Pope Francis presides at the Eucharistic Celebration on the occasion of the Day for Catechists, upon the conclusion of their pilgrimage from various countries of the world, followed by the recitation of the Angelus prayer.

Pope Francis meets the Catechists convened in Rome for their pilgrimage on the occasion of the Year of the Faith and of the International Catechists' Congress

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะบรรดาครูคำสอน โอกาสชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่กรุงโรม 27 พ.ย 2013
             8.56 นาที

พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ 29 พ ย 2013  
18.33 นาที

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสปิดงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ 29 ก.ย 56

ายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วง ตามเรามา ตอน ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

 

 

 

 

 

 

 “ประตูแห่งความเชื่อ่อ” โอกาสปีแห่งความเชื่อเวลา 13 นาท

“50 ปีสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2”
เวลา 15 นาที

ครูคำสอนไทย

บุญราศีแห่งสองคอน
ผู้พลีชีพเพื่อความสำเร็จ
14.44 นาที

 ความหวังยังไม่สิ้น

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

คณะศาสนศาสตร์ สาขาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

วิถีชุมชนวัด 1
วิถีชุมชนวัดในยุคโลกาภิวัตน์

ครูคำสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม่

กระบวนการ
รับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA)

วิถีชุมชนวัด 2
กลับสู่วิถีชุมชนคริสตชนยุค
อัครสาวก

ประชาสัมพันธ์ปียาวชน 2012

พี่เลี้ยงผู้เตรียม
เป็นคริสตชน

วิถีชุมชนวัด 3
เริ่มกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน

ผู้นำสันติ-สมเด็จพระสันตะปา ปา ยอห์น ปอลที่ 2

ศูนย์แม่พระปฏิสนธิ
นิรมล ลำปาง

วิถีชุมชนวัด 4
วิถีชุมชนวัด:ลักษณะ เอกลักษณ์ วิธีการ ลำดับ ขั้นตอน

ภาวนาเพื่อสันติภาพ
23 ม.ค. 2545

พยานชีวิตครูคำสอนอุดรธานี

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซีซี
16.19 นาท

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตตา

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ที่เมืองแลนเซียโน

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญบากีต้า

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Gir

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 

 

 

 

l