รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้
หนังสือชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC)

แผนการจัดการเรียนรู้ “หนังสือชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด” (BEC)  นี้ คณะผู้จัดทำบูรณาการมาจาก กระบวนการเรียนรู้ในหนังสือชุดชีวิตคริสตัง และ กระบวนการ “LOOK   LISTEN  LOVE” (3LS)  ดังนี้

1.กระบวนการเรียนรู้ในหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
     1.ประสบการณ์ (Learning Activity)  2. เนื้อหา (Christian Message)
     3.เสริมประสบการณ์ (Enrichment)    4. การตอบรับ (My response)
     5.ฉันเรียนรู้ (My Learnings)
2. กระบวนการ “LOOK  LISTEN   LOVE” (3LS) ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งปันพระวาจา  รูปแบบ หนึ่งที่ใช้ในการอภิบาลวิถีชุมชนวัด (BEC) คือ 
   1. การมองชีวิตในปัจจุบัน (LOOK)  ประสบการณ์ เรื่องเล่า / คำถามเพื่อการไตร่ตรอง
   2. การฟังพระวาจาของพระเจ้า (LISTEN) ไตร่ตรอง / แบ่งปัน
   3. การดำเนินชีวิตศิษย์พระเยซู (LOVE) นำพระวาจาไปปฏิบัติ

กระบวนการสอนของหนังสือชุดชีวิตคริสตังและวิถีชุมชนวัด (BEC)
  ประสบการณ์                 การมองชีวิตปัจจุบัน (LOOK)
  เนื้อหา                        การฟังพระวาจาพระเจ้า (LISTEN)
  เสริมประสบการณ์          การฟังพระวาจาพระเจ้า (LISTEN)
  การตอบรับ                  ดำเนินชีวิตศิษย์พระเยซู (LOVE)
  ฉันเรียนรู้                    ดำเนินชีวิตศิษย์พระเยซู (LOVE)

ดังนั้น รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ฯ นี้  จึงประกอบด้วย
1.สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
       1. ขั้นนำ  (ประสบการณ์ / LOOK)
       2. ขั้นสอน (เนื้อหา + เสริมประสบการณ์ / LISTEN)
       3. ขั้นสรุป  (การตอบรับ+ฉันเรียนรู้ / LOVE)
       4. สื่อและอุปกรณ์
       5. การวัดและประเมินผล
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ “หนังสือชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด” (BEC

เนื้อหาในแต่ละเล่ม มีดังนี้
 
ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1 : พบพระเจ้าในสิ่งสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระเจ้าองค์แห่งความดี
บทที่ 1 พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง
บทที่ 2 ฉันเอาใจใส่ต่อโลก
บทที่ 3 พระเจ้าสร้างฉันเป็นพิเศษ
บทที่ 4 ฉันขอบคุณพระเจ้า
บทที่ 5 พระเจ้าพระผู้สร้างเป็นองค์แห่งความดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พระเจ้าประทานคนพิเศษแก่ฉัน
บทที่ 1 พระเจ้าประทานครอบครัวแก่ฉัน
บทที่ 2 พระเจ้าประทานเพื่อนและเพื่อนบ้านแก่ฉัน
บทที่ 3 พระเจ้าประทานโรงเรียนแก่ฉัน
บทที่ 4 พระเจ้าประทานคนทำงานในชุมชนแก่ฉัน
บทที่ 5 พระเจ้าประทานเพื่อนในพระศาสนจักรแก่ฉัน
บทที่ 6 พระเจ้าประทานบุคคลอื่นๆ ในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าแก่ฉัน
บทที่ 1 พระเยซูเจ้าของขวัญอันยิ่งใหญ่ของฉัน
บทที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงอวยพรเด็กๆ
บทที่ 3 พระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า
บทที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา
บทที่ 5 ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระเยซูเจ้าแก่ฉัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  พระเจ้าส่งพระจิตเจ้าลงมา
บทที่ 1 พระเยซูเจ้าประทานพระจิตเจ้าแก่เรา
บทที่ 2 พระจิตเจ้าทรงเสริมพลังความรักแก่เรา
บทที่ 3 พระจิตของพระเยซูเจ้า ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
บทที่ 4 พระจิตของพระเยซูเจ้า ทรงนำเราให้เป็นคริสตชนที่ดี

