Pope Francis presides at the Eucharistic Celebration on the occasion of the Day for Catechists, upon the conclusion of their pilgrimage from various countries of the world, followed by the recitation of the Angelus prayer.

Pope Francis meets the Catechists convened in Rome for their pilgrimage on the occasion of the Year of the Faith and of the International Catechists' Congress

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะบรรดาครูคำสอน โอกาสชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่กรุงโรม 27 พ.ย 2013
             8.56 นาที

พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ 29 พ ย 2013  
18.33 นาที

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสปิดงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ 29 ก.ย 56

ายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วง ตามเรามา ตอน ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 

 

 

 

สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (4.46 นาที)

ทุกปีนับจากนี้ไป 1 ในวันอาทิตย์แรกของปี เป็นวันที่เน้นและให้ความสำคัญต่อพระวาของพระเจ้า...
(1.15 นาที)

พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 8 ข้อ โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย. 2019
(6.42 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี  (พากย์ไทย 3 นาที)

“50 ปีสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2”
วลา 15 นาทีl

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6
(9.21 นาที)

สารคดีนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
(9.22 นาที)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7 ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เชิญร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา วันที่ 21-27 มกราคม 2019
(4.12 นาที)

กุญแจสู่สมัชชาพระสังฆราช เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก
(3.58 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 15
ของสมัชชาพระสังฆราช
27 ต.ค. 2018 (6.32 น.)

สารจากบรรดาผู้นำพระศาสนจักรถึงเยาวชน (3.48 น.)

CBF รณรงค์ปีพระคัมภีร์ ธันวาคม 2019 ถึง 30 กันยายน 2020
(
พากษ์ไทย,
 
บรรยายไทย)
(3.46 นาที)

Pope Francis’ best message
to the youth (ภาษาไทย)

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม
พากษ์ไทย (2.38 นาที)

นักบุญโฟสตีน่า ประกาศกแห่งพระเมตตา
(พากย์ไทย 8.09 นาที)

 

 

 

 

 

ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซีซี
16.19 นาท

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

บุญราศีแห่งสองคอน
ผู้พลีชีพเพื่อความสำเร็จ
14.44 นาที

 ความหวังยังไม่สิ้น

บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตตา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ที่เมืองแลนเซียโน

นักบุญบากีต้า

สารคดีนักบุญพระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร
(11.30 นาที)

คุณพ่อซาเวียร์ เกโก
(4.50 นาที)

พระสังฆราชยอห์น บัปติสต์ โปรดม
(6.46 นาที)

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี
แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

“ประตูแห่งความเชื่อ่อ”
โอกาสปีแห่งความเชื่อ
เวลา 13 นาท

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)\
version 
THAI / ENGLISH

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

กลุ่มวิถคริสตชนในประเทศไทย
(13.50 นาที)

 

 

 

ครูคำสอนไทย

พยานชีวิตครูคำสอนอุดรธานี

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

คณะศาสนศาสตร์ สาขาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

วิถีชุมชนวัด 1
วิถีชุมชนวัดในยุคโลกาภิวัตน์

ครูคำสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม่

กระบวนการ
รับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA)

วิถีชุมชนวัด 2
กลับสู่วิถีชุมชนคริสตชนยุค
อัครสาวก

ประชาสัมพันธ์ปียาวชน 2012

พี่เลี้ยงผู้เตรียม
เป็นคริสตชน

วิถีชุมชนวัด 3
เริ่มกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน

ผู้นำสันติ-สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

ศูนย์แม่พระปฏิสนธิ
นิรมล ลำปาง

วิถีชุมชนวัด 4
วิถีชุมชนวัด:ลักษณะ เอกลักษณ์ วิธีการ ลำดับ ขั้นตอน

ภาวนาเพื่อสันติภาพ
23 ม.ค. 2545

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Gir

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที