powerpoint

หลังจากหลายปี (คือ มีคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC – ค.ศ. 1997 เรามี
ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ค.ศ. 2005
คำสอนเยาวชน  (YOUCAT) ค.ศ. 2010
คำสอนด้านสังคม ( DOCAT) เมษายน ค.ศ. 2016

ในที่สุด มีหนังสือคำสอนสำหรับเด็ก และผู้ปกครอง (หรือ ครู และผู้อบรม) ต้องรู้ เพื่อเป็นคริสตชนที่ศรัทธา
หนา 240 หน้า

ผู้เขียน 1. FR. Martin Barta     2. Michaela von Heereman
         3. Bernhard Meuser   4. Michael Sharf
         5. Clara Steber          6. Christoph Weiss

พิมพ์  1 สิงหาคม 2018

ISBN 978-3945148112   ราคา  € 14.99 (600 บาท)

วิธีใช้  หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครอง ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก เกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก  ดังที่นำเสนอในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC ค.ศ. 1997) โดยมิได้มุ่งหมายให้สมบูรณ์ในเล่มนี้
รูปแบบ - เป็นลักษณะ คำถาม- คำตอบ โดยใช้ภาษาง่ายๆ
           - ตอนท้ายของแต่ละหน้า  ส่วนที่เป็นสี เพื่อช่วยผู้ปกครองให้เริ่มพูดคุยความเชื่อกับเด็กๆ  และมีข้ออ้างอิงให้อ่านเพิ่มเติมในหนัง               สือคำสอนเยาวชน (YOUCAT)
ท้ายเล่ม มีดรรชนี เรื่อง และบุคคล ช่วยให้ค้นหาง่ายขึ้น
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120