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 2 : พบพระเจ้าในพระเยซูเจ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระเจ้าทรงแสดงพระองค์ในสิ่งสร้าง
บทที่ 1 เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสร้าง
บทที่ 2 เราได้รับพระพรโดยทางสิ่งสร้างของพระองค์
บทที่ 3 เราเป็นสิ่งสร้างพิเศษของพระเจ้า
บทที่ 4 ขอพระเจ้าช่วยฉันให้เอาใจใส่ในสิ่งสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พระเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่ผู้ที่ทรงเลือก
บทที่ 1 พระเจ้าทรงทำสัญญากับโนอาห์
บทที่ 2 พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม
บทที่ 3 พระเจ้าทรงปรากฏองค์แก่โมเสส
บทที่ 4 พระเจ้าทรงประทานพระพรแก่ดาวิด
บทที่ 5 พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระเมสสิยาห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  พระเจ้าทรงแสดงพระองค์ในพระเยซูเจ้า
บทที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
บทที่ 2 พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความเอาใจใส่
บทที่ 3 พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความรัก
บทที่ 4 พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งการให้อภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  พระเจ้าทรงแสดงองค์ในชุมชนคริสตชน
บทที่ 1 เราอยู่ในชุมชนกับพระเยซูเจ้า
บทที่ 2 เราเจริญชีวิตกับพระเยซูเจ้าในชุมชนคริสตชน
บทที่ 3 พระจิตของพระเยซูเจ้าสถิตอยู่ในชุมชนคริสตชน
บทที่ 4 พูดและฟังพระเยซูเจ้า
บทที่ 5 แบ่งปันพรสวรรค์ของฉันกับผู้อื่น
 
ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 3 : พบกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นศิษย์ของพระองค์
บทที่ 1พระเยซูเจ้าเชิญเราให้เป็นศิษย์ของพระองค์
บทที่ 2การเป็นศิษย์ คือเป็นเพื่อนของพระเยซูเจ้า
บทที่ 3การเป็นศิษย์ คือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
บทที่ 4การเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน
บทที่ 5เพื่อนช่วยเพื่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ฉันตอบรับการเชิญให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
บทที่ 1ฉันเติบโตในความเชื่อพร้อมกับชุมชนคริสตชน
บทที่ 2ฉันภาวนากับชุมชนคริสตชน
บทที่ 3ฉันนมัสการพระเจ้ากับชุมชนคริสตชน
บทที่ 4ฉันมีส่วนร่วมในศีลศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนคริสตชน
บทที่ 5ฉันรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ฉันคืนดีกับพระเยซูเจ้าและกับชุมชนคริสตชน
บทที่ 1 ฉันพิจารณาตนเอง
บทที่ 2ฉันเสียใจ
บทที่ 3ฉันสำนึกถึงความต้องการในการให้อภัย
บทที่ 4ฉันให้อภัยและขอการให้อภัย
บทที่ 5ฉันคืนดีกับผู้อื่นและกับพระเจ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ปังแห่งชีวิตกับพระเยซูเจ้าและกับชุมชนคริสตชน
บทที่ 1ชุมชนคริสตชนฉลองศีลมหาสนิท
บทที่ 2ศีลมหาสนิทครั้งแรกของฉัน
บทที่ 3ศีลมหาสนิทของประทานแห่งความรัก
บทที่ 4ฉันสานต่อปังแห่งชีวิตกับผู้อื่น
บทที่ 5สร้างศิษย์เพื่อพระเยซูเจ้า
                                          
ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 : ติดตามพระเยซูเจ้าในพระวรสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในพระวาจาของพระองค์
บทที่ 1การเริ่มต้นพระวาจาของพระเจ้า
บทที่ 2พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์
บทที่ 3พระวาจาและงานของพระเยซูเจ้า
บทที่ 4บรรดาอัครสาวกและชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม
บทที่ 5ผู้นิพนธ์พระวรสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ : พระเยซูเจ้า
บทที่ 1ปาเลสไตน์ : ถิ่นกำเนิดของพระเยซูคริสตเจ้า
บทที่ 2การแจ้งสารเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า
บทที่ 3การบังเกิดของพระเยซูเจ้า
บทที่ 4การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า
บทที่ 5พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ของพระองค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงประกาศถึงพระอาณาจักรสวรรค์
บทที่ 1พระเยซูเจ้าทรงสอนถึงวิถีทางของพระเจ้า
บทที่ 2พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนป่วย
บทที่ 3พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการให้อภัย
บทที่ 4พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงผู้หิวโหย
บทที่ 5พระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงทำให้พันธกิจของพระองค์สมบูรณ์
บทที่ 1 พระเยซูเจ้าเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม
บทที่ 2พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาอัครสาวก
บทที่ 3พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์
บทที่ 4พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 5 : พระเยซูเจ้าประทับในชุมชนคริสตชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่ในชุมชน
บทที่ 1  พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้เจริญชีวิตในความรักกันและกัน      
บทที่ 2  พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านทางเครื่องหมายและสัญลักษณ์     
บทที่ 3  พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์    
บทที่ 4  พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่ในชุมชนคริสตชน     

