แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2020
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือ
เรียน คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคําสอนและพี่น้องที่รัก
       เนื่องจากคณะกรรมการคริสตศาสนธรรม ได้แปลหนังสือ YouCat for Kids และส่งเข้าโรงพิมพ์ แล้ว หนังสือจะออกจําหน่ายกลางเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ผมขอแนะนําหนังสือเล่มนี้ โดยคัดมาจาก คํานําของหนังสือ ดังต่อไปนี้
       “สภาพระสังฆราชแห่งออสเตรียได้จัดทําหนังสือคําสอนคาทอลิก สําหรับเด็กและผู้ปกครอง (Youcat for kids) ตั้งแต่ ค.ศ. 2013-2018 จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018 และใช้ในงานชุมชน ครอบครัวโลก (World Meeting of Families) ครั้งที่ 9 ที่นครดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ วันที่ 22 -26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นการชุมนุมครอบครัวโลก หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตเตือนใจ Amoris Laetitia เกี่ยวกับความรักในครอบครัว (19 มีนาคม ค.ศ. 2016)
       “ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” (กฤษฎีกา สมัชชาฯ ค.ศ. 2015 ข้อ 24) หนังสือคําสอนเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายคาทอลิกในการเป็นครูคําสอนคนแรกของลูกหลานในครอบครัวนั่นเอง”
       เนื่องจาก เราพิมพ์ 4 สี หนา 238 หน้า ราคาขายเล่มละ 420 บาท ถ้าท่านช่วยสั่งจองภายในเดือนกรกฎาคม 2020 นี้ ราคาเล่มละ 350 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ติดต่อสั่งจองได้ที่แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-681-3900 ต่อ 1303 email : thaicatechesis@gmail.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ

ขอพระอวยพร
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120