คลิปวีดีทัศน์ที่ทำ ปี 2019-2022

วีดีทัศน์เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส

ปี 2022 / 2565

มกราคม

 

กุมภาพันธ์

 

มีนาคม

 

การกีดกันและการเบียดเบียน
ทางศาสนา
(1.50 นาที)

เพื่อบรรดานักบวชหญิง
และสตรีผู้รับเจิม 
(2.07 นาที)

เพื่อการตอบสนองของคริสตชนต่อความท้าทายต่างๆด้านชีวจริยธรรม
(1.50 นาที)

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

 

 

เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
(1.53 นาที)

เพื่อคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ (พากย์ไทย 1.55 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2021 / 2564

มกราคม

 

กุมภาพันธ์

 

มีนาคม

 

ภราดรภาพของมนุษยชาติ
(1.35 นาที)

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรง
(1.25 นาที)

ศีลแห่งการคืนดี
(1.26 นาที)

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

มิถุนายน

 

สิทธิขั้นพื้นฐาน
(1.31 นาที)

โลกแห่งเงิน
(1.155 นาที)

ความงดงามของการแต่งงาน
(1.53 นาที)

กรกฎาคม

 

สิงหาคม

 

กันยายน 2021

 

มิตรภาพทางสังคม
(1.55 นาที)

พระศาสนจักรบนหนทาง
(2.09 นาที)

ชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(1.58 นาที)

ตุลาคม 2021

 

พฤศจิกายน 2021

 

ธันวาคม 2021

 

ศิษย์ธรรมทูต
 (1.58 นาที)

"ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะ
ซึมเศร้า"
(1.55 นาที)

บรรดาครูคำสอน
(1.59 นาที)

 

กุญแจสู่สมัชชาพระสังฆราช เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก
(3.58 น.)

เยาวชนเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(3 นาที)

วันแรกของการประชมสมัชชาพระสังฆราช (2.50 น.)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับบรรดาเยาวชน
(ภาษาอังกฤษ 2.30 น.)

ขอขอบคุณองค์สันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังฟังพวกเรา
(E 3.13 น.)

สมัชชาพระสังฆราชรับรองเอกสารเรื่องเยาวชน (1.36 น.)

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสันติภาพในทุกสถานการณ์ (E 2.35 น.)

พิธีมิสซาปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราช (7.13 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(บรรยายไทย 6.30 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 15
ของสมัชชาพระสังฆราช
27 ต.ค. 2018 (6.32 น.)

สารจากผู้นำสมัชชา ถึงบรรดาเยาวชน  (E 2.26 น.)

สารจากบรรดาผู้นำพระศาสนจักรถึงเยาวชน (3.48 น.)

 

Pope Francis presides at the Eucharistic Celebration on the occasion of the Day for Catechists, upon the conclusion of their pilgrimage from various countries of the world, followed by the recitation of the Angelus prayer.

Pope Francis meets the Catechists convened in Rome for their pilgrimage on the occasion of the Year of the Faith and of the International Catechists' Congress

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะบรรดาครูคำสอน โอกาสชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่กรุงโรม 27 พ.ย 2013
             8.56 นาที

พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ 29 พ ย 2013  
18.33 นาที

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสปิดงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ 29 ก.ย 56

ายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วง ตามเรามา ตอน ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 

 

 

 

สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (4.46 นาที)

ทุกปีนับจากนี้ไป 1 ในวันอาทิตย์แรกของปี เป็นวันที่เน้นและให้ความสำคัญต่อพระวาของพระเจ้า...
(1.15 นาที)

พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 8 ข้อ โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย. 2019
(6.42 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี  (พากย์ไทย 3 นาที)

“50 ปีสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2”
วลา 15 นาทีl

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6
(9.21 นาที)

สารคดีนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
(9.22 นาที)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7 ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เชิญร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา วันที่ 21-27 มกราคม 2019
(4.12 นาที)

CBF รณรงค์ปีพระคัมภีร์ ธันวาคม 2019 ถึง 30 กันยายน 2020  (3.46 นาที)
(
พากษ์ไทย,
 
บรรยายไทย)

