ในวันที่เจ็ด พระองค์ทรงพักผ่อน เพราะฉะนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรวันสับบาโต และทรงทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์

จงรักษาวันสับบาโตไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์

จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืน
อยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน

จงนับถือบิดามารดา

จงนับถือบิดามารดา

อย่าฆ่าคน

อย่าฆ่าคน

อย่าฆ่าคน

อย่าล่วงประเวณี

อย่าล่วงประเวณี

อย่าผิดประเวณี

อย่าลักขโมย

อย่าลักขโมย

อย่าลักขโมย

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายผู้อื่น

อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือบ่าวไพร่ชายหญิง
โค ลา หรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน”

อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน
อย่าโลภมักได้....
และทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน”

อย่าปลงใจผิดประเวณี
(อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน)
อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น”

95 Catechismus Catholicus, cura et studio P. Card. Gasparri concinnatus (Typis Polyglottis Vaticanis 1933) p. 23-24.