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสตชน
บทที่ 1  ศีลล้างบาป – เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสตชน    
บทที่ 2 ศีลล้างบาป – เป็นการเฉลิมฉลองของการเริ่มเป็นคริสตชน     
บทที่ 3 ศีลกำลัง – พระจิตเจ้าทรงเจริญชีวิตในเรา         
บทที่ 4  ศีลกำลัง - เป็นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าด้วยวาจา และการกระทำ    
บทที่ 5 ศีลมหาสนิท – บ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน   
บทที่ 6 ศีลมหาสนิท - โมทนาคุณ การถวายบูชา และการระลึกถึง    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเราในชุมชนคริสตชน
บทที่ 1 ศีลแห่งการคืนดี การกลับใจส่วนบุคคลและส่วนรวม    
บทที่ 2 ศีลแห่งการคืนดี มิตรภาพกับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้อง    
บทที่ 3 ศีลเจิมผู้ป่วย พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเจ็บป่วย    
บทที่ 4 ศีลเจิมผู้ป่วย พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ที่อ่อนแอ
บทที่ 5 พระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเราในชุมชนคริสตชน
    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตแห่งการรับใช้ด้วยความรัก
บทที่ 1 ศีลสมรส ทรงเรียกให้เป็นศาสนาบริกรของครอบครัว    
บทที่ 2 ศีลบวช การเรียกเป็นศาสนบริกรของพระสงฆ์    
บทที่ 3 การเรียกให้เป็นศาสนบริกรของฆราวาส   
 
ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 6 : การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จุดเริ่มต้นของชุมชนคริสตชน
บทที่ 1  วันพระจิตเสด็จลงมา
บทที่ 2  พันธกิจในชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม
บทที่ 3  ชีวิตในชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม
บทที่ 4  การรับใช้ของชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม
บทที่ 5  ชุมชนคริสตชนแรกเริ่มหยั่งรากลึกลงในชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า
บทที่ 6  ชุมชนคริสตชน : พระศาสนจักร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเติบโตของชุมชนคริสตชน
บทที่ 1  ชุมชนคริสตชนถูกเรียกให้ฟื้นฟูความเชื่อ
บทที่ 2  ชุมชนคริสตชนถูกเรียกให้เป็นพระศาสนจักรของผู้ยากจน
บทที่ 3  ชุมชนคริสตชนของเราเติบโตในพระจิตเจ้า
บทที่ 4  พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน
บทที่ 5  พระจิตเจ้าทรงประทานอำนาจและความเข้มแข็งแก่เราในการเผยแผ่ความเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตของชุมชนคริสตชน
บทที่ 1  พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราให้รักซึ่งกันและกัน
บทที่ 2  คริสตชนต้องเลียนแบบชีวิตของพระเยซูเจ้า
บทที่ 3  คริสตชนต้องเคารพและเห็นคุณค่าของชีวิต
บทที่ 4  คริสตชนต้องดูแลรักษาชีวิตของทุกรูปแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภารกิจคริสตชน
บทที่ 1  รับผิดชอบต่อสิ่งสร้างทั้งปวงของพระเจ้า
บทที่ 2  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี
บทที่ 3  การเป็นพยานยืนยัน และประกาศพระวรสาร
บทที่ 4  มุ่งสร้างกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด     

