แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

Youcat for Kids หนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครอง

 

หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism – YOUCAT)

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เล่ม 1-4

 

หนังสือคำสอนสำหรับชั้นอนุบาล

 

หนังสือคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง

 

หนังสือคำสอน สำหรับมัธยมปลาย

 

หนังสือคำสอนเตรียมรับศีลกำลัง

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรมคำสอน (คำสอน)

 

หนังสือแผนการจัดการเรียนรู้ชีวิตคริสตัง บูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC)

สาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา หรือ รายวิชาคริสต์ศาสนา

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม

โครงสร้างรายวิชา

 ดาวน์โหลด

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120