Pope Francis’ best message
to the youth (ภาษาไทย)

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม
พากษ์ไทย (2.38 นาที)

นักบุญโฟสตีน่า ประกาศกแห่งพระเมตตา
(พากย์ไทย 8.09 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น "ทุกคนพี่น้องกัน" Fratelli Tutti
(5 นาที)

"ความงดงามของการแต่งงาน" คลิปของโป๊ปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน  (ความยาว 1.53 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา
(ความยาว 2.29 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา
(พากย์ไทย 1.16 นาที)

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โป๊ปวีดีทัศน์ ก พ 2021
(เวลา 1.25 นาที)

"ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า" วิดีโอโป๊ปฟรังซิส : พฤศจิกายน 2021 (พากย์ไทย 1.55 นาที)

คำอธิษฐานฯ วันคนจนโลก ครั้งที่ 5
(พากย์ไทย 3.18 นาที)

ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร
(พากย์ไทย 5.36 นาที)

 

 

 

 

 

 

เจตนาอธิฐาน
ของโป๊ปฟรังซิส ธันวาคม 2021 :
บรรดาครูคำสอน
(1.59 นาที)

วีดีโอโป๊ป : ตุลาคม 2021 ศิษย์ธรรมทูต
 (1.58 นาที)

วันสากลเพื่อคนยากจน
(1.28 นาที)
พากย์ไทย
พากย์-ซับไทย

 

 

 

 

 

 

เจตนาอธิฐานของโป๊ปฟรังซิส มกราคม 2022 : การกีดกันและการเบียดเบียนทางศาสนา (1.50 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซีซี
16.19 นาท

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

บุญราศีแห่งสองคอน
ผู้พลีชีพเพื่อความสำเร็จ
14.44 นาที

 ความหวังยังไม่สิ้น

บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตตา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ที่เมืองแลนเซียโน

นักบุญบากีต้า

สารคดีนักบุญพระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร
(11.30 นาที)

คุณพ่อซาเวียร์ เกโก
(4.50 นาที)

พระสังฆราชยอห์น บัปติสต์ โปรดม
(6.46 นาที)

"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย (15 สิงหาคม) เวลา 2.50 นาที

 

 

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี
แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

“ประตูแห่งความเชื่อ่อ”
โอกาสปีแห่งความเชื่อ
เวลา 13 นาท

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)\
version 
THAI / ENGLISH

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

กลุ่มวิถคริสตชนในประเทศไทย
(13.50 นาที)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.)
(
ภาษาไทย) (11 น.)

 

ครูคำสอนไทย

พยานชีวิตครูคำสอนอุดรธานี

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

คณะศาสนศาสตร์ สาขาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

วิถีชุมชนวัด 1
วิถีชุมชนวัดในยุคโลกาภิวัตน์

ครูคำสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม่

กระบวนการ
รับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA)

วิถีชุมชนวัด 2
กลับสู่วิถีชุมชนคริสตชนยุค
อัครสาวก

ประชาสัมพันธ์ปียาวชน 2012

พี่เลี้ยงผู้เตรียม
เป็นคริสตชน

วิถีชุมชนวัด 3
เริ่มกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน

ผู้นำสันติ-สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

ศูนย์แม่พระปฏิสนธิ
นิรมล ลำปาง

วิถีชุมชนวัด 4
วิถีชุมชนวัด:ลักษณะ เอกลักษณ์ วิธีการ ลำดับ ขั้นตอน

ภาวนาเพื่อสันติภาพ
23 ม.ค. 2545

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Gir

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

เพลง ศิษย์พระเยซู...ประกาศความรัก
โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6
(วันที่ 14-16 ตุลาคม 2019)

 

 

 

 

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)
(เวลา 8.30 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32) (เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต Patris Corde ตอน “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” หน้า 41-42 (4.13 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา (เวลา 4 นาที)

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที)

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน
ตอน 1
 “คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 2
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 3
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็ก youcat for kids”