 
หนังสือชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 7: ก้าวไปกับประชากรพระเจ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในประชากรของพระองค์
บทที่ 1        ในภาพลักษณ์ของพระเจ้า
บทที่ 2 ในฐานะผู้ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า
บทที่ 3 พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์แก่ประชากรที่ทรงเลือกสรร : ทรงเผยแสดงแก่ทุกคน
บทที่ 4 พระวาจาทรงชีวิตของพระเจ้า : พระคัมภีร์
บทที่ 5 “พระคัมภีร์” หลักฐานเรื่องราวชีวิตของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์
บทที่ 1 ความเชื่อของอับราฮัม
บทที่ 2 “อิสราเอล”
บทที่ 3 ทรงเผยแสดงโดยทางโมเสส
บทที่ 4 พันธสัญญาของพระเจ้า
บทที่ 5 สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัชสมัยของพระเจ้าในประชากรของพระองค์
บทที่ 1 การปกครองของกษัตริย์ซาอูล
บทที่ 2 อาณาจักรของกษัตริย์ดาวิด
บทที่ 3 กษัตริย์ซาโลมอน
บทที่ 4 การแบ่งแยกการปกครอง
บทที่ 5 ประกาศกทางเหนือและทางใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พันธสัญญาแห่งความหวังของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์
บทที่ 1 ประชากรของพระเจ้าขณะที่เป็นเชลย
บทที่ 2 ผู้เผยพระวจนะแห่งความหวัง
บทที่ 3 การสวดภาวนาด้วยเพลงสดุดี
บทที่ 4 การรอคอยพระเมสสิยาห์
 
หนังสือชุดชีวิตคริสตังเล่ม 8 : ก้าวไปกับพระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรอคอยพระเมสสิยาห์
บทที่ 1 เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ห้าประการในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล
บทที่ 2 การกล่าวทำนายถึงพระเมสสิยาห์
บทที่ 3 ความหวังในช่วงเชื่อมต่อ
บทที่ 4 ขั้นตอนของธรรมประเพณีพระวรสาร
บทที่ 5 พระวรสารทั้งสี่ พระเยซูคริสตเจ้าองค์เดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพบกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
บทที่ 1 ปาเลสไตน์ และประชาชนในสมัยของพระเยซูเจ้า
บทที่ 2 การบังเกิดของพระคริสตเจ้า
บทที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง : เตรียมพันธกิจ
บทที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลอง : เตรียมพันธกิจ
บทที่ 5 พันธกิจของพระเยซูเจ้า
บทที่ 6 ผู้ร่วมงานของพระเยซูเจ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การมีประสบการณ์กับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
บทที่ 1 พระเยซู : องค์แห่งการภาวนา
บทที่ 2 พระเยซู : พระอาจารย์
บทที่ 3 พระเยซู : ผู้นำแบบผู้รับใช้
บทที่ 4 พระเยซู : ผู้เมตตา
บทที่ 5 พระเยซู : ผู้ให้อภัย
บทที่ 6 พระเยซู : ผู้ยุติธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ก้าวไปกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
บทที่ 1 สตรีที่หมู่บ้านเบธานี
บทที่ 2 อาหารค่ำมื้อสุดท้าย
บทที่ 3 การถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า
บทที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
 
หนังสือชุดชีวิตคริสตังเล่ม 9 : กลายเป็นชุมชนของศิษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเริ่มชุมชนของพระคริสตเจ้า
บทที่ 1 พระจิตเจ้าเสด็จมา
บทที่ 2 นักบุญเปาโลและงานแพร่ธรรมของท่าน
บทที่ 3 สมาชิกในครอบครัวพระศาสนจักร
บทที่ 4 ชุมชนของพระคริสตเจ้าถูกกดขี่ข่มเหง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเติบโตของชุมชนของคริสตชน
บทที่ 1 ผู้ปกป้องและพัฒนาพระศาสนจักร
บทที่ 2 ความแตกแยกในชุมชนคริสตชน
บทที่ 3 การฟื้นฟูชุมชนของพระคริสตเจ้า
บทที่ 4 ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทที่ 5 พระศาสนจักรในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเฉลิมฉลองเพื่อชีวิตของชุมชนคริสตชน
บทที่ 1 เครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า
บทที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น : ศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท
บทที่ 3 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา
           ก. ศีลอภัยบาป
           ข. ศีลเจิมผู้ป่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำมั่นสัญญาในการส่งเสริมพระอาณาจักรพระเจ้า
บทที่ 1 ศีลสมรส : คำสัญญาแห่งความรักและชีวิต
บทที่ 2 ศีลบรรพชา : คำสัญญาในการรับใช้พระเจ้าและปวงชน
บทที่ 3 ชีวิตนักบวช : คำสัญญาในการส่งเสริมพระอาณาจักรพระเจ้า
บทที่ 4 แต่ละบุคคล : คำสัญญาในการส่งเสริมพระอาณาจักรพระเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120