ส่วนที่หนึ่ง “ข้าพเจ้าเชื่อ” – “ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อ”

26 เมื่อเราประกาศยืนยันความเชื่อของเรา เราเริ่มด้วยคำว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” หรือ “ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อ” ก่อนที่เราจะอธิบายเรื่องความเชื่อของพระศาสนจักร ดังที่เราประกาศยืนยันในบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” ดังที่เราเฉลิมฉลองในพิธีกรรม ดังที่เรานำมาปฏิบัติในชีวิตโดยปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆและโดยการอธิษฐานภาวนา เราน่าจะถามก่อน คำว่า “เชื่อ” นี้หมายความว่าอย่างไร ความเชื่อ เป็นการตอบสนองที่มนุษย์มอบให้แก่พระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยและมอบพระองค์ให้แก่เขา พร้อมกันนั้นยังประทานความสว่างแก่มนุษย์เมื่อเขาแสวงหาความหมายสุดท้ายของชีวิตของตน ดังนั้นก่อนอื่นหมดเราจะพิจารณาถึงการแสวงหานี้ของมนุษย์ (บทที่หนึ่ง) แล้วจะพิจารณาถึงการเปิดเผยพระองค์ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นหนทางมาพบกับมนุษย์ (บทที่สอง) และในที่สุดจะพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความเชื่อนี้ (บทที่